Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (KUF / QFINP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KUF / QFINP - Finance podniku, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Okruhy předmětu:1. Finanční plánování (strategie podniku, klasifikace finančních plánů, modely plánování, stanovení kapitálové potřeby). Řízení dlouhodobého majetku, jeho skladby a reprodukce. Investiční rozhodování a kapitálové plánování. Investiční strategie. Typy projektů a fáze projektování. Investiční záměr, technicko ekonomická studie. Investice v ekonomice a finančním řízení podniku. Předinvestiční příprava, identifikace kapitálových příjmů a výdajů.2. Nákladová kriteria hodnocení efektivnosti investic.3. Zisková kriteria hodnocení efektivnosti investic. Rentabilita projektu, doba návratnosti.4. Výnosové metody hodnocení efektivity investic. Čistá současná hodnota. Vnitřní výnosové procento. Index ziskovostí. Modifikované vnitřní výnosové procento. Vztah mezi vnitřním výnosovým procentem a čistou současnou hodnotou.5. Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování.6. Riziko v investičním rozhodování. Volatilita investičního projektu. Čistá současná hodnota se zohledněním jistotního koeficientu. Rozhodovací stromy. Reálné opce. Analýza citlivosti investičních projektů. Aplikace rizika v investičním rozhodování.7. Modely oceňování kapitálových aktiv. Přímka kapitálového trhu. Finanční investice podniku. Diverzifikace. Modely rizikové prémie.8. Náklady kapitálu podniku. Náklady dluhu, náklady vlastního kapitálu.9. Kapitálová struktura a její optimalizace. Vliv kapitálové struktury na hodnotu firmy. Provozní a finanční páka a jejich vliv na kapitálovou strukturu. Bod indiference KS. Finanční páka, provozní páka, celková páka. Vliv na optimální kapitálovou strukturu. Teorie MM, alternativnní teorie optimální kapitálové struktury.10. Financování investic z interních zdrojů. Úloha odpisů v interním financování, nerozdělený zisk.11. Financování investic z externích zdrojů. Dlouhodobé financování. Financování dlouhodobými obligacemi. Obligace, durace, rating a kreditní kvalita obligací. Akciové financování. Dlouhodobé financování hybridními instrumenty. Konvertibilní instrumenty. Přivolatelné obligace. Přeložitelné obligace. Waranty. Dlouhodobé dluhy. Leasingové financování.Diskontované výdaje na leasing a úvěr. Čistá výhoda leasingu.12. Financování pomocí zahraničního kapitálu.13. Kolektivní investování a podílové investiční fondy.14. Fúze a akvizice. Podstata fúzí a akvizicí, vliv fúze na cenu akcií firmy. Oceňováni podnikuKonzultace:1) Hodnocení efektivnosti investic.Vliv daní, úroků a inflace na investiční rozhodování.2) Riziko.3) Kapitálová struktura, náklady kapitálu.4) Oceňování podniku.

Získané způsobilosti

Studenti mají podrobné znalosti a dovednosti při zpracování a realizaci strategických cílů podniku prostřednictvím investičního rozhodování a kapitálového financování.

Literatura

Marek,P. Studijní průvodce financemi podniku. Praha, 2009. ISBN 978-80-86929-49-1.Peirson, G., Brown, R., Easton, S. Business Finance. 2004. ISBN 007471439-2.Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ekopress, 2006. Blaha, Z., Jindřichovská, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Management Press, 2006. Kislingerová, E. Manažerské finance. C. H. Beck, 2007. Brealey, R. A., Myers, S. Principles of Corporate Finance. 2005. ISBN 0072957239.Neumaierová, I., Neumaier, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. Grada, 2005.

Požadavky

Požadavky k zápočtu:Dva zápočtové testy. V každém ze zápočtových testů musejí studenti dosáhnout alespoň 70% bodů.Podmínkou zápočtu je zapsání se do kurzu Podnikové finance v systému Moodle a ve stanoveném termínu (tj od 2 února do 27 února daného roku).http://moodle.ef.jcu.cz/course/view.php?id=395Požadavky ke zkoušce:Zkouška je ústní. Celková známka se určuje na základě výsledků ústní zkoušky.

Garant

Ing. Daniel Kopta, Ph.D.

Vyučující

Ing. Liběna Kantnerová, Ph.D.Ing. Daniel Kopta, Ph.D.