Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza a plánování (KUF / KFNAP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / KFNAP - Finanční analýza a plánování, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Základní pojmy finanční analýzy. Předmět FA. Uživatelé FA. Zdroje informací. Cíle a oblasti FA. Metody FA.Systemizace ekonomických ukazatelů. Ukazatele a jejich klasifikace. Systémy ukazatelů - uspořádání a členění.Metody rozkladu indexů a diferencí syntetických ukazatelů. Metoda funkcionální, logaritmická, postupná.Teorie indexů. Indexy a rozdíly hodnot. Klasifikace indexů. Rozklady individuálních složených indexů a souhrnných indexů. Shift-share analýza.Analýza poměrových a rozdílových finančních ukazatelů. Fondy finančních prostředků. Rentabilita. Aktivita. Zadluženost. Likvidita. Tržní ukazatele.Ekonomická a tržní přidaná hodnota. EVA entity. EVA equity.Metody mezipodnikového srovnávání. Jednorozměrné a vícerozměrné srovnávací metody. Grafické znázornění. Metody stanovení vah kritérií.Hodnocení rozvoje podniku. Jednofaktorová a dvoufaktorová produkční funkce. Statické a dynamické produkční funkce.Produktivita práce a účinnost majetku. Průměrná a mezní účinnost výrobních faktorů. Substituce výrobních faktorů.Proporcionování nákladů. Nákladové typy. Body zvratu. Nelineární průběh nákladů a výnosů. Provozní páka. Finanční páka.Analýza nákladovosti produkce. Ukazatele nákladovosti a jejich vztahy. Vliv nákladovosti a objemu produkce na dynamiku nákladů a zisku.Klasifikační modely a metody. Predikční a diagnostické modely. Klasifikační procedura. Diskriminační analýza.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí principům finanční analýzy a finančního výkaznictví a jsou schopni provádět samostatně metody finanční analýzy.

Literatura

Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: Ekopress, 2009. Sedláček, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2011. Synek, M., Kopkáně, H., Kubálková, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H.Beck, 2009. Střeleček, F. Proporcionování nákladů na výrobu. Provozní a finanční páka. Monografie. České Budějovice: EF JU, 2007. Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007. Střeleček F. Stupně efektivnosti nákladů. Zemědělská fakulta, JU v Č. Budějovicích, 2004. Mařík, M. a kol. Metody oceňování podniku. Proces ocenění - základní metody a postupy. Praha: Ekopress, 2011.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Zápis do kurzu v e-learningovém systému Moodle do konce 4. týdne zimního semestru příslušného akademického roku. Úspěšné vypracování testu (min. 70 %; řádný + 1 opravný)Požadavky ke zkoušce:Znalost teorie v rozsahu uvedených okruhů.

Garant

Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Vyučující

Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.