Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (2381083)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 2381083 - Finanční management, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní vysvětlení všech podstatných aspektů finančního managementu. Studenti se seznámí s teoriemi a koncepcemi finančního řízení a jejich využitím v rozhodovací praxi, úlohami a cíli finančního managementu, funkcemi kapitálového trhu, finanční analýzou a plánováním, způsoby financování podniku, řízením finančních rizik, oceňováním podniků a projektů, dividendovou politikou a primárními emisemi cenných papírů.

Literatura

FREIBERG, František. Finanční management. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. 214 s. ISBN 978-80-01-04218-2.FREIBERG, František. Finanční controlling. Management Press, Praha 1996FREIBERG, František. Cash-flow. Management Press, Praha 1997MRKVIČKA, Josef a STROUHAL, Jiří. Manažerské finance. 3., aktualiz. vyd. Praha: Institut certifikace účetních, C2014. 331 s. Vzdělávání účetních v ČR. Učebnice. ISBN 978-80-86716-92-3.BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. a ALLEN, Franklin. Teorie a praxe firemních financí. 2., aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 1096 s. ISBN 978-80-265-0028-5.ŽIVĚLOVÁ, Iva. Business finance. Issue 1st. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 174 s. ISBN 978-80-7375-849-3.JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční management. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013. xviii, 295 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-052-2.SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podnikových a projektových financích. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 175 s. ISBN 978-80-247-4593-0.SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012. 268 s. Expert. ISBN 978-80-247-4004-1.KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. xxxviii, 811 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-194-9.VALACH, Josef a kol. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2.

Požadavky

Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičení, řešení dílčích zadaných úloh, prezentace a obhajoba zadaného tématu. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu. Kombinované studium:Výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají vyřešené příklady (viz osnova cvičení pro prezenční formu) a seminární práci na téma zadané přednášejícím. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Garant

František Freiberg

Vyučující

František Freiberg