Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akvakultura - Mgr. (AEZ02Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AEZ02Z - Akvakultura - Mgr., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Akvakultura je nejrychleji rostoucí odvětví celého sektoru produkce potravin na světě, zvláště pak v tropických a subtropických oblastech. Akvakultura a zejména pak produkce ryb zajišťuje významným podílem přísun živočišných bílkovin pro obyvatelstvo rozvojových zemí. Kurz akvakultury nabídne studentům základní informace o tomto dynamickém odvětví živočišné produkce, aby mohli následně navázat studiem již konkrétních technologických postupů chovu vodních organismů. Obsah kurzu nebude přínosem jen pro potencionální farmáře, nýbrž i pro studeny, kteří se budou v budoucnu podílet na politice výživy obyvatelstva v rozvojových zemích a to jak ve výkonné moci tak v relevantních mezinárodních institucích. Kurz je konstruován tak, aby studentům poskytl obecné informace zahrnující celou šíři problematiky akvakultury. V první lekci bude probráno postavení akvakultury ve vztahu k celosvětové produkci potravin. Ve dvou lekcích se budeme zabývat vodním prostředím, probírány budou fyzikální a chemické vlastnosti vodního prostředí. Jedna lekce bude věnována primární produkci ve vodním prostředí a jejímu řízení. Ve dvou lekcích budou studentům poskytnuty informace o technologiích chovu měkkýšů a korýšů běžně využívaných v akvakultuře. Následná část kurzu bude věnována studiu rybích akvakultur. Pozornost bude věnována biologii, fyziologii a ekologii pro chov významných druhů. Speciálními kapitolami budou rozmnožování, genetika a výživa ryb. Technologická část chovu bude rozdělena na extenzivní a intenzivní chovy. Zmíněna bude také ekonomika rybí produkce a vliv akvakultury na životní prostředí.

Osnova

PřednáškaPostavení akvakultury ve světové produkci potravinFyzikální a chemické vlastnostmi vodního prostředíProdukce organické hmoty ve vodním prostředíAkvakultura vodních rostlinAkvakultura korýšůAkvakultura měkkýšůBiologie rybReprodukce a genetikaVýživa a krmeníExtenzivní rybí kulturyIntenzivní rybí kulturyEkonomika a management akvakulturní produkceCvičeníBlokové cvičení z akvakultury zahrnuje návštěvu rybničního zařízení, sádek (líhně), zpracování ryb, základní charakteristiky vodního prostředí, výpočet obsádek a determinaci akvakulturních druhůZákladní chemické analýzy - demonstraceDemonstrace fytoplanktonu Demonstrace vodních rostlinDemonstrace zooplanktonuDemonstrace zoobentosuAnatomie ryb a zpracování ryb - demonstraceDemonstrace akvakulturně chovaných druhů - rostlinyDemonstrace akvakulturně chovaných druhů - měkkýšiDemonstration of organisms in aquaculture - korýšiDemonstrace akvakulturně chovaných druhů - rybyVýpočty v akvakultuře: násady, plocha, atdSeminář na téma farmového managementu: rozhodováníSeminář na téma dopad akvakultury na životní prostředí

Získané způsobilosti

Znalosti:Studenti mají obecný přehled o světovém odvětví zemědělské výroby ve vodním prostředí - akvakultuře a znají stav i problémy současného světového lovného rybářství. Znají geografické rozdělení akvakulturních aktivit. Studenti mají znalosti o vodním prostředí a specifikách produkce organické hmoty ve vodě a vztazích mezi jednotlivými ekologickými složkami prostředí. Znají základní informace o akvakulturních technologiích pěstování rostlin, chovu měkkýšů, korýšů, mořských a sladkovodních ryb. Studenti jsou seznámeni s obecnými znalostmi aplikovanými při chovu ryb v oblastech anatomie, fyziologie a genetiky ryb, výživy a krmení ryb. Vědí, jaké jsou principy extenzivních a intenzivních chovů a znají problémy akvakultury z pohledu zatížení prostředí.Dovednosti:Studenti se umí orientovat v celé rozmanité oblasti produkce biomasy z vodního prostředí a to jak formou chovu, tak formou lovu či sběru. Znají významné druhy chované v akvakultuře a mají základy technologie jejich chovů. Znají principy hodnocení kvality prostředí podle basálních akvakulturních kritérií.Kompetence - komunikace:Absolvent předmětu je schopen působit jak pod vedením, tak v týmové spolupráci. Je schopen jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v českém a cizím jazyce s použitím odborné terminologie daného předmětu. Umí srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní odborné názory odborníků i širší veřejnosti.Kompetence - úsudek:Přistupuje ke své práci tvořivě a iniciativně. Je schopen identifikovat a aplikovat informační zdroje (odborná literatura, dokumenty, databáze, webové stránky apod.) a dále klasifikovat a hodnotit výsledky a závěry odborného a vědeckého výzkumu v koherentní formě v rámci tohoto předmětu i předmětů příbuzných. Je schopen plánovat, podporovat a řídit činnost ostatních členů týmu.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaMateriály na www.moodle.czu.czFAO publications www.fao.org, především Fishery statistics. FAO yearbook, Aquaculture productionG. Barnabé Aquaculture-Biology and Ecology of Culture Species, Ellis Horwoood, Paris 1991Lawson,T.,B. Fundamental of Aquaculture Engineering. Chapman & Hall,1995Lellák, J., Kubíček, F. Hydrobiologie. UK Praha, 1991, 257 s.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaRana, K. and Immink, R. Trends in Global Aquaculture Production http//www.fao.org/fi/trends/aqtrends/aqtrend.aspWelcome R. L. 2001 Inland Fisheries, Blackwell Science, FAO, p. 358Baruš,M.,Oliva,O. Fauna ČR a SR I a II, Academia Praha 1995, 623 s. a 698 sJournal Aquaculture Gall, G. A. E., and S. J. de Groot (Editors), Elsevier Science Publ. Co.Gest editor J.A.H. Benize, Section editor G. Hulata Genetics in Aquaculture, Elsevier volume 20 (3-4) 2002 s.517Joseph S. Nelson, 1994 Fishes of the World, John Wiley and Sons, Inc. New York. 3rd edition. 600 pp.

Požadavky

nic

Garant

doc. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D.