Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociologie + sociologický výzkum

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

SOCIOLOGIE – JEJÍ VZNIK, VÝZNAM, PŘEDMĚT A CÍL ATD. zabývá se fungováním společnostiveškeré názory o společnosti do 19. století označujeme jakoprotosociologie, v 19. století vznikásociologie: vyčleňuje se z psychologiezakladatelem je Auguste Comte → podle něj je sociologie nejvýše postavenou vědou a její součástí je filozofie dějin, národní hospodářství, psychologie a etika Auguste Comte ji rozdělil na:statika – zabývá se společností na určité vývojové pozici (např. patriarchát)dynamika – zabývá se vývojem společnosti z hlediska času (co způsobuje její pohyb) Vývoj sociologie: 1. etapa: 40. léta 19. století – 20. léta 20. stoletína začátku etapy → řada různýchteorií o příčině vzniku společnosti:geopolitická teorie: společnost byla ovlivněna přírodními podmínkamiantroporasová teorie: společnost byla ovlivněna rasoupsychologistická teorie: společnost byla ovlivněna psychickými vlastnostmi jedince Karel Marx: vysvětluje vznik třídní společnosti, 2 základní třídy:dělníci – chudí akapitalisté – bohatautorembeztřídní společnosti → musí proběhnout po revoluciChtěl beztřídní společnost i za cenu násilí, má proběhnout v jedné zemi a ostatní země by se měli inspirovat Vilfredo Pareto: teorie elit - tvrdí, že v každé společnosti jsou elity a pomocí matematiky a statistiky určíme, kam patřímocenská elita → politikové, ekonomové, špičky armádyPareto tvrdí, že jsou3 faktory ovlivňující společnost:geografický – klima, flora, fauna, polohavnější – sousední země, historie a vývoj zeměvnitřní – rasa, mentalita, schopnosti Max Weber: teorie moci - moc je schopnost prosadit své názory a zájmy i přes odpor ostatních 2. etapa: 30. léta 20. století – 50. léta 20. stoletík velkémurozvoji sociologie dochází v USA (kvůli začátku zbrojení hlavně v Německu, lidé utíkají před fašismem do USA)začátekprůzkumů veřejného mínění: zaměřeny na nežádoucí patologické jevy ve společnosti – alkoholismus, prostituce atd.použití nových metod a techniky: použití statistiky, řízeného rozhovoru – na určité téma 3. etapa: 60. / 70. léta 20. století až dodnesřeší problémy jedince v celé společnosti (na rozdíl od dřívějška, kdy se sociologie zabývala celou společností)dělení: 1.obecná sociologie – teorie, základy, pojmy, poučky 2.aplikovaná sociologie – např. sociologie rodiny, sociologie bydlení a lidských sídel, sociologie využití volného času, sociologie nemoci a zdraví funkce současné sociologie: poznávací, poradenská, terapeutická, ideologická (formování názoru lidí, orientace), kritická (upozorňuje na nežádoucí jevy) Česká sociologie: zakladatelem české sociologie jeTomáš Garrique Masaryk: ve své práci O sebevraždě se zabývá otázkou sebevraždy; jako věřící ji odmítá, protože podle něj za to může společnost a její krize vůči člověku navazuje na nějEdvard Beneš, zabýval se násilím v dějinách společnosti a vlivem alkoholu na společnostpo únoru 1948 (komunistický převrat) jesociologie zakázána, označena za buržoazní – nežádoucí vědu a vymizív 60. letech se objevují první sociální pracoviště, ale po roce 1968 opět zakázána, teprve až po roce 1989 se opět objevuječerpá ze zahraničních materiálů, protože nemá zde moc představitelů, inspirace z USAsoučasní čeští sociologové: Jiřina Šiklová, Tomáš Halík, Ivo Možný, Jiří Buriánek SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM, JEHO METODY A TECHNIKY organizované systematické studium objektů reálné skutečnosti pomocí přesně vymezených postupů a prostředkůsnaží se popsat, vysvětlit či předpovědět sociální život jedinců, skupin a společnostínejčastějiobjednáván politickými stranami nebo výrobci určitých výrobkůměl by být pravdivý, ověřitelný a odpovídající realitěpři výzkumu se musídodržovat určité etické zásady (slušnost, anonymita, nenucenost, práce s osobními údaji) Řídí se postupem: výběr tématuurčení cílové skupiny (kdo bude objektem)metoda a technikapředvýzkum (příprava podkladů a dalších materiálů)samotný sběr datzpracování a vyhodnocení dat Dělení: a) kvantitativní –zaměřený na velký počet respondentů, obecnější, nerozsáhlé a jednodušší odpovědi, výzkum je snadněji zpracovatelný (např. rozvod – ano/ne) b) kvalitativní – zaměřený na menší počet respondentů, odpovědi do větší hloubky, hůře zpracovatelný (např. rozvod – proč?) Techniky sociologického výzkumu: a) dotazník rozdávaný –výhody: odpoví více lidí, především kvůli bližšímu kontaktu, tazatel může na místě dát instrukce, popřípadě vysvětlit nejasnosti;nevýhody: časový tlak, zkreslování informací, povrchnost odpovědízasílaný –výhody: větší anonymita, dostatek času;nevýhody: malá návratnost b) anketa forma písemná nebo ústní, snadnější na přípravu než dotazník, využití zjišťovacích otázek (ano/ne) c) rozhovor využití techniky řízeného rozhovoru, veden na základě připravených otázek, tazatel musí často improvizovat, osobní přístup, snížená ochota pravdivě odpovídat d) pozorování přímé – pozorovatel se stává členem pozorované skupiny, poznává její členy, účastní se její činnosti a využívá situace ke zjištění jeho zájmů, ALE! Snižuje se objektivita (mírnější hodnocení)nepřímé – pozorovatel se nestává členem skupiny a sleduje ji pouze z dálky e) analýza dokumentů doplňující technika, využití starých fotografií, archivních a historických dokumentů a materiálů, tiskových zpráv, vyprávění, vzpomínání Metody sociologického výzkumu: a) statistická pracuje s matematikou, statistikou, grafy či křivkami b) monografická zkoumá jen jeden jev, často s rychlým výsledkem c) experimentální vytváří se umělý problém a zkoumá se, jak na člověka působí a jak na něj reaguje d) historicko – srovnávací často používaná, srovnání na základě historických událostí a okolností (např. 30. léta v Německu – krize, Hitler atd.)

Témata, do kterých materiál patří