Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení služeb (KRM / RS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KRM / RS - Řízení služeb, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Význam služeb v moderní společnosti. Definice, charakteristika a druhy služeb.2. Podnikání ve službách - průzkum trhu, tvorba konceptu, Porterův model 5 sil, struktura systému poskytování služeb podle Kaspara, koncept podnikání ve službách, poslání.3. Vedení lidí a řízení lidských zdrojů + model flexibilní firmy.4. Řízení poptávky a nabídky. Teorie front. Inventarizace poptávky.5. Páté P ve službách - LIDÉ - úloha zaměstnanců, zákazníků a referenčních trhů + interní marketing.6. Produktová politika: model základního a periferního produktu služeb, sortiment služeb, audit produktu, optimální mix služeb, analýza zdrojů, životní cyklus služby, význam značky, vývoj nových služeb - důvody, druhy a postup, stažení služby z trhu.7. Cenová politika: vlivy působící na ceny služeb - alternativní náklady zákazníka, vládní intervence, akreditace, charakteristiky služeb, zbytnost hlavně tržních služeb; klasifikace služeb pro cenové účely; druhy tvorby ceny podle klasických faktorů - nákladů, konkurence, poptávky; dělení a specifika nákladů ve službách; hodnota služby pro zákazníky; kalkulace; cenová elasticita; taktika stanovení ceny (druhy).8. Komunikační politika: úloha verbální reklamy; nástroje klasického komunikačního mixu; komunikační strategie, nástroje moderní komunikace (přímý marketing, internet); tvorba rozpočtu komunikačního mixu.9. Customer Relationship Management - historie, filozofie, systém a současný význam10. Distribuce služeb: flexibilita produkce a flexibilita spotřeby, segmentace zákazníků; modely umístění; úloha zprostředkovatelů (druhy, funkce, výhody a nevýhody, výběr; zásady řízení fyzické distribuce hmotných prvků; informační technologie ve službách.11. Podnikové poradenství: charakteristika, vývoj, fáze (druhy a dělení činností ve fázích).12. - 14. Specifika jednotlivých oborů služeb (bankovnictví, pojišťovnictví, cestovní ruch, veřejné služby státní správy a samosprávy) - z hlediska poskytovatele služeb i klienta.Cvičení:1. Hodnocení významu služeb na příkladech z praxe, práce s textem, formulace moderních trendů ve službách.2. Průzkum trhu (praktické příklady metod). Kvantifikace údajů SWOT analýzy, Porterova modelu 5 sil a Kasparovy metody.3. Formulace poslání podniku. Vysvětlení metod na modelových příkladech. Skupinová práce na tvorbě poslání fiktivních firem a na jeho komunikaci. Tvorba organizační struktury a formulace náplně práce jednotlivých zaměstnanců.4. Zadání seminárních prací (šetření současného stavu odvětví služeb, tvorba podnikatelského plánu apod.). Prezentační a moderační techniky a taktiky.5. Hodnocení různých druhů služeb dle teorie řízení nabídky a poptávky, návrh různých strategií.6. Návrhy nových produktů, problematika auditu produktu a nalezení konkurenční výhody firmy v produktové politice.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům řízení podniků poskytujících služby, jsou schopni vypracovat projekt nabídky služeb, sestavovat podnikatelské plány a kalkulovat je.

Literatura

PARMOVÁ, D. Řízení služeb. Přednášky. České Budějovice, 2004. ISBN 80-7040-673-9.HALLER, S. Dienstleistungsmanagement. 2005. ISBN 3409314997.BEDNÁŘ, F. Management a marketing služeb. Brno, 2002. ISBN 80-85429-70-5.Janečková, L., Vaštíková, M. Marketing služeb. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-2721-9.Kareš,J. Drlíková,M. Brabcová,I. Moderní metody v řízení. ZSF JCU ČB.2006. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7040-852-9.HOET, U. -SCHWARZ, W. Qualitätstechniken für die Dienstleistung. München, 2002. ISBN 3-446-19007-4.HESKETT, J.,L., SASSER, W.,E., HART, CH.,W.,L. Služby - cesta k úspěchu. Praha, 1994. ISBN 80-85605-36-8.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Vypracování seminární práce (podnikatelský záměr, návrh marketingové koncepce podniku služeb, projektová dokumentace k čerpání dotace apod.)Požadavky ke zkoušce:Při zkoušce studenti prokáží znalost řízení podniků služeb.

Garant

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Vyučující

Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová ParmováIng. Veronika Humlerová, Ph.D.Mgr. Adéla Mezerovádoc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová