Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza a plánování (KUF / FAP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / FAP - Finanční analýza a plánování, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Cílem předmětu je seznámit posluchače s nezbytnými znalostmi týkajícími se finanční analýzy a plánování a získat základní dovednosti v oblasti výpočtu a hodnocení ekonomických ukazatelů.Tématické celky: Cíle a základní oblasti finanční analýzy: Definice finanční analýzy. Vztah finanční analýzy a rozhodování podniku. Zásady, uživatelé, ukazatelé finanční analýzy. Ukazatelé hospodaření se jměním, ziskovosti, likvidity, hospodaření s dluhy, tržní hodnoty. Metody finanční analýzy: Obecné metody poznání. Vlastní metody finanční analýzy. Metody - komparační, syntetické klasifikace, analytické klasifikace, kauzální a vztahová analýza, Paretova metoda, metoda hlavního článku. Metody převzaté z jiných disciplin. Teorie indexů. Metody hodnocení ekonomických ukazatelů v čase. Teorie časových řad. Metody vztahové a kauzální analýzy. Korelační a regresní analýza. Vícerozměrné statistické metody. Systemizace ekonomických ukazatelů: Typologie ekonomických ukazatelů. Poměrové ukazatelé. Věcná a formální adekvace ekonomických ukazatelů. Pyramidální soustavy ukazatelů. Metody vícenásobného porovnávání. Finanční analýza podniku: Analýza aktivity, rentability, likvidity, zadluženosti, tržní efektivity. Hodnocení hospodárnosti výrobního procesu: Rozbor tvorby a rozdělování zisku. Kategorie zisku podniku. Vliv oceňování meziproduktu na hospodářský výsledek. Du Pontův rozklad zisku. Hodnocení účinnosti výrobního procesu: Ukazatelé rychlosti a doby obratu aktiv. Absolutní a relativní změna oběžných aktiv a její složky. Hodnocení účinnosti investičního majetku: Ukazatelé účinnosti investičního majetku. Hodnocení dynamiky fondové účinnosti. Relativní a absolutní změna investičního majetku a její hodnocení. Hodnocení typu technického rozvoje pomocí Cobb-Douglasovy funkce. Krátkodobé financování a řízení pracovního kapitálu: Řízení krátkodobých aktiv, pasiv, pracovního kapitálu. Hodnocení produktivity práce a zaměstnanosti a vývoje mezd: Ukazatelé produktivity práce. Vztah produktivity práce a mzdové hladiny. Hodnocení dynamiky produktivity práce. Činitelé ovlivňující produktivitu práce. Analýza nákladovosti produkce: Ukazatelé nákladovosti produkce. Rozklad dynamiky nákladů na vliv nákladovosti a objemu produkce. Vliv změny výrobkové struktury na dynamiku nákladovosti. Analýza výrobního zaměření a výrobní struktury podniku: Definice. Hodnocení výrobní struktury z hlediska spolehlivosti (rizika). Rating a hodnocení finančního zdraví podniku: Vymezení finančního zdraví jako ekonomické kategorie, výběr ukazatelů, standardizace ukazatelů, uplatnění diskriminační analýzy při sestavování modelu finančního zdraví. Plánovací a prognostické metody ve finanční analýze: Pojetí finančního plánování. Dlouhodobé finanční plánování. Roční finanční plán. Podnikové rozpočty.

Literatura

Grunwald R., Holečková J. Finanční analýza a plánování podniku. VŠE. Praha, 1999. Mařík M. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. VŠE Praha, 1995. Hindls, R., Hronová, S., Seger, J.:. Statistika pro ekonomy. Praha, 2002. Střeleček F. Stupně efektivnosti nákladů. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích, 2004. Střeleček F. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích, 2001. Sůvová H. a kol. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Bankovní institut Praha, a.s., 2000. Strouhal J. Finanční řízení firmy v příkladech. Computer Press, 2006. Brigham E. F. Fundamentals of Financial management. Chicago, 1989. Jindřichovská, I., Blaha Z. Podnikové finance, Management press. 2001. Pavelková D., Knápová, A. Řízení podnikových financí. Zlín, 2003. Střeleček F. Systemizace ekonomických ukazatelů. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích, 2004.

Garant

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.