Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů v regionech - VSRRHKN (ERE97E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ERE97E - Řízení lidských zdrojů v regionech - VSRRHKN, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je podrobněji seznámit studenty s fungováním trhu práce a s politikou zaměstnanosti v České republice na celostátní i regionální úrovni. Studenti získají dílčí dovednosti v analýze regionální situace i při návrhu řešení dílčích problémů. Na základě svých znalostí z přednášek a z prostudované literatury řeší studenti dílčí úkoly (ankety, případy), zpracovávají referáty a ve skupině vypracovávají projekt, analyzující situaci na trhu práce v regionu (mikroregionu).

Osnova

PřednáškaPolitika zaměstnanosti a trh prácepolitika zaměstnanosti a trh práceTrh práceTrh práceNezaměstnanostNezaměstnanostStátní politika zaměstnanostiStátní politika zaměstnanostiAktivní a pasivní politika zaměstnanostiAktivní a pasivní politika zaměstnanostiRegionální trh práceRegionální trh práceProgramy a plány směřující k vyrovnání rozdílů mezi regionyProgramy a plány směřující k vyrovnání rozdílů mezi regionyCvičeníObsah předmětu, požadavky na studentyCo znamená práce a zaměstnání pro člověka? - diskuseZpracování 1Prezentace výsledků empirického zkoumáníRegionální rozdíly na trhu práce v ČR - diskuseHandicapy pracovní síly na trhu práce - případové studieZpracování 2Prezentace výsledků empirického zkoumáníZadání projektu - Analýza regionálního trhu práce a opatření v rámci politiky zaměstnanostiZpracování projektu - samostatná práce v terénuZpracování projektu - samostatná práce v terénuZpracování projektu - samostatná práce v terénuPrezentace projektůPrezentace projektů

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi kurzu dosáhnou specializované znalosti a praktické dovednosti z oblasti ekonomických a sociálních analýz regionálního trhu práce. Získají také znalosti o organizační a řídící činnosti institucí, které realizují politiku zaměstnanosti. Absolventi využijí také dovednosti ze statistických výpočtů míry nezaměstnanosti a dokáží aplikovat způsob řešení sociálně-ekonomických problémů na úrovni regionů. Absolventi budou schopni provádět kritický rozbor národních a evropských politik zaměstnanosti a navrhovat vlastní optimalizační řešení.Dovednosti:Absolventi dovedou provádět rozbor sociálně ekonomických jevů v rámci trhu práce. Současně dokáží navrhovat optimalizační řešení v oblasti manažerské, ekonomické a sociální. Absolventi jsou schopni prakticky využít a aplikovat znalosti ostatních předmětů, především pak z Managamentu, Statistiky, Ekonomie a Sociálních věd. V oblasti metodologické získají absolventi dovednosti vypracovat analytické podklady pro manažerské rozhodování.Kompetence - komunikace:Absolventi budou schopni nejen prezentovat výsledky analytických činností, ale také argumentovat ve prospěch manažerských rozhodnutí. Budou také schopni kvalifikovaně předávat informace a znalosti ve veřejné diskuzi. V rámci publikační a prezentační dovednosti budou schopni formulovat vlastní kvalifikovaná stanoviska v odborných statích a článcích. Schopnosti dalšího vzděláváníKompetence - úsudek:Absolventi získají jak obecné, tak klíčové kompetence pro posuzování realizačních a manažerských změn v oblasti politiky zaměstnanosti. Absolventi budou schopni vlastního kritického úsudku v praktických oblastech a rozhodovacích procesech.

Literatura

ZákladníBrožová, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha Sociologické nakladatelství, 2003Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha Grada Publishing, 2002Jírová, H. Trh práce a politika zaměstnanosti. Praha VŠE, 1999Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha Sociologické nakladatelství, 1994Němec, O. Lidské zdroje na trhu práce. Praha VŠE, 2002Potůček, M. Sociální politika. Praha Sociologické nakladatelství, 1995Sirovátka, T. Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika. Brno Masarykova univerzita, 2003DoporučenáBrdek, A., Jírová, H. Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha Codex Bohemia, 1998Kol. Nová regionální politika. Praha DaDa, 2002Kol. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha IFEC, 2001Koubek, J. Řízení zaměstnanosti a pracovních sil v podniku. Praha VŠE, 1998Krebs, V. a kol. Sociální politika. Praha Codex Bohemia, 1997Mareš, P. Sociologie nerovnosti a chudoba. Praha Sociologické nakladatelství, 1999Šindler, P. Regionální rozvoj a regionální politika. Ostrava Ostravská univerzita, 1998Wokoun, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha Oeconomica, 2003

Požadavky

Obecná ekonomie

Garant

Dr. Mgr. Ing. Daniel Toth, Ph.D.