Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení provozu strojů (DTIX09Y)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DTIX09Y - Řízení provozu strojů, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

V předmětu je probírána problematika související s koncepčním a operativním řízením provozu strojů. Značná pozornost je věnována tvorbě podnikatelských strategií se strojovou technikou a ekonomickým úvahám souvisejícím s optimalizací využití a obnovou strojového parku. Přitom jsou syntetizovány poznatky technické, technologické, ekonomické a manažerské.

Osnova

PřednáškaZákladní pojmy související s řízením provozu strojůTeorie souprav a strojních linekVýkonnost souprav a strojních linekTechnicko-ekonomické hodnocení souprav a strojních linekOptimalizace využití strojů v soupravách a strojních linekAnalýza vlivu provozních parametrů strojů na strategie využití strojové technikyInvestiční strategie při podnikání se strojovou technikouMetody a postupy při multikriteriálním hodnocení strojové technikyAnalýza rizik podnikání s technikouŘízení technického rozvoje a hodnotová analýzaOperativní plánování a evidence při řízení provozu strojůRozvrhování souprav a strojních linekŘízení provozu strojů v reálném časeInformační technologie v řízení provozu strojůCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolvent předmětu prohloubí teoretické znalosti z oblasti řízení provozu strojů a strojního výrobního zařízení. Bude aplikovat postupy používané při sestavování souprav a strojních linek a při jejich řízení v reálném čase. Bude umět hospodařit s energetickými zdroji. Bude znát principy koncepčního i operativního řízení především v aplikaci na mobilní stroje, tj. při jejich využívání a obnově v aplikaci na konkrétní řešení v interakci s vnějším prostředím a lidskými faktory při respektování ekonomické efektivnosti.Dovednosti:Absolvent bude umět ve vědeckovýzkumné činnosti využít získaných znalostí v řešení problematiky týkající se řízení provozu strojů v praxi zaměřené na poskytování služeb se strojovou technikou a výrobní činnost. Umí vyhledávat a orientovat se v nejnovější vědecké a odborné literatuře týkající se provozu strojů. Tyto poznatky umí analyzovat a využít k rozvoji nových poznatků v oboru. Je připraven realizovat výzkumnou i praktickou činnost, organizovat a řídit ji a účinně kontrolovat.Kompetence - komunikace:Absolvent předmětu je schopen působit jak pod vedením, tak v týmové spolupráci. Je schopen komunikovat v českém a dvou cizích jazycích s použitím odborné terminologie daného oboru. Umí formulovat vlastní názory, dokáže srozumitelně sdělovat informace, konkretizovat problémy a možná řešení. Dokáže řešit vědeckovýzkumné a praktické problémy a umí je prezentovat a obhájit.Kompetence - úsudek:Při tvoření úsudku využívá vlastní zkušenosti, zkušenosti odborníků a zejména výsledků z vědeckých časopisů. Je plně odpovědný za svá rozhodnutí i činnost pracovních kolektivů jím řízených. Je schopen klasifikovat a hodnotit výsledky a závěry publikované ve vědecké a odborné literatuře a rozvíjet je v rámci vědeckého výzkumu.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaDÖHLER, H. et al.: Faustzahlen für die Landwirtschaft. Darmstadt: KTBL, 2007.SRIVASTAVA, A., GOERING, C., ROHRBACH, R.: Engineering Principles of Agricultural Machines. ASAE textbook No. 6, Michigan 1993.TIDD, J, BESSANT, J., PAVITT, K.: Řízení inovací. Computer Press, a.s., Brno, 2007.ROSOCHATECKÁ, E., BERVIDOVÁ, L., SUVOVÁ, H., TOMŠÍK, K. : Ekonomika podniků, ČZU, Praha, 2000.DAFT, R. L. Management. Thomson Learning, Ohio USA 2004.KAVAN, M.: Výrobní a provozní management. Grada, Praha, 2002.WHITE, G.I., SONDHI,A.C., FRIED,D. : The Analysis and Use of Financial Statements. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2003.JOBBER, D., LANCASTER, G.: Management prodeje. Computer Press, Praha, 2001.KOTLER P.; ARMSTRONG G.: Principles of Marketing. Pearson Prentice Hall 2006.SIXTA, J.: Logistika - teorie a praxe. CP Booker, Brno, 2005.ŠVARCOVÁ, J. a kol: Ekonomie, CEED, 2010.LERNER, J: Venture Capital and Private Equity: A Casebook. John Wiley and Sons Inc., New York 2002.SYROVÝ, O. et al.: Doprava v zemědělství. Profi Press, Praha 2008.TICHÁ, I., HRON, J. Strategické řízení. Praha: PEF, ČZU v Praze, 2007.BLANCHARD, O.: Macroeconomics. Pearson Prentice Hall, 2006.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaHRON, J.: Teorie řízení. PEF ČZU v Praze, Praha 2003.DAFT, R. L. Management. Thomson Learning, Ohio USA 2004KAVAN, M.: Výrobní a provozní management. Grada Publishing, Praha, 2002.

Požadavky

absolvent magisterského studia

Garant

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.