Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Evropská integrace a environmentální ekonomika - VSRRSUTN (EEEU4E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EEEU4E - Evropská integrace a environmentální ekonomika - VSRRSUTN, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
prednasky_-_evropska_integrace_a_environmentalni_ekonomika Neznámý 25.05.2018 23:51 3

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základním vědomostem o evropském integračním procesu, vzhledem k zaměření na veřejnou správu a regionální rozvoj. Pozornost je věnována historickým souvislostem, evropským institucím, jejich funkcím a základní charakteristice jednotlivých oblastí integračního procesu. Zvláštní pozornost je věnována problematice environmentální ekonomiky se zaměřením na environmentálně politické aktivity Evropské unie a roli EU při prosazování koncepce trvalé udržitelnosti v světovém měřítku.

Osnova

PřednáškaIntegrační tendence současného světaLegislativa Evropské unie (komunitární právo, právní akty, rozhodovací procedury)Instituce Evropské unie (Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr)Jednotný trh EU (historický vývoj, základní ekonomické svobody, ekonomický přínos)Evropská měnová unie (historický vývoj, instituce, význam EMU v současné Evropě)Financování EU (historický vývoj, problematika rozpočtu EU, finanční perspektivy, financování EU a rozšíření)Politiky Evropské unie (Charakteristika společných a komunitárních politik EU, společná obchodní politika, společná zemědělská politika) Politiky Evropské unie (společná dopravní politika, regionální politika a strukturální fondy, sociální politika)Ekonomika životního prostředí (ekonomické souvislosti environmentálních aspektů, teoretické přístupy)Globální přístupy k řešení environmentálních problémů (charakteristika globálních environmentálních problémů, aktivity k jejich řešení, role EU)Evropská unie a environmentální problémy (aktivity EU, legislativa upravující vztah EU k životnímu prostředí)Postavení Evropské unie ve světě - vybrané aspektyCvičeníCharakteristika hlavních ekonomických centerProblémy evropského integračního procesu a jejich řešeníPraktické příklady činnosti evropských institucíProblematika budování společného trhu a měnové unie z pohledu jednotlivých členských státůProblematika financování a rozpočtu z pohledu jednotlivých členských státůKonkrétní případy environmentálních problémů a jejich řešení

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti z problematiky evropského integračního procesu, jeho vývoje, pokrytí a legislativního a institucionálního zabezpečení. Hluboké odborné vědomosti získají studenti z oblasti současných přístupů k řešení environmentálních problémů z hlediska evropského integračního procesu, které vychází z teoretické báze environmentální ekonomiky. Vědomosti se dále rozšiřují a specializují v dalších navazujících předmětech studijního oboru.Dovednosti:Absolventi umí uplatnit své odborné znalosti ve všech relevantních oblastech a společensko-vědních disciplínách. Vzhledem k chápání souvislostí evropského integračního procesu a trvalé udržitelnosti dokáží tvůrčím způsobem a samostatně aplikovat nabyté poznatky, rozvíjet je s ohledem na své profesní zaměření a zastávat jasná, argumentačně podložená stanoviska. Dovednosti jsou využitelné zejména v oblasti veřejné správy, v mezinárodních institucích, ale i v privátním sektoru.Kompetence - komunikace:Absolventi jsou schopni adekvátně komunikovat s kvalifikovanými odborníky v relevantních oborech, dokáží na základě věcné argumentace obhajovat méně zřetelné souvislosti. Dokáží odborně sdělovat informace a odůvodňovat je.Kompetence - úsudek:Absolventi dokáží aplikovat vlastní úsudek, kterým mohou ovlivňovat pracovní i společenské prostředí. Jsou si vědomi nutnosti chápání problémů v širších souvislostech pro řešení konkrétních pracovních úkolů.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaTomšík. K. Evropská integrace a environmentální ekonomika. 6. přeprac. vydání Praha ČZU, 2012. 123 s. ISBN 978-80-213-2309-4Česká zemědělská univerzita. Evropská integrace a environmentální ekonomika [online]. Praha LMS Moodle. Dostupné z https//moodle.czu.cz/DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaBaldwin, R., Wyplosz, C. Ekonomie evropské integrace. 1. vyd. Praha Grada Publishing, 2007. 488 s. ISBN 978-80-247-1807-1Fiala, P., Pitrová, M. Evropská unie. Brno CDK, 2009. 803 s. ISBN 978-80-7325-180-2Lacina, L., König, P. a kol. Učebnice evropské integrace. 3. vyd. Brno Barrister & Principal, 2011. 472 s. ISBN 978-80-8747-431-0Svatoš, M. a kol. Zahraniční obchod. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha Grada Publishing, 2009. 367 s. ISBN 978-80-247-2708-0Cihelková, E. a kol. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha C. H. Beck, 2003. 744 s. ISBN 80-7179804-5Veber, V. Dějiny sjednocené Evropy. 3. vyd. Praha Lidové noviny, 2012. 832 s. ISBN 978-80-7422-183-5Ritschelová, I. Úvod do ekonomiky životního prostředí. 1. vyd. Ústí nad Labem Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. 96 s. ISBN 80-7044-415-0. s.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.