Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance územní samosprávy (KUF / KFUS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / KFUS - Finance územní samosprávy, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. Vládní sektor a decentralizace.2. Koncepční rámec pro decentralizaci v ekonomické teorii.3. Rozdělení fiskálních funkcí mezi úrovně vlády.4. Financování decentralizovaných úrovní vlády.5. Rozpočty územní samosprávy.6. Teoretická východiska pro decentralizované zdanění.7. Fiskální kapacita a fiskální potřeba decentralizovaných vládních jednotek.8. Dotace v decentralizovaném systému.9. Problém fiskální nerovnováhy v decentralizovaných systémech.10. Návratné příjmy a zadlužení decentralizovaných úrovní vlády.11. Výdaje decentralizované úrovně vlády.12. Zabezpečování místních veřejných statků.13. Efektivnost a hospodárnost a účelnost výdajů.Cvičení:1. Veřejná správa a územní samospráva v ČR.2. Rozpočty a rozpočtová pravidla územních samosprávných celků v ČR.3. Rozpočtový proces územní samosprávy v ČR. Rozpočtová skladba.4. Daňové příjmy územních samospráv v ČR. Rozpočtové určení daní obcím a krajům v ČR.5. Nedaňové příjmy územní samosprávy. Dotace v rozpočtech územní samosprávy ČR.6. Návratné příjmy a zadlužení územních samospráv ČR. Majetek územních samospráv v ČR.Rozpis témat konzultací kombinovaného studia:1. konzultace: Př. 1-3, Cv. 1. 2. konzultace: Př. 4-7, Cv. 2-3. 3. konzultace: Př. 8 až 10, Cv. 4. konzultace: Př. 11-13, Cv. 5-6

Získané způsobilosti

Studenti rozumí obecným principům a zásadám fiskální decentralizace a jsou schopni orientace ve financování územní samosprávy v ČR

Literatura

OATES, W., E.. An Assay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature. 1999. JÍLEK, M. Fiskální decentralizace - teorie a empirie. ASPI - Wolters-Kluwer. Praha, 2008. PEKOVÁ, J.. Hospodaření a finance územní samosprávy. Management Press. Praha, 2004. PROVAZNÍKOVÁ, R.. Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe. Grada Publishing, 2007. AHMAD, E. and BROSIO, G. Handbook of Fiscal Federalism. Edward Elgar. Cheltenham, 2006. BIRD, R. M. Intergovernmental Fiscal Relations: Universal Principles, Local Applications. International Studies. Georgia State University, 2000. BAILEY, S.J.. Local Government Economics. Macmillan Press. 1999. OATES, E.W. The Theory of Public Finance in a Federal System. Canadian Journal of Economics. 1968. MUSGRAVE, A.R. - MUSGRAVE, P.B.. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha, 1994.

Požadavky

Požadavky k zápočtu: Podmínky získání: zapsání na kurz FUS do systému Moodle (http://moodle.ef.jcu.cz/) ve stanoveném termínu (od 30.9.2013 do 31.10.2013, aktivní účast na cvičeních a získání součtu 40 bodů ze dvou zápočtových testů (maximum 50 bodů). Nezíská-li student v součtu 40 bodů, může po dohodě s vyučujícím opakovat test 14. týden semestru. Testy se píší v systému MOODLE. Test číslo 1 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 10. 11. 2013 do 17. 11. 2013 a zahrnuje témata přednášek č. 1 až 7 a cvičení 1 až 3 tohoto sylabu. Test číslo 2 obsahuje 25 otázek, je možné jej vykonat od 1. 1. 2014 do 9. 1. 2014 a zahrnuje témata přednášek č. 7 až 12 a cvičení 4 až 6 tohoto sylabu. Opravný test obsahuje 25 otázek, je možno jej vykonat od 10. 1. 2014 do 16. 1. 2014 a zahrnuje všechna témata tohoto sylabu.Požadavky ke zkoušce: Komplexní znalost látky v rozsahu vymezeném tímto popisem.

Garant

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

Vyučující

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D.