Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Genetika zvířat (DAGX03Y)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DAGX03Y - Genetika zvířat, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1 Neznámý 25.10.2020 20:08 0
3 Neznámý 25.10.2020 20:08 0
4 Neznámý 25.10.2020 20:08 0
5 Neznámý 25.10.2020 20:08 0
6 Neznámý 25.10.2020 20:08 0
Genetika domácí práce Neznámý 25.10.2020 20:08 0

Další informace

Cíl

Prohloubení poznatků z genetiky populcí a šlechtění hospodářských zvířat získaných v magisterském studiu. Částečně individuální zaměření studia v souladu a v návaznosti na téma řešené disertační práce.Předmět navazuje na předměty šlechtění hospodářských zvířat v základní vysokoškolské výuce Mg studia. Doplňuje nové postupy a programy používané v současnosti ve šlechtění a k vyhodnocování experimentů. Zahrnuje přednášky, praktická cvičení používání metod a programů a diskusi ohledně vlastních experimentů studentů. Stanovení očekávané ekonomické efektivnosti chovu zvoleného genotypu za určených chovatelských podmínek. Stanovení ekonomického významu jednotlivých užitkových vlastností. Zvládnutí základních postupů genetické a ekonomické optimalizace selekčních programů v krátkodobém a dlouhodobém výhledu. Nové postupy odhadu PH, jako například TDM s náhodnou regresí u longitudinálních vlastností. Začlenění molekulárně-genetických informací do šlechtění. Metody mapování a odhadu QTL efektu, genomická selekce. Náhled do praktického šlechtění jednotlivých druhů a užitkových směrů hospodářských zvířat. Právní úprava a mezinárodní souvislosti šlechtění hospodářských zvířat. Používání statistické knihovny SAS ve šlechtění hospodářských zvířat. Těžiště výuky spočívá ve vlastní tvůrčí činnosti studentů na počítačích a průběžné konzultaci vznikajících obtíží.

Osnova

PřednáškaLineární modely - sestavení modelů, výpočet a testování kontrastů, stanovení komponent rozptyluPoužití statistického balíku SAS - příprava a úprava souboru údajů, spojování a dělení souborů, proceduryAnimal Modely, Test-Day Modely a modely s náhodnou regresí (RR)Programy pro lineární smíšené modely, odhad konstant a komponent rozptylu - Blup, Animal Model, Reml, Gibbs SamlingProgram pro nelineární modely- přežitelnost - Survival KitVyhodnocování MAS a mapování chromozomů, genomická selekceMetody ekonomického hodnocení užitkových vlastností (bioekonomické modely)Efekty hybridizaceMetody genetické a ekonomické optimalizace selekčních a hybridizačních programůVyužití genetické variability uvnitř a mezi populacemiŠlechtitelské programy - genetická podstata selekčního programuŠlechtitelské programy - genetická podstata hybridizačního programuVýzkum, marketing a ekonomika ve šlechtění hospodářských zvířatSoučasnost a perspektivy šlechtění, genové zdrojeZvláštnosti šlechtění jednotlivých druhů a užitkových směrů hospodářských zvířatStátní dozor a právní otázky ve šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířatICAR, Interbull, Interbeef, Interstallion Cvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:Má hluboké teoretické znalosti nezbytné pro pochopení praktického šlechtění. Umí se orientovat v genetické struktuře populací domácích i hospodářských zvířat, dokáže odhadnout účinek jednotlivých faktorů ovlivňující změnu ve skladbě populace. Rozumí podstatě jednotlivých genetických modelů a šlechtitelských opatření, jež vedou ke stabilitě a zlepšení jednotlivých vlastností hospodářských zvířat v nejširším slova smyslu. Dokáže využít poznatky matematické a statistiky do šlechtění zvířat. Pozornost je rovněž věnována šlechtění malých populací (genových zdrojů). Uvedené poznatky je schopen využít při řešení vlastní disertace.Dovednosti:Dokáže samostatně navrhnout postupy odhadu jednotlivých genetických parametrů (jednotlivce i populace). Je schopen metodicky připravit postupy při odhadu plemenné hodnoty (polní i staniční test). Umí samostatně připravit a vyhodnotit jednotlivé testy populací. Při návrhu organizace selekčních programů dokáže tvůrčím způsobem využít genetickou proměnlivost mezi jedinci uvnitř populací i mezi populacemi. Je schopen předpovědět odezvu na selekční tlak v konkrétních podmínkách prostředí. Rozumí vztahu mezi zdravotním stavem (konstitucí) a výkonností (užitkovostí).Kompetence - komunikace:Absolvent předmětu je schopen působit jak pod vedením, tak v týmové spolupráci. Je schopen jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v českém a cizím jazyce s použitím odborné terminologie daného předmětu. Umí srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní odborné názory odborníků tak především širší veřejnosti.Kompetence - úsudek:Přistupuje ke své práci tvořivě a iniciativně. Je schopen identifikovat a aplikovat informační zdroje (odborná literatura, dokumenty, databáze, webové stránky apod.) a dále klasifikovat a hodnotit výsledky a závěry odborného a vědeckého výzkumu v koherentní formě v rámci tohoto předmětu i předmětů příbuzných. Je schopen plánovat, podporovat a řídit činnost ostatních členů týmu.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaStahl, W. et al.: Genetika populací v chovu zvířat. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1970: 336s.Jakubec, V., Říha, J., Golda, J., Majzlík, I.: Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat. Rapotín, 1999: 175s.Jakubec, V., Říha, J., Majzlík, I, Bjelka, M.: Teorie a praxe selekce hospodářských zvířat. Rapotín, 2003: 154s.Lasly F.J. Genetics of Livestock Improvement; Moskva, Kolos, 1982.Cameron, N.D.: Selection indices and prediction of genetic merit in animal breeding. CAB International, 1997: 203 s.Falconer, D.S., Mackay, T.F.C.: Introduction to quantitative genetics. 4th E. Longman Sci. and Tech., Harlow, UK, 1996, 365 s.Grofík, R., Flak, P.,: Štatistické metódy v polnohospodárstve. Príroda, Bratislava, 1990: 338 sHerrendorfer, G., Schuler, L.: Populationsgenetische Grundlagen der Selektion. VEB Gustav Fischer Verlag. 1987: 260 s.Mrode, R.A.: Linear models for the prediction of animal breeding values. CAB International, 1996: 187s.Henderson, C. R.: Application of linear models in animal breeding. University of Quelph, Canada, 1984: 462 s.Searle, S.R.: Linear models. John Wiley and Sons, New York, 1971: 532s.Falconer, D. S., Mackay, T.F.C.: Introduction to quantitative genetics. 4th E. Longman Sci. and Tech., Harlow, UK, 1996: 365s.Searle, S.R., Casella, G., McCulloch, C.E.: Variance components. John Wiley and Sons, 1992: 501s.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaJakubec, V., Říha, J., Matoušek, V., Pražák, Č., Majzlík, I: Šlechtění prasat (Pig breeding). VÚCHS - Rapotín, ČZU Praha, 2002: 218s.Jakubec, V., Říha, J., Majzlík, I, Bjelka, M.: Teorie a praxe selekce hospodářských zvířat (Theory and praxis of animal selection). VÚCHS - Rapotín, ČZU Praha, 2003: 154s.Jakubec, V., Golda, J., Říha, J.: Šlechtění masných plemen skotu (Beef cattle breeding). VÚCHS - Rapotín, ČZU Praha, 1998: 182s.Hruban, V., Majzlík, I.: Obecná genetika. ČZU Praha, 2000: 316 s.Kníže, B., Šiler, R.: Genetika zvířat. SZN, Praha 1978: 437 s.Jakubec, V., Říha, J., Golda, J., Majzlík, I.: Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat (Breeding value estimation in animals). VÚCHS - Rapotín, ČZU Praha, 1999: 175s.Brascamp E.W. Methods on economic optimization of animal breeding plans. IVO Schoonoord, Zeist, The Netherlands. 1978: 117s.

Požadavky

Šlechtění zvířat II. Speciální chovy jednotlivých druhů hospodářských zvířat, reprodukce a inseminace.

Garant

prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc.