Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovy a vzdělávání - KSU2 (VCV203Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VCV203Z - Řízení výchovy a vzdělávání - KSU2, Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámení a osvojení si základních principů efektivního řízení v oblasti školství, které podstatně ovlivňují výslednou efektivitu výchovně-vzdělávacího procesu. Významná pozornost je věnována praktické stránce řízení jednotlivých stupňů školské soustavy se zřetelem na problematiku druhého stupně základní školy a zvláště pak školy střední. Posluchač bude vybaven i klíčovými znalostmi z oblasti ekonomického rozhodování. Ve vazbě na shora uvedené skutečnosti bude vytvářena vyšší úroveň právního vědomí se znalostí jak v oblasti obecně právních předpisů, tak legislativy školské. Hlavní formy výuky jsou konzultace v kombinovaném studiu, dále cvičení a samostatná činnost.

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi předmětu získají znalosti o systému vzdělávání v ČR, jeho vývoji a současném stavu. Získají vědomosti o obsahu základních právních dokumentů ve školství. Absolventi předmětu si osvojí principy řízení, dokáží rozlišit a popsat jednotlivé styly řízení. Budou mít vědomosti o řízení ekonomických, pedagogických a personálních procesů ve střední škole.Dovednosti:Absolventi předmětu dokáží aplikovat základní principy řízení na běžné situace ve škole, budou schopni vypracovat SWOT analýzu pracoviště nebo školy. Získají kompetence k aplikaci základních právních předpisů ve školství.Kompetence - komunikace:Absolventi komentují svá zjištění ze školy, kde působí jako učitelé, na základě závěrů svého pozorování. Komunikují účelně ve skupinách při týmové práci - při nácviku vyhledávání zajímavých částí školských dokumentů.Kompetence - úsudek:Absolventi předmětu získají kompetenci pro posuzování manažerských procesů ve škole a kompetenci pro práci se základními právními dokumenty ve školství.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaBELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha, Portál, 2001. 375 s. Přel. z. Kursbuch Schüsselqualifikationen. ISBN 80-7178-479-6.HRON, J. Teorie řízení. Praha, ČZU v Praze, PEF, 2006, 4. vyd., 138 s. ISBN 80-213-0695-5.KALOUS, J., WIERINGEN, F. VAN Improving educational management. Academisch Boeken Centrum, ABC, Delier, 1996.KARABEC, S. Školský management. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. Praha, UK v Praze,PF, 2002. 45 s. ISBN 80-7290-078-1.VRANA, I., BÚŘIL, J., ČERNÝ, A. Metody zavádění informačních systémů na univerzitách. Metodická příručka. Výzkumný úkol RS 98011. Brno, VUT v Brně, VUTIUM, 1999. 152 s.VEBER, J. a kol. Management - Základy, prosperita, globalizace. Praha, Management Press, 2000. 700 s. ISBN 80-7261-029-5.VEBER, J. a kol Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, Management Press, 2006. 358 s. ISBN 80-7261-146-1.VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Management - teorie a praxe v informační společnosti. Praha, Management Press, 2005, 4. vyd., 314 s. ISBN 80-7261-041-4.www zdroje msmt, nuov a další

Garant

Ing. Jiří Husa, CSc.