Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Chování člověka v krizových situacích - VSRRSUTN (EPEB5E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EPEB5E - Chování člověka v krizových situacích - VSRRSUTN, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
chování člověka v krizových situacích test 2017 Neznámý 25.05.2018 23:46 8

Další informace

Cíl

žádný

Osnova

PřednáškaÚvod do problematiky krizových situacíPříčiny krizových situacíZátěž a stres jako významné zdroje krizíMetody diagnostiky a intervence v oblasti zátěže a stresuVulnerabilita, její podstata a druhy, její role ve vztahu ke zdravíResilience jako protipól vulnerabilitySociální proměnné ovlivňující zvládání krizových situací: SES, sociální opora, koncepce životních událostíPsychika, její dimenze, formy a funkcePsychopatologie krizeSuicidální krizeKrizová intervence - historie, zdroje, formy, způsoby a zásady realizaceVyústění teoretických poznatků a jejich transfer do praxeCvičeníÚvod o podstatě charakteristik krizových situací a možnostech výcviku schopností a dovedností v krizovém managementuDemonstrace působení jednotlivých komponent na konkrétních případechMožnosti volby intervenčních opatření pro nápravu nežádoucích důsledků zvlPsychologické aspekty zátěžových procesů (napřŽivotní styl a behaviorální syndromy (hlavní dimenze životního stylu, CFS, burnout syndrom)Vyústění teoretických poznatků a jejich transfer do praxe - příklady úspěšných intervenčních programů

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti v oblasti psychologie a psychopatologie krize s mezioborovýmï přesahy v oblasti biologie a psychofyziologie, psychiatrie, filozofie a sociologie. Rozumí relevantním základním psychologickým. medicínským, filozofickým a sociologickým pojmům, zákonitostem a teoriím, vztahujícím se k vymezení, klasifikaci a podrobnější charakteristice krizových situací, jejich iniciátorů a postupů jejich zvládání. Disponují základními znalostmi a vědomostmi v oblasti výzkumu zátěže a stresu, zvládacích strategiích, o vulnerabilitě (zranitelnosti) a resilienci (psychické odolnosti), jejich hlavních koncepcích, druzích a formách. Jsou schopni identifikovat a klasifikovat hlavní sociální proměnné ovlivňující efektivitu zvládání krizových situací (socioekonomický status, sociální opora, její zdroje, úrovně a možnosti realizace, koncepce životních událostí). Absolventi mají jasně vymezenou představu o podstatě, možnostech a způsobech realizace krizové intervence.Dovednosti:Absolventi umějí uplatnit své znalosti v praktických aplikacích při řešení náročných a krizových situací jak v oblasti řízení a řešení pracovních problémů, tak v oblasti interpersonálních vztahů a prevence konfliktů s využitím sebezkušenostních technik a postupů.Kompetence - komunikace:Mohou aktivně a účinně rozvíjet, řídit a podporovat komunikaci v oblasti řešení a zvládání krizových situací, dokáží srozumitelně sdělovat informace mezioborové povahy. Jsou schopni samostatně nebo v týmové spolupráci řídit složité odborné činnosti nebo projekty založené na efektivním zvládání náročných a krizových situací.Kompetence - úsudek:Disponují schopností základního vhledu do příčin, průběhu a efektivních způsobů řešení krizových situací. Jsou si vědomi vzhledem k interdisciplinární povaze předmětu limitu svých kompetencí, ale jsou též schopni mezioborové spolupráce, vzájemného předávání kompetencí a umějí aktivně vyhledávat a osvojovat si nové teoretické, aplikační i strategické

Literatura

ZákladníKebza, V. Chování člověka v krizových situacích. Praha, PEF CZU 2011.DoporučenáBonano, G. A. Loss, trauma, and human resilience. Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist 59, 2004, 20 - 28.Connor, K. M. Assessment of resilience in the aftermath of trauma. Journal of Clinical Psychiatry 67, 2006, 46 - 49.Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha Academia, 2005.Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha Portál, 2009.Rymešová, P., Chamoutová K. Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií pro distanční studium. Praha PEF ČZU. 2012.Schreiber, V. Lidský stres. Praha Academia, 2000Selye, H. Život a stres. Bratislava Obzor, 1966.Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha Grada, 2004.

Požadavky

Psychologie osobnosti a sociální psychologie nebo Psychologie osobnosti a komunikace

Garant

prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.