Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace a stimulace pracovního jednání (KŘE / MOSTI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KŘE / MOSTI - Motivace a stimulace pracovního jednání, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1 - Úvod, základní terminologie.2 - Charakteristika motivace obecně.3 - Celostní pohled na motivaci a stimulaci a hledisko mikro-, mezo- a makroprostoru.4 - Sebepoznání, seberozvoj, celoživotní učení.5 - Seberealizace, sebemotivace.6 - Zdroje motivace.7 - Teorie motivace.8 - Přehled motivačních teorií.9 - Motivace pracovníka a obecná koncepce řízení.10 - Motivační struktura a motivační profil jedince.11 - Stimulace a její význam pro motivaci jedince v pracovním procesu.12 - Stimulační prostředky a jejich členění.13 - Vedení k rozvoji pracovního potenciálu jedince a sociálních vlastností se zřetelem k uspokojení z práce.14 - Pracovní výkonnost a pracovní spokojenost.Cvičení:1 - Způsob výuky a přístupy z různých zorných úhlů pohledu na motivaci a stimulaci pracovního jednání.2 - Metody studia Motivace a stimulace pracovního jednání.3 - Zadání semestrální práce. Funkčnost pravé a levé hemisféry v souvislosti s tvůrčími schopnostmi.4 - Funkčnost pravé a levé hemisféry v souvislosti s tvůrčími schopnostmi a motivací pracovního chování.5 - Typologie temperamentu a její využití v souladu s motivací, stimulací a umístěním v pracovním procesu.6 - Ontogeneze vývoje lidské osobnosti v oblasti vytváření životních scénářů, nevědomá motivace spojená s transakční analýzou.7 - Jednotlivé složky osobnosti (smyslové vnímání, rozumová analýza) v motivaci a stimulaci pracovního jednání jednotlivého subjektu.8 - Složky osobnosti (emocionální zpracování, intuitivní poznání) v motivaci a stimulaci pracovního jednání jedince.9 - Struktura vědomé stránky lidské osobnosti a vědomá motivace pracovního jednání z hlediska hodnotového systému.10 - Struktura nevědomé stránky lidské osobnosti a nevědomá motivace pracovního jednání z hlediska emocionálně uspořádaného hodnotového systému.11 - Profesní typologie podle Hollanda ve spojitosti s motivací a stimulací k pracovnímu jednání.12 - Zjištění kariérových kotev podle Scheina ve spojitosti s motivací a stimulací k pracovnímu jednání.13 - Určení vlastních potřeb podle Mc Clellanda ve spojitosti s motivací a stimulací k pracovnímu jednání.

Získané způsobilosti

Studenti se orientují v teorii motivace a stimulace a pochopí možnosti řešení adekvátních forem a otázek spojených s ovlivňováním pracovní ochoty lidí, které vedou až k vlastní sebemotivaci.

Literatura

KRNINSKÁ, R. Motivace a stimulace pracovního jednání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích., 2012. ISBN 978-80-7394-343-1.KRNINSKÁ, R. Kulurologické aspekty řízení lidských zdrojů. České Budějovice, 2002. ISBN 80-7040-584.PLAMÍNEK, J. Tajemství motivace. Praha, 2010. ISBN 978-80-247-3447-7.FAIRWEATHER, A. M. Jak být motivujícím manažerem. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-3002-8.FORSYTH, P. Jak motivovat svůj tým. Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2128-6.BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést a motivovat lidi. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2235-8.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Úspěšnost alespoň 75% v testu.Seminární práce.

Garant

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.