Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lesního hospodářství (DLRX09Y)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DLRX09Y - Řízení lesního hospodářství, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Účelem je seznámit studenty s podstatou problematiky organizace a řízení lesního hospodářství v širším pojetí než podnikovém. Studenti si prohloubí znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti. Důraz je kladen na specifiku činností v odvětví LH a ve státní správě lesů, s přihlédnutím k víceúčelovému poslání lesního hospodářství. Výuka formou konzultací, analýza a studium literatury, domácí příprava.

Osnova

PřednáškaÚvod do předmětu, rozhodování, organizace a organizováníSubjekty podnikání, organizační struktura sektoru LH, analýzy v LHZvláštnosti LH, nástroje řízení, řízení majetku a financíLidský faktor v řízení, komunikace, motivace, personální řízení v sektoru LHCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají potřebné teoretické a praktické znalosti na úrovni doktorského stupně studia v oblasti organizace a řízení v rámci sektoru polyfunkčního lesního hospodářství. Studenti získají základní znalosti a praktické dovednosti na úrovni doktorského stupně studia v organizaci a řízení lesních podniků i sektoru lesního hospodářství ve specifickém prostředí odvětví lesního hospodářství a se zřetelem k jeho polyfunkčnímu charakteru. Absolventi mají hluboké znalosti v oblasti organizace a řízení lesního hospodářství, i lesního podniku, rozumí zákonitostem a teoretickým i praktickým přístupům v souvislosti s potřebami trvale udržitelného polyfunkčního lesního hospodářství. Mají praktické i teoretické vědomosti potřebné pro řídící činnosti, které jim umožňují pracovat na úrovni středního a vrcholového managementu v organizacích sektoru lesního hospodářství, v soukromé i veřejné sféře. Vědomosti se dále rozšiřují a specializují v dalších předmětech zařazených do studijního programu. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v těchto oblastech.Dovednosti:Své znalosti dovedou uplatnit ve specializovaných dovednostech při řešení problémů v organizaci a řízení lesního hospodářství včetně inovací s ohledem na problematiku ekonomiky a řízení lesa, a řízení a správy polyfunkčního lesního hospodářství. Jsou schopni se rozhodovat, vytvářet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oborů do praktických aplikací, a to samostatně v rámci malých, středních i velkých podniků na střední i vrcholové úrovni řízení, a rovněž i ve státní správě. Rozumějí teoriím, konceptům a metodám vědecké a výzkumné činnosti v dané oblasti lesnictví v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Dovedou se orientovat v teoretických přístupech a v praktických aplikacích při řešení praktických problémů, jsou schopni samostatně vytvářet nové znalosti a postupy, integrovat poznatky z různých oborů do praxe, a to jak v lesních podnicích, tak v oblasti státní správy lesů a životního prostředí, v oblasti širší veřejné správy (regionáloní a obecní), i ve sféře soukromovlastnické.Kompetence - komunikace:Mohou řídit a kontrolovat pracovní činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám. Řídit složité odborné činnosti nebo projekty včetně strategického plánování a samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny. Jsou schopni komunikovat ve dvou cizích jazycích: v jednom alespoň na úrovni B1 podle evropských standardů včetně odborného jazyka.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost na základě svých teoreticko-praktických znalostí a dovedností udělat si správný úsudek v problémech řízení organizací lesního hospodářství v krajině z různých hledisek v rámci společnosti, se zřetelem ke společenským i soukromovlastnickým zájmům. Umějí propojovat znalosti, zvládat složitost a formulovat úsudky i při neúplných nebo omezených informacích.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaMilkovich, G.T. - Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. GRADA Praha 1993, s. 930.Stýblo, J.: Manažerská motivační strategie. MANAGEMENT PRESS Praha, 1992, s. 74.Sůva, J. - Tomek, G.: Podnikatelský management. NAD ZLATO Praha, 1992, s. 201.Černý, M. - Glückaufová, D.: Vícekriteriální rozhodování za neurčitosti. Academia, Praha, 1987, s. 146.Kořínek, J.: Řízení lesního hospodářství I. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1992, s. 89.Kořínek, J.: Řízení lesního hospodářství II. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1995, s. 107.Pulkrab, K. a kol.: Ekonomika a řízení lesního hospodářství. Matice lesnická Písek, 1993, s. 228.Klemperer, W. D.: Forest Ressource Economics and Finance. McGraw-Hill, Inc. Singapure, 1996, s. 551.Vlček, R.: Hodnotový management. MANAGEMENT PRESS Praha, 1992, s. 102.

Garant

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.