Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a bankovnictví (2382087)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 2382087 - Finance a bankovnictví, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Porozumění bankovním produktům a chování bank je důležité pro finanční řízení podniků. Předmět podává obsáhlé vysvětlení bankovních transakcí, principů a postupů řízení bank. Výklad s esoustřeďuje na hlavní bankovní produkty, roli centrálních bank, nástroje platebního styku, aktivní a pasivní obchody bank, bankovní garance.

Literatura

Lliteratura:Základní:[1] REIBERG, F. Bankovnictví. ČVUT, Praha 2000. ISBN 80-01-02106-8[2] DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. vyd. Praha : Linde, 2005. 581 s. ISBN 80-7201-515-X.[3] POLOUČEK, S. a kol.: Bankovnictví, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 716 s., ISBN 80-7179-462-7Doplňková:[1] Jílek, J.: Finanční rizika. Praha, Grada 2000[2] Revenda, Z. a kolektiv: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, Praha 2012. ISBN 978-80-7261-240-6 [3] Sůvová, H, Pavelka, F.: Specializované bankovnictví. Bankovní institut, a.s., Praha 2006. ISBN 80-902243-2-6. [4] RADOVÁ, J. - DVOŘÁK, P. - MÁLEK, J.: Finanční matematika pro každého. 7. aktualiz. vyd. Praha : Grada, 2009. 293 s. ISBN 978-80-247-3291. [5] REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. 558 s. ISBN 9788072612307

Požadavky

Prezenční forma studia:Během semestru se vyžaduje aktivní účast na cvičení, řešení dílčích zadaných úloh, prezentace a obhajoba zadaného tématu. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu. Kombinované studium:Výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají vyřešené příklady (viz osnova cvičení pro prezenční formu) a seminární práci na téma zadané přednášejícím. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Garant

František Freiberg

Vyučující

František Freiberg