Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností Lemon projects, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 923/10, PSČ 110 00, IČ: 284 69 721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143877 (dále jen „poskytovatel“) a fyzickými osobami a právnickými osobami, jako uživateli služby studentino.cz (dále jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.studentino.cz (dále jen „webová stránka“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky a další související právní vztahy.
  2. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
  3. V souladu s ustanovením § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude uživateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu (čl. 3). Změnu obchodních podmínek může uživatel odmítnout a smlouvu o poskytování služeb v takovém případě písemně vypovědět ve výpovědní době, která činí jeden (1) měsíc. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.4 obchodních podmínek.
  4. Akceptací  nové verze obchodních podmínek uživatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Registraci u poskytovatele provede uživatel vyplněním údajů v registračním formuláři na webové stránce a odesláním těchto údajů poskytovateli kliknutím na tlačítko „Registrovat“ (dále jen „žádost o registraci“). Při registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Žádost o registraci je návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb.
  2. V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené uživatelem (dále jen „adresa uživatele“) informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace uživateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
  3. V případě, že uživatel využívá k přihlášení svou registraci u třetí osoby, zašle poskytovateli návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb kliknutím na příslušné tlačítko. V návaznosti na doručení návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty poskytovateli bude uživateli uživatelský účet zprovozněn. Zprovozněním uživatelského účtu uživateli ze strany poskytovatele je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
  5. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
  6. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí uživatel sám.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní webové stránky. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, vkládat a odstraňovat studijní materiály (případně včetně fotografií a audiovizuálních záznamů studijních materiálů) a provádět jejich správu, vkládat jiné fotografie a audiovizuální záznamy, vkládat další dokumenty a provádět jejich správu (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služeb (čl. 2.2 a čl. 2.3).
  3. Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Každý může mít pouze jeden uživatelský účet.
  4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem či prostřednictvím přihlašovacích údajů využívaných uživatelem v rámci služeb třetí osoby. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.
  5. Poskytovatel může uživateli znemožnit využívat uživatelský účet, a to zejména v případě, že uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).
 4. PODMÍNKY SLUŽBY
  1. Na základě smlouvy o poskytování služeb je uživatel oprávněn přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel zejména provádět správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, vkládat a odstraňovat studijní materiály (případně včetně fotografií a audiovizuálních záznamů studijních materiálů) a provádět jejich správu, vkládat jiné fotografie a audiovizuální záznamy, vkládat další dokumenty a provádět jejich správu (dále jen „služba“). Práva a povinnosti stran ohledně možnosti získání odměny uživatelem za zpřístupnění studijních materiálů v rámci služby upravuje ustanovení čl. 7 obchodních podmínek.
  2. Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
  3. Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Informace uložené uživatelem v rámci služby nemusí být poskytovatelem zálohovány.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že v rámci služby může být zobrazována reklama, včetně reklamy třetích osob.
  5. Zobrazení informací (souborů) ukládaných uživatelem v rámci služby může být poskytovatelem odloženo. Informace (soubory) uložené uživatelem v rámci služby, mohou být poskytovatelem kdykoliv odstraněny.
  6. Charakteristiky služby se mohou po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb měnit.
 5. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
  1. Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
   1. zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
   2. zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
   3. porušuje právní normy směřujících k ochraně hospodářské soutěže,
   4. porušuje právní normy směřujících k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
  2. Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. V případě, že uživatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se uživatel tuto škodu poskytovateli nahradit.
  3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.
  4. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení. Uživatel nesmí v rámci služby rozesílat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.
  5. Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  6. Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Uživatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.
  7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.
  8. Poskytovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených uživatelem v rámci služby. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je poskytovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je poskytovatelem oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby.
  9. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy o poskytování služeb bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se uživatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených uživatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se uživatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.
  10. V případě, že poskytovateli vznikne v souvislosti s protiprávním jednáním uživatele jakákoliv škoda (včetně veřejnoprávních sankcí a výloh a nákladů poskytovatele souvisejících s tímto protiprávním jednáním), je uživatel povinen tuto škodu nejpozději do tří (3) dnů od jejího vzniku poskytovateli nahradit.
  11. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na webové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu). V případě, že uživatel poruší některou z povinností stanovených v tomto článku (5.11), vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení právní povinnosti. Jedním porušením právní povinnosti se rozumí zásah do autorského práva ke každému konkrétnímu autorskému dílu. Tímto není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Splatnost smluvní pokuty nastává porušením právní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
 6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
  1. V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace, které podléhají ochraně některým právem k duševnímu vlastnictví či právem na ochranu osobnosti (dále jen „zpřístupněné dílo“) uděluje uživatel uložením nebo šířením zpřístupněného díla v rámci služby poskytovateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva zpřístupněné dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.1 obchodních podmínek.
  2. Licence k zpřístupněnému dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování zpřístupněného díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Poskytovatel může oprávnění tvořící součást licence k zpřístupněnému dílu zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Poskytovatel je oprávněn licenci k zpřístupněnému dílu postoupit třetí osobě. Poskytovatel nabývá licenci k zpřístupněnému dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence k zpřístupněnému dílu je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření zpřístupněného díla v rámci služby. Poskytovatel není povinen licenci využít.
  3. Poskytovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování zpřístupněného díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování zpřístupněného díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. Poskytovatel je oprávněn zpřístupněné dílo redakčně upravit, a to včetně změny jeho názvu nebo označení. V případě změn zpřístupněného díla provedených poskytovatelem (třetími osobami pověřenými poskytovatelem) je poskytovateli poskytnuta licence i k takto změněnému zpřístupněnému dílu. Poskytovatel je oprávněn uvádět zpřístupněné dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné zpřístupněné dílo, je poskytovatel oprávněn k jeho zveřejnění. Poskytovatel může zpřístupněné dílo vydat.
 7. ODMĚNA ZA ZPŘÍSTUPNĚNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ A DALŠÍ ČINNOSTI
  1. V rámci služby může uživatel zpřístupňovat poskytovateli a jiným osobám využívajícím službu studijní materiály, za což může uživatel obdržet od poskytovatele odměnu. Požadované charakteristiky studijního materiálu, za jehož zpřístupnění v rámci služby může být poskytovatelem uživateli uhrazena odměna, jsou stanoveny na adrese: https://www.studentino.cz/odmeny-uzivatelum.html (studijní materiál může být kromě slovesného díla tvořen i fotografií či grafickým dílem nebo jiným prvkem). Práva a povinnosti stran ohledně licence ke studijním materiálům upravuje čl. 6 obchodních podmínek.
  2. Odměna uživatele za zpřístupnění studijního materiálu uživatelem v rámci služby je určena v aktuálním ceníku poskytovatele na adrese: https://www.studentino.cz/odmeny-uzivatelum.html. Souhrnná výše odměny uživatele za zpřístupnění studijních materiálů uživatelem nemůže překročit 5000,- Kč za třicet (30) dnů. Právo na odměnu uživateli nevzniká v případě, že studijní materiál bude poskytovatelem označen jako nevhodný, bude v rozporu se smlouvou o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) či v případě, že došlo k rozdělení jednoho studijního materiálu do více studijních materiálů.
  3. V rámci služby může uživateli vzniknout právo i na jinou odměnu.
  4. K vyplacení odměny uživateli může dojít na základě žádosti uživatele učiněné v rámci uživatelského účtu a vždy až v případě, kdy výše souhrnné odměny uživatele, na kterou vzniklo uživateli právo v rámci služby, překročí částku 200,- Kč. Odměna poskytovatele je splatná do třiceti (30) dnů od doručení požadavku uživatele na vyplacení odměny poskytovateli, a to bezhotovostně na účet uživatele uvedený v uživatelském účtu či na účet jinak poskytnutý uživatelem poskytovateli.
  5. Odměna nemůže být uživateli vyplacena do zahraničí. Uživatel nese všechny poplatky a náklady spojené s realizací platby uživateli.
  6. Uživatel bere na vědomí, že samostatně odpovídá za úhradu veškerých daní a poplatků spojených s obdržením odměny.
  7. Poskytovatel může požadovat, aby mu uživatel ohledně platby prováděné na základě smlouvy o poskytování služeb vystavil doklad.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
  2. Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.
  3. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování.
  4. Poskytovatel nevyžaduje uhrazení zálohy či jiné obdobné platby.
  5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy na kontaktní adrese (čl. 14.6). Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.
  6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o poskytování služeb.
  7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  8. Poskytovatel je oprávněn k podnikání na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb u poskytovatele zejména na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 14.6).
 9. OCHRANA OSOBNÍCH úDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem i právem EU.
  2. Uživatel, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že je oprávněným zájmem poskytovatele zpracování těchto jeho osobních údajů: jméno, příjmení, pohlaví, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresy školských zařízení, studovaný obor a ročník, fotografie či podobizna uživatele, číslo bankovního účtu a další osobní údaje, které uživatel uloží či zpřístupní v rámci služby (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytovatel však může zároveň žádat v konkrétních případech i souhlas se zpracováním osobních údajů za v daném souhlasu uvedených podmínek.
  3. Uživatel bere na vědomí zpracování osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení poskytovatelem (přímý marketing). Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách, včetně jejich zpřístupnění třetím osobám.
  4. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu, nejdéle však na dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Uživatel bere na vědomí, že jeho jméno, kontakt a číslo účtu si ponechává poskytovatel pro účely případných reklamací či jiných nesrovnalostí i pro případ, že by ostatní údaje již nebyly potřebné.
  7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat oznámením doručeným na adresu poskytovatele.
  8. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že pokud je zpracování jeho osobních údajů založeno na souhlasu nebo na smlouvě a je prováděno automatizovaně, má nárok na to požadovat přenositelnost svých údajů. Za tím účelem může kontaktovat poskytovatele. V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 9.4) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  9. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat.
  10. Poskytovatel potvrzuje, že provedl pro své zpracování analýzu rizik, která dané zpracování představuje, a zavedl opatření přiměřená daným rizikům, nákladům a dostupným technologiím.
  11. Uživatel potvrzuje, že je mu více jak 13 let.
 10. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce či v rámci služby k rozpoznání internetového prohlížeče uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 11. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu č. 1 obchodních podmínek.
  2. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou.
  3. Uživatel může účinnost smlouvy o poskytování služeb ukončit kdykoliv faktickým úkonem spočívajícím v odstranění svého uživatelského účtu. Uživatel bere na vědomí, že odstraněním uživatelského účtu nedojde k odstranění všech příspěvků uložených uživatelem v rámci služby.
  4. V případě, že uživatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo i v jiných případech, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení uživateli. Není-li stanoveno či smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
  5. Ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb není dotčena licence poskytnutá poskytovateli dle čl. 6 obchodních podmínek.
 12. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
  1. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
  2. Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
  3. Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.
 13. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních jednání souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena v textové podobě, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele.
  2. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
 14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  2. Smluvní strany smluvily pravomoc soudů České republiky.
  3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  5. Nedílnou součástí obchodních podmínek je:
   1. Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.
  6. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa elektronické pošty info@studentino.cz.

 

V Praze dne 22.11.2017

Lemon projects, s.r.o.

 

 

Příloha č. 1 obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb spotřebitelem

 

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět poskytovateli v zákonné lhůtě v případě, že chcete odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“).

 

Adresát (poskytovatel):

 

 

 

 

 

Lemon projects, s.r.o.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 923/10, PSČ 110 00

IČ: 284 69 721

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 143877

tímto uživatel odstupuje od smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne

 

 

Jméno a příjmení uživatele:

 

 

 

Bydliště uživatele:

 

 

 

Datum:

 

 

Podpis uživatele: (pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)