Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lesního hospodářství LI (LRL15E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LRL15E - Řízení lesního hospodářství LI, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Účelem je seznámit studenty s podstatou problematiky organizace a řízení lesního hospodářství v širším pojetí než podnikovém. Studenti získají základní znalosti a praktické dovednosti v dané oblasti. Důraz je kladen na specifiku činností v odvětví LH a ve státní správě lesů, s přihlédnutím k víceúčelovému poslání lesního hospodářství. Výuka probíhá na učebně s individuálními projekty.

Osnova

Přednáška Úvod do předmětu, podstata a předmět řízení LH, historie, hlavní směry řízeníRozhodování v LH, víceúčelové a vícekriteriální rozhodovací procesy v LHOrganizace a organizování v LH, typy organizačních strukturSubjekty podnikání v LH, vlastnické vztahy a struktury Organizační struktura sektoru LHAnalýzy v LH, faktory ovlivňující výsledky činnosti v LHZáklady a zvláštnosti řízení majetku a financí LHEkonomické a mimoekonomické nástroje řízení LHMetody podnikového plánování a kontroly ve specifickém prostředí LHLidský faktor v řízení a organizaci lesního podniku, manažer v lesním podnikuZákladní poslání, struktura a úkoly personálního řízení v LHMotivace a její prvky v odvětví LHSociální prostředí v odvětví LH a organizacích LH, Metody a výsledky sociologických průzkumů a šetření v odvětví LHCvičeníNositele informací v LH (prvotní doklady a jejich vyplňování)Rozhodovací analýzaOptimalizace investičního záměruHodnotová analýza (zalesňování nelesních půd) Výběr optimální investiční varianty, efektivnost investičního záměruBonita podniku - soustava finančních ukazatelůTvorba plánu podniku na příkladě ŠLP - ITvorba plánu podniku na příkladě ŠLP - IIRozhodnutí o výši nájemného za les a smlouva o pronájmuTechnika administrativy, práce sekretariátuZáklady podnikové sociologieZáklady sociologického průzkumu (šetření)

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají potřebné teoretické a praktické znalosti na úrovni magisterského stupně studia z vybraných oblastí organizace a řízení v rámci sektoru lesního hospodářství. Studenti získají základní znalosti a praktické dovednosti na úrovni magisterského stupně studia v organizaci a řízení lesního podniku ve specifickém prostředí odvětví lesního hospodářství a se zřetelem k jeho polyfunkčnímu charakteru. Absolventi znají základní pojmy v oblasti organizace a řízení lesního hospodářství, i lesního podniku, rozumí zákonitostem a praktickým přístupům v souvislosti s potřebami trvale udržitelného polyfunkčního lesního hospodářství. Mají praktické i teoretické vědomosti potřebné pro řídící činnosti, které jim umožňují pracovat na úrovni středního a vrcholového managementu v organizacích sektoru lesního hospodářství, v soukromé i veřejné sféře. Vědomosti se dále rozšiřují a specializují v dalších předmětech zařazených do studijního programu. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v těchto oblastech.Dovednosti:Své znalosti dovedou uplatnit ve specializovaných dovednostech při řešení problémů v organizaci a řízení lesního hospodářství včetně inovací s ohledem na problematiku ekonomiky a řízení lesa, a řízení a správy polyfunkčního lesního hospodářství. Jsou schopni se rozhodovat, vytvářet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oborů do praktických aplikací, a to samostatně v rámci malých, středních i velkých podniků na střední i vrcholové úrovni řízení, a rovněž i ve státní správě. Rozumějí teoriím, konceptům a metodám výzkumné činnosti v dané oblasti lesnictví v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje. Dovedou se orientovat v teoretických přístupech a zejména v praktických aplikacích při řešení praktických problémů, jsou schopni samostatně vytvářet nové znalosti a postupy, integrovat poznatky z různých oborů do praxe, a to jak v lesních podnicích, tak v oblasti státní správy lesů a životního prostředí, v oblasti širší veřejné správy (regionáloní a obecní), i ve sféře soukromovlastnické.Kompetence - komunikace:Mohou řídit a kontrolovat pracovní činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám. Řídit složité odborné činnosti nebo projekty včetně strategického plánování a samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny. Jsou schopni komunikovat ve dvou cizích jazycích: v jednom alespoň na úrovni B1 podle evropských standardů včetně odborného jazyka.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost na základě svých teoreticko-praktických znalostí a dovedností udělat si správný úsudek v problémech řízení organizací lesního hospodářství v krajině z různých hledisek v rámci společnosti, se zřetelem ke společenským i soukromovlastnickým zájmům. Umějí propojovat znalosti, zvládat složitost a formulovat úsudky i při neúplných nebo omezených informacích.

Literatura

ZákladníKOŘÍNEK, J. Řízení lesního hospodářství I. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1992, s. 89.KOŘÍNEK, J. Řízení lesního hospodářství II. Vysoká škola zemědělská v Brně, 1995, s. 107.PULKRAB, K. A KOL. Ekonomika a řízení lesního hospodářství. Matice lesnická Písek, 1993, s. 228.DoporučenáČERNÝ, M., GLÜCKAUFOVÁ, D. Vícekriteriální rozhodování za neurčitosti. Academia, Praha, 1987, s. 146.KLEMPERER, W. D. Forest Ressource Economics and Finance. McGraw-Hill, Inc. Singapure, 1996, s. 551.MILKOVICH, G.T., BOUDREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. GRADA Praha 1993, s. 930.STÝBLO, J. Manažerská motivační strategie. MANAGEMENT PRESS Praha, 1992, s. 74.SŮVA, J., TOMEK, G. Podnikatelský management. NAD ZLATO Praha, 1992, s. 201.VLČEK, R. Hodnotový management. MANAGEMENT PRESS Praha, 1992, s. 102.

Požadavky

Žádné

Garant

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.