Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Financial Management (DERE12YA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DERE12YA - Financial Management, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení poznatků z podnikových financí a finančního řízení podniku a rozvoj manažerské dovednosti ve finančním řízení podniku. Výuka je založena na studiu literatury, konzultací a zpracování studie.Obecný popis předmětu: Předmět vychází z teoretických základů řízení podnikových procesů, se zaměřením na procesy financování a hodnocení podnikových aktivit. Přispívá k osvojení teoretických a praktických poznatků o úloze rozhodovacích a plánovacích metod ve finančním řízení podniku. Zabývá se faktory vnějšího a vnitřního prostředí podniku, které ovlivňuji možnosti efektivního využití kapitálových zdrojů. Poskytuje metodologické poznatky a postupy k využití řídících nástrojů.

Osnova

PřednáškaZákladní přístupy k řízení, definice pojmů, prvky řízení, nástroje a procesy řízení, cíle finančního řízeníMajetková a kapitálová výstavba podniku, optimalizace vloženého kapitálu a jeho struktury, mezní analýza, náklady kapitáluFinanční analýza v řízení podniku, metody finanční analýzyControlling, benchmarking, reporting, vymezení pojmů,Výsledky podniku, jejich hodnocení, produktivita zdrojů, EVA, ekonomický ziskPeněžní toky ve finančním řízení, řízení likvidityRiziko ve finančním rozhodování, rozhodování za rizika a nejistoty, měření a možnosti odhadu rizik a jejich eliminaceManažerské účetnictví, jeho účel, odlišnosti od finančního účetnictví, hlavní zásady a postavení ve finančním řízení podnikuFinanční strategie, její postavení v podnikové strategii, soustava plánů a rozpočtů v podnikuFinancování záměrů, mezery hodnocení projektů, stanovení optimálního portfolia podnikatelských projektuHodnota podniku, stanovení hodnoty podniku, oceňování finančního majetku, hodnotové řízení podnikuRozvoj podniku, konkurenceschopnost z pohledu finančního řízení, dlouhodobá a krátkodobá hlediskaKalkulace a rozpočty, cenová rozhodování, cenová politika, vnitropodnikové ceny, nákladová hlediskaFinanční řízení funkčních oblastí podnikuFinanční aspekty spojování a zániku podniku, fúze a akvizice, MBO, MBI, Rizikový kapitálDlouhodobé financování, kapitálový trh, dlouhodobé dluhy, kapitálový (finanční) a operační leasing, termínované obchCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:Studenti mají znalosti v oblasti aplikace postupů finančního řízení a zvládnou základní analytické postupy. Některé znalosti jsou vysoce specializované. Dokáží formulovat finanční cíle podnikání a ocenit úlohu rozhodovacích a plánovacích metod ve finančním řízení podniku a při realizaci podnikatelského záměru. Rozlišují základní nástroje fiančního řízení a komponenty rozhodující o úspěchu. Zvládnou sestavení rozpočtů a kompletaci poznatků. Absolventi mají kritickou povědomost o problémech v oboru aplikace postupů finančního řízení. Absolventi mají jasné povědomí o hranicích svých znalostí a představu o obsahu případného dalšího studia v těchto oblastech. Mají odborné vědomosti z úloze finančního řízení při zpracování podnikatelských záměrů, které jim umožňují pracovat na úrovni středního i vrcholového managementu. Zvládnou postupy při řešení složitých strukturovaných problémů.Dovednosti:Absolventi získají dovednosti v oblasti finančních analýz podnikání při uplatňování svých dílčích odborných znalosti a postupů při řešení vzniklých problémů. Tvůrčím způsobem mohou samostatně řešit i složité problémy v oblasti podnikání, zejména v oblasti ekonomiky a finančního řízení. Při řešení složitých, předvídatelných problémů postupují systémovým přístupem s použitím relevantních metod a nástrojů s podpůrnou argumentacíKompetence - komunikace:Mohou řídit a kontrolovat manažerské činnosti, při nichž dochází ke změnám. Řídit složité odborné činnosti nebo projekty včetně výzkumných a samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny. Dokáží stručně a srozumitelně na profesionální úrovni sdělovat informace.Kompetence - úsudek:Mají schopnost řídit a přetvářet podnikatelské prostředí, které je složité a u něhož nelze předvídat s jistotou změny. Umí vyhledávat a formulovat nové přístupy. Mohou být plně odpovědní za přínos z využití profesních znalostí za zvolené postupy a za výsledky posuzování rozhodnutí. Uvažují systémově.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: AngličtinaBrealey,R. A., Myers,S.C.: Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing 1992Bureš. I.: Finanční řízení marketingových projektů, Management Press, Praha 1994.Copeland, T. Koller, T. Murrin J.: Stanovení hodnoty firem. Victoria Publishing, Praha 1991.Daigne, J.: Ozdravná opatření v podniku. HZ Praha, Praha 1966.Fotr, J.: Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Management Press, Praha, 1992.Freiberg, F.: Finanční controlling. Management Press, Praha, 1996.Gitman, J. L.: Principles of managerial finance. Harper Collins, New York, 1991.Hron, J., Tichá, I.: Strategické řízení. ČZU, Praha, 2002.Chevalier, A., Hirsch, G.: Rizika podnikání. Victoria Publishing, Praha, 1994.Kleinbeckel, H.: Řízení financí a likvidity. Babtext, Praha, 1993.Rose, P. S.: Peněžní a kapitálové trhy. Victoria Publishing, Praha, 1994.Synek, M. a kol.: Manažerská ekonomika, SNP, Praha 1992.Sekerka, B.: Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů, PROFESS, Praha 1996.Pivrnec, J. Finanční management, Grada Publishing, Praha 1995.

Požadavky

Znalosti oboru na magisterské úrovni.

Garant

Ing. Václav Kala, CSc.