Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení finančních procesů TF - KS (EUT76E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EUT76E - Řízení finančních procesů TF - KS, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cílem výuky je výklad základních principů finančního managementu společností za účelem růstu společnosti a vytváření dostatečného množství likvidních prostředků. Dalším cílem je poskytnout poznatky z oblasti finanční analýzy pro potřeby finančního plánování, nabídnout metody hodnocení investičních projektů a možnosti jejich profinancování. Důraz je rovněž kladen na seznámení s aspekty nákladového controllingu a oceňování podniků (včetně účasti na řízení)

Osnova

PřednáškaPodnikové finance a řízení - základní pojmy, principy finančního řízení, finanční rozhodováníVyužití vlastních zdrojů při financování podniků a vliv daní na finanční rozhodováníFinanční trh a jeho fungování, finanční zprostředkovatelé, základy finančního rozhodování, riziko ve finanMajetková a finanční struktura podniku - její optimalizace, účetní repetoriumCizí zdroje financování - obchodní a bankovní úvěry, podnikové dluhopisy, dotace, factoring, forfaiting, leasingPeněžní toky a jejich řízení - cash managementŘízení pracovního kapitálu, náklady kapitálu a jejich optimalizaceFinanční analýza ¨úloha při finančním řízení, metody, zdroje, controling, ukazatelé finanční analýzy, bonitní modelyPodnikatelský a finanční plánČasová hodnota peněz a investiční rozhodování, hodnocení efektivnosti investic, oceňování podniků, spojování podCvičeníČasová hodnota peněz, budoucí a současná hodnota penězBudoucí a současná hodnota pravidelných platebHodnocení cenných papírůFinanční analýza, struktura rozvahy, horizontální a vertikální analýza rozvahyAnalýza poměrových ukazatelůPyramidové rozklady, bankrotní a bonitní modelyHodnocení investičních projektůČistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento investičních projektůMetody financování investičních projektů - leasing, úvěrPlánování peněžních toků, zápočtový test

Získané způsobilosti

Znalosti:Komplexní znalosti principů finančního managementu umožňují absolventům efektivně rozhodovat o finančních procesech v rámci podnikatelských subjektů. Absolventi se orientují zejména ve vztazích mezi základními účetními výkazy, v rozborech hodnocení finanční výkonnosti firmy, možnostmi krátkodobého financování a možnostmi a optimalizací zdrojů dlouhodobého financování firmy.Dovednosti:Absolventi jsou schopni pracovat se základními účetními výkazy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash flow, při zpracování finanční analýzy, jsou schopni analyzovat základní ukazatele finanční analýzy. Absolventi jsou schopni využívat základní metody hodnocení investičních projektů.Kompetence - komunikace:Absolventi pomocí nabytých znalostí mohou vhodně argumentovat a vysvětlovat jednotlivé kroky při alokování finančních zdrojů daného subjektu a jejich optimálníhoKompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost najít vhodný způsob financování pro daný, subjekt, posoudit nabídky finančního trhu a omezit finanční rizika.

Literatura

ZákladníMAREK, P. Studijní průvodce finacemi podniku. Praha, Ekopress, 2006.623 s. ISBN 80-86119-37-8REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha, Grada, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-1835-4RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. Praha, Grada, 2010. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2STROUHAL,J. Finanční řízení firmy v příkladech. Brno. Computer Press, 2006. 178 s. ISBN 80-251-0913-5DoporučenáBREALY,R.A., MYERS,S.C. Teorie a praxe firemních financí, Comuter Press 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého,Praha Polygon 2009. 413 s. ISBN 978-80-7273-156-5LEVY,H., SARNAT,M. Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing 1999. 920 s. ISBN 80-71695-0491STROUHAL,J., ŽIDLICKÁ,R. Účetnictví - velká kniha příkladů. Brno, Computer Press, 2009 ISBN 978-80-251-2425-3VALACH,J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha, Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 80-86929-01-9

Požadavky

účetnictví pro podnikatele

Garant

Ing. Daniela Pfeiferová