Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení finančních procesů TF (EUT06E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EUT06E - Řízení finančních procesů TF, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Základním cílem výuky je výklad zásad finančního řízení podniku v tržní ekonomice za účelem udržování trvalé platebn í schopnosti podniku při průběžném vytváření potřebných likvidních zdrojů. Dalším cílem je poskytnout poznatky z oblasti finanční analýzy pro potřeby finančního plánování, nabídnout metody hodnocení investičních projektů a možnosti jejich profinancování. Důraz je rovněž kladen na seznámení s aspekty nákladového controllingu a oceňování podniků (včetně účastí na řízení)

Osnova

PřednáškaPodnikové finance a řízení - základní pojmy, principy finančního řízení, finanční rozhodováníVyužití vlastních zdrojů při financování podniků a vliv daní na finanční rozhodováníFinanční trh a jeho fungování, finanční zprostředkovatelé, základy finančního rozhodování, riziko ve finančním rozhodováMajetková a finanční struktura podniku - její optimalizace, účetní repetoriumCizí zdroje financování - obchodní a bankovní úvěry, podnikové dluhopisy, dotace, factoring, forfaiting, leasingPeněžní toky a jejich řízení - cash managementŘízení pracovního kapitálu, náklady kapitálu a jejich optimalizaceFinanční analýza ¨úloha při finančním řízení, metody, zdroje, controling, ukazatelé finanční analýzy, bonitní modelyPodnikatelský a finanční plánČasová hodnota peněz a investiční rozhodování, hodnocení efektivnosti investic, oceňování podniků, spojování podCvičeníČasová hodnota peněz, budoucí a současná hodnota penězBudoucí a současná hodnota pravidelných platebHodnocení cenných papírůFinanční analýza, struktura rozvahy, horizontální a vertikální analýza rozvahyPoměrové ukazatele finanční analýzyPyramidové rozklady, bankrotní a bonitní modelyHodnocení investičních projektůČistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento investičních projektůMetody financování investičních projektů - leasing, úvěrPlánování peněžních toků, zápočtový test

Získané způsobilosti

Znalosti:Komplexní znalosti principů finančního managementu umožňují absolventům efektivně rozhodovat o finančních procesech v rámci podnikatelských subjektů. Absolventi se orientují zejména ve vztazích mezi základními účetními výkazy, v rozborech hodnocení finanční výkonnosti firmy, možnostmi krátkodobého financování a možnostmi a optimalizací zdrojů dlouhodobého financování firmy.Dovednosti:Absolventi jsou schopni pracovat se základními účetními výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, při zpracování finanční analýzy, jsou schopni analyzovat základní ukazatele finanční analýzy. Absolventi jsou schopni využívat základní metody hodnocení investičních projektů.Kompetence - komunikace:Absolventi pomocí nabytých znalostí mohou vhodně argumentovat a vysvětlovat jednotlivé kroky při alokování finančních zdrojů daného subjektu a jejich optimálníhoKompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost najít vhodný způsob financování pro daný, subjekt, posoudit nabídky finančního trhu a omezit finanční rizika.

Literatura

ZákladníMAREK, P. Studijní průvodce finacemi podniku. Praha, Ekopress, 2006.623 s. ISBN 80-86119-37-8REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha, Grada, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-1835-4RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Praha, Grada, 2010. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2STROUHAL,J. Finanční řízení firmy v příkladech. Brno. Computer Press, 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5DoporučenáBREALY,R.A., MYERS,S.C. Teorie a praxe firemních financí, Comuter Press 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého,Praha Polygon 2009. 413 s. ISBN 978-80-7273-156-5LEVY,H., SARNAT,M. Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing 1999. 920 s. ISBN 80-71695-0491STROUHAL,J., ŽIDLICKÁ,R. Účetnictví - velká kniha příkladů. Brno, Computer Press, 2009 ISBN 978-80-251-2425-3VALACH,J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha, Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9

Požadavky

účetnictví pro podnikatele

Garant

Ing. Daniela Pfeiferová