Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a organizace výrobních procesů (TIT71E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu TIT71E - Řízení a organizace výrobních procesů, Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

V předmětu jsou popsány základní pojmy z oblasti výrobních procesů a probrána problematika týkající se projektování výrobních procesů a využívání strojů. Cílem předmětu je získání potřebných znalostí o metodách a přístupech k realizaci výrobních procesů s biologickou a mechanickou podstatou založených na využívání strojové techniky. Forma výuky: přednášky a seminární cvičení, exkurze, praktická cvičení, práce s počítačem, konzultace.

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolvent předmětu získá teoretické znalosti z oblasti organizace, řízení a optimalizace výrobních procesů realizovaných na bázi využívání strojního výrobního zařízení, strojů v soupravách a strojních linek. Porozumí základním postupům používaným při kapacitních výpočtech, návrhu prostorové a časové struktury výrobních procesů včetně tvorby strategie využití a obnovy strojové techniky v aplikaci na konkrétní řešení v interakci s vnějším prostředím a lidskými faktory při respektování ekonomické efektivnosti.Dovednosti:Absolvent bude umět využít získaných znalostí v řešení problematiky týkající se výrobních procesů a provozu strojů jednak v navazujících předmětech studia a jednak v praxi zaměřené na výrobní činnost a poskytování služeb se strojovou technikou. Navazujícími předměty, ve kterých budou dovednosti uplatněny jsou: projektování technologických procesů, využití mobilních strojů a stroje a technologie vyučované v rámci technické fakulty. Umí se orientovat v nejnovější odborné literatuře předmětu.Kompetence - komunikace:Absolvent předmětu je schopen působit jak pod vedením, tak v týmové spolupráci. Je schopen komunikovat v českém a cizím jazyce s použitím odborné terminologie daného předmětu. Umí formulovat vlastní názory, dokáže srozumitelně sdělovat informace, konkretizovat problémy a možná řešení. Dokáže řešit praktické problémy a umí je v rámci odborné diskuse prezentovat a obhájit.Kompetence - úsudek:Při tvoření úsudku dále využívá vlastní zkušenosti, zkušenosti odborníků. Je připraven organizovat běžnou práci podřízeným osobám a účinně ji kontrolovat. Je plně odpovědný za svá rozhodnutí i činnost pracovních kolektivů jimi řízených. Je schopen klasifikovat a hodnotit výsledky a závěry publikované v odborném tisku odborného a vědeckého výzkumu.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaKAVKA, M. Výrobní procesy se strojovou technikou. /Sylaby/. ČZU v Praze Praha 2009.KAVAN, M. Výrobní a provozní management. Grada Publishing, Praha, 2002.KAVKA, M. Využití zemědělské techniky v podmínkách tržního hospodářství. ÚZPI, Praha 1997.KAVKA, M. Podnikatelské záměry v zemědělství. IVV Praha 1994.KAVKA, M. a kol. Výběr z normativů pro zemědělskou výrobu ČR. ÚZPI Praha, 2008.SYROVÝ, O. et al. Doprava v zemědělství. Profi Press, Praha 2008.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaNOORI, H., RADFORD, R. Production and operation Management. McGRAW-HILL, New York, 1995.GOLDRATT, M.E. Production the TOC way. Great Barrington North River Press, 2003.HOPFENBECK, W. Allgemeine Betriebswirtschafts- und Management- lehre. Die Wirtschaft Verlag, Berlin 1990.KONEČNÝ, B., SOJKA, M. Moderní ekonomie. Knižnice HN, Praha, 1991.KOTTLER, P. Marketing podle Kotlera. Management Press, Praha, 2002.GROS, I. Logistika. VŠCHT, 1996.WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Grada Publishing, Praha, 1996.HAVLÍČEK, J. et al. Provozní spolehlivost strojů. SZN, Praha, 1989.TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby. Grada Publishing, Praha, 1999.TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Grada Publishing, Praha, 2007.

Požadavky

Znalost využitelných parametrů strojů a matematicko-ekonomických metod.

Garant

prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.