Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morphologie: Gegenwartsdeutsch I (UAG / MSN1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UAG / MSN1 - Morphologie: Gegenwartsdeutsch I, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do předmětu a problematiky, základní informace, klasifikace sloves2. Pravidelná a nepravidelná slovesa, modální slovesa3. Slovesa s odlučitelnou předponou, rozkazovací způsob sloves4. Zvratná slovesa, infinitivy, participia5. Časové formy sloves: přítomný, perfektum, préteritum, plusquamperfektum6. Pasivum, konjunktiv7. Valence sloves, funkční slovesné mechanismy8. Podstatná jména (n- deklinace)9. Valence podstatných jmen10. Přídavná jména (valence přídavných jmen)11. Zájmena (osobní, zvratná, neurčitá)12. Číslovky, základní číslovky vs. číselná příslovce13. Neohebné slovní druhy (předložky, spojky)14. Zeměpisné názvy, vlastní jména

Získané způsobilosti

Studující budou schopni se orientovat v gramatickém systému němčiny a používat správnou gramatiku při produkci vlastního jazykového projevu.

Literatura

BUSCHA, A. a SZITA S. Deutsch als Fremdsprache. Kurs-und Arbeitsbuch B1. Leipzig: Schubert Verlag, 2008. SWERLOWA, O. Grammatik im Gespräch: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2008. DREYER, H., SCHMITT R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Die Gelbe aktuell. Ismaning: Hueber, 2009. HELBIG, G., BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin: Langenscheidt, 2011. BUSCHA, A., SZITA S., RAVEN S. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Leipzig: Schubert Verlag, 2011. ENGEL, U. Deutsche Grammatik. Neubearbeitung. München: judicium, 2009. DUDEN - Die Grammatik, Bd. 4. Mannheim: Dudenverlag, 2009. BILLINA, A. Fit in Grammatik B1. Ismaning: Hueber, 2010. DINSEL, S., GEIGER, S. Großes Übungsbuch Deutsch, Grammatik. A2, B2. Ismaning: Hueber, 2012.

Požadavky

docházka, seminární práce

Garant

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.