Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Angličtina - B2 - 1. semestr (ELX04E_1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ELX04E_1 - Angličtina - B2 - 1. semestr, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Comparatives and superlatives Vypracované úkoly 26.05.2018 16:29 3
Past Continuous and Past Simple Vypracované úkoly 25.05.2018 20:37 1

Další informace

Cíl

Student si má obohatit slovní zásobu a využití gramatických jevů v různých společenských situacích, jak obecných tak i profesionálních. V souvislosti s tématy probíranými v kurzu se student zároveň zdokonalí ve svých jazykových dovednostech - poslechu, mluvení, čtení a psaní, aby jazyku dokázal porozumět a s jistotou ho používal. Student by měl být schopen reagovat v neočekávaných situacích, vyjádřit se ústně a písemně, kde se projeví jeho schopnost nejenom argumentovat, ale i popsat události, a rozlišit formální a neformální stránku jazyka.

Osnova

PřednáškaCvičeníUnit 1: CONNECTIONS - tense overview; questions; email dos and don'ts Unit 1: CONNECTIONS - making and changing arrangements; developing conversations; making a good impression and giving presentationUnit 2: TRANSFORMATION - modal overview; future forms; body languageUnit 2: TRANSFORMATION - persuasion techniques; pitching an ideaUnit 3: WHAT'S UP - present perfect and past simple; small talk Unit 3: WHAT'S UP - talking about problems; reacting to news; crisis managementUnit 4: A BETTER WORLD - countable and uncountable nouns, articles overview; time and money Unit 4: A BETTER WORLD - developing ideas; handling meetings; making decisionsUnit 5: THE HUMAN FACTOR - comparison and contrast; making generalizationsUnit 5: THE HUMAN FACTOR - managing one's time; being assertive; weighing alternativesOpakováníTest

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolvent rozumí hlavním myšlenkám složitých textů, které se týkají jak konkrétních tak abstraktních témat včetně odborně zaměřené diskuze ve svém oboru. Porozumí delší promluvě i složité argumentaci. Má dostačující jazykové prostředky k tomu, aby byl schopen podat jasný a podrobný popis události, vyjádřit svůj názor a rozvinout argumentaci; to vše za využití rozvinuté slovní zásoby a komplexního gramatického systému.Dovednosti:Kurz je zaměřen na komplexní prohlubování a zdokonalování mluveného a písemného projevu (speaking, writing) a porozumění slyšenému a čtenému textu. Absolvent kurzu dokáže ve svém mluveném či písemném projevu uplatnit svoji bohatou aktivní i pasivní slovní zásobu, přičemž umí vybrat vhodný výraz ze širší škály jazykových prostředků. Dokáže napsat podrobné texty, které se týkají témat probíraných v průbehu kurzu a jeho zájmů, zároveň dokáže shrnout a zhodnotit informace z velkého počtu pramenů. Gramatiku již ovládá na vysoké úrovni.Kompetence - komunikace:Absolvent kurzu se dokáže plynule a spontánně účastnit hovoru v různých společenských situacích, týkajících se zejména společenského života, práce a cestovaní. Je schopen bez problémů celkem na vysoké úrovni za použití rozvinuté slovní zásoby a komplexního gramatického systému komunikovat s rodilým mluvčím.Kompetence - úsudek:Absolvent kurzu dokáže jasně vyjádřit své názory na širokou škálu témat, ať už známých či méně známých. Dokáže přesně zformulovat svůj názor a vysvětlit své stanovisko, které zaujal k aktuálnímu problému a nabídnout a popsat řešení.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaBARRALL, Irene; ROGERS, John. Lifestyle Upper-Intermediate coursebook. 1. vydání. Harlow Pearson Longman, 2012. 176 s. ISBN 9781408291573HEWINGS, Martin. Advanced Grammar in Use. 2. vydání. Cambridge - Cambridge University Press, 2005. 294 s. ISBN 9780521532914

Požadavky

žádné (jazyková úroveň odpovídající vypsané úrovni kurzu)

Garant

Mgr. Adriana Laputková