Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení administrativních a správních procesů - VSRR (EREP7E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EREP7E - Řízení administrativních a správních procesů - VSRR, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Začlenit podpůrné procesy do systému řízení organizace. Uplatnit procesní přístupy při řízení administrativních a správních procesů. Analyzovat současný proces a navrhnout metodou procesní mapy úpravu zlepšení daného procesu. Uplatnit systém práce s dokumenty v systému řízení.

Osnova

PřednáškaPodnik, struktura podnikuPodnikání, úloha administrativních procesůProcesní řízeníŘízení administrativních procesůPráce s dokumentyVybrané vnitřní administrativní procesyVybrané vnější administrativní procesySprávní procesyElektronická komunikace s vnějším prostředímKvalita administrativních procesůAudit administrativních procesůEfektivnost řízení administrativních procesůCvičeníPodnikání-dokumentaceVnitřní administrativní procesyVnější administrativní procesySprávní procesyAnalýzy administrativních procesůZlepšování administrativních procesů

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti o administrativních procesech v organizacích, jejich vytváření, projektování a restrukturalizaci. Získávají znalosti zaměřené na efektivnost těchto procesů směřující ke snížení admionistrativní náročnosti řízení organizací. Znalosti jsou univerzálního charakteru a využitelné jak v podnikatelské, tak i nepodnikatelské sféře (zejména ve státní správě).Dovednosti:Umějí aplikovat získané znalosti v konkrétních podmínkách svého pracoviště, samostatně řešit problémy s fungováním těchto procesů a navrhovat, případně zlepšovat jejich realizaci. Získávají dostatečný přehled o celé škále administrativních procesů v organizacích a jsou schopni adekvátně reagovat na vývoj informačních technologií a dalších požadavků na efektivnost těchto procesů.Kompetence - komunikace:Jsou schopni řídit a kontrolovat realizaci administrativních procesů na pracovišti a jejich neustálé zlepšování.Kompetence - úsudek:Jsou schopni reagovat na změny a požadavky na snižování administrativní náročnosti řízení, vývoj informačních technologií a případné změny v legislativě.

Literatura

ZákladníBasl, J. Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-7082-936-2.Pikola, P., Hájková, I. Správní řád. Praha ČZU, 2011. ISBN 978-80-213-1683-6.Kříž Josef. Řízení administrativních a správních procesů. 1. vydání. Praha CZU, 2012. ISBN 978-80-213-2315-5Kunstová, R. Efektivní správa dokumentů. Praha Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3257-2.DoporučenáBudiš P., Hřebíková I. Datové schránky. Olomouc ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-617-4.Budiš P. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi. Olomouc ANAG, 2008. ISBN 978-80-7263-465-1.Carda, A. Workflow - řízení firemních procesů. Praha Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0666-0.Fleischmannová, E., Kuldová, O., Šedý R. Obchodní korespondence. Praha Fortuna 2005 ISBN 80-7168-718.Fleischmannová, E., Kuldová, O. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Praha Fortuna 2005. ISBN 80-7168-896-7.Foltas, T., Hlouch, T. Základy správního procesu. Brno Václav Klemm, 2009. ISBN 978-80-904083-1-9.Hruška, V. Vnitropodnikové směrnice. Praha Bilance, 2005. ISBN 80-86371-37-9.

Požadavky

Žádné.

Garant

Ing. Josef Kříž, CSc.