Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Angličtina - B1 - 1. semestr (ELX03E_1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ELX03E_1 - Angličtina - B1 - 1. semestr, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Idioms Zápisky z hodin 07.04.2020 14:48 2
Presentace Country- Town Seminárky, referáty 07.04.2020 14:49 1
Prezentace Idioms, Angl. Seminárky, referáty 07.04.2020 14:48 2

Další informace

Cíl

Cílem výuky je rozvíjení jazykových dovedností (mluvení, poslech a čtení s porozuměním, psaní). Student získá dostatečné jazykové prostředky k vyjadřování se o abstraktních či kulturních tématech (cestování, hudba, film, literatura atd.). Osvojí si obtížnější terminologii vztahující se k univerzitě, fakultě, studovanému oboru i budoucí profesi. Zvýšený důraz je kladen na odborný jazyk, s tím souvisí i osvojování dovednosti zpracovat koncept odborného textu, resumé i prezentací a diskutovat k dané problematice. Student si rozšíří aktivní a správné použití běžných gramatických jevů.

Osnova

PřednáškaCvičeníUnit 1 - tense review; question forms; making suggestionsUnit 1 - free-time activities; life coaching - interactive projectUnit 2 - expressing future; present continuous for future plans; compound nounsUnit 2 - agreeing and disagreeing; itinerary - interactive projectUnit 3 - base form with 'to' or -ing form; quantifiers; saying 'no' Unit 3 - food and entertaing; the visit - interactive projectUnit 4 - modal verbs; comparatives and superlatives Unit 4 - personal characteristics; building on ideas Unit 5 - present perfect and past simple; used to Unit 5 - socializing; choosing a candidate - interactive project Opakování lekce 1 - 5Zápočtový test

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolvent rozumí hlavním myšlenkám spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole, v práci, při cestování atd. Má dostačující vyjadřovací prostředky k tomu, aby popsal nepředvídatelné situace a aby v dostatečné míře přesně vystihl podstatu myšlenky či problému. Má dostatečné jazykové prostředky k vyjadřování se o běžných odborných tématech. Osvojí si obtížnější terminologii vztahující se k univerzitě, fakultě, či studovanému oboru.Dovednosti:Kurz je zaměřen na prohloubení a zdokonalení základních jazykových dovedností, jako je mluvený projev (speaking), porozumění slyšenému textu (listening comprehension) i čtenému textu (reading comprehension) a písemný projev (writing). Absolvent kurzu se s pomocí své slovní zásoby dokáže bez problémů vyjadřovat v rámci témat, jako jsou práce, studium, cestování atd. Porozumí čteným i slyšeným textům, které se vztahují k jeho budoucí kariéře a studijnímu oboru. Dokáže napsat souvislé texty, které se týkají běžných odborných nebo společenských témat. Umí sestavit běžnou emailovou korespondenci, prezentace a odborné zprávy. Přiměřeně správně používá běžné gramatické prostředky.Kompetence - komunikace:Absolvent kurzu je schopen správně komunikovat ve známých odborných, společenských nebo studijních kontextech. Dokáže popsat zážitky a události, myšlenky, nápady a cíle a umí vysvětlit i odůvodnit svoje názory a plány.Kompetence - úsudek:Absolvent je schopen porozumět informacím, které se týkají běžného života, studia či zaměstnání, a k těmto tématům zaujmout stanovisko i vyjádřit svůj názor. Dokáže reagovat na aktuální události. Umí si poradit s většinou situací v interakci s anglicky mluvícími osobami v různých pracovních a společenských situacích.

Literatura

ZákladníDUBICKA, I.; O'KEEFE, M. Lifestyle Intermediate Coursebook. Harlow Pearson Education Limited, 2010. 176 p. ISBN 978-1-4082-37144.DoporučenáHARRISON, L. Lifestyle Intermediate Workbook. Harlow Pearson Education Limited, 2010. 80 p. ISBN 978-1-4082-3716-8MURPHY, R. English Grammar in Use with Answers and CD-ROM. Cambridge Cambridge University Press, 2012. 392 p. ISBN 9780521189392YULE, G. Oxford Practice Grammar. Oxford Oxford University Press, 2006. 280 s. ISBN 978-0-19-457982-7https//moodle.czu.czUp-to-date English newspapers, magazines and on line resources (e.g. BBC service, British Council etc.)

Požadavky

žádné (jazyková úroveň odpovídající vypsané úrovni kurzu)

Garant

Mgr. Lenka Lustigová