Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morphologie: Gegenwartsdeutsch II (UAG / MSN2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UAG / MSN2 - Morphologie: Gegenwartsdeutsch II, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Člen a jeho použití v komunikaci2. Podstatná jména (n- deklinace)3. Valence podstatných jmen4. Nominalizace5. Přídavná jména6. Valence přídavných jmen7. Zájmena (osobní, zvratná, neurčitá)8. Zájmenná příslovce9. Číslovky (základní číslovky vs. číselná příslovce)10. Neohebné slovní druhy (předložky, spojky ?)11. Předložky II12. Předložkové komunikativní obraty13. Zeměpisné názvy, vlastní jména14. Shrnutí

Získané způsobilosti

Studující budou schopni se orientovat v gramatickém systému němčiny a používat správnou gramatiku při produkci vlastního jazykového projevu.

Literatura

BUSCHA, A. a S. SZITA. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Kurs-und Arbeitsbuch B1. Leipzig: Schubert Verlag, 2008. SWERLOWA, O. Grammatik im Gespräch: Arbeitsblätter für den Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 2008. DREYER, H., SCHMITT R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell. Die Gelbe aktuell. Ismaning: Hueber, 2009. HELBIG, G., BUSCHA, J. Leitfaden der deutschen Grammatik. Berlin: Langenscheidt, 2011. BUSCHA, A., S. SZITA a S. RAVEN. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Sprachniveau B1-B2. Leipzig: Schubert Verlag, 2011. ENGEL, U. Deutsche Grammatik. Neubearbeitung. München: judicium, 2009. DUDEN. Die Grammatik, Bd. 4. Mannheim: Dudenverlag, 200. BILLINA, A. Fit in Grammatik B1. Ismaning: Hueber, 2010. DINSEL, S., GEIGER, S. Großes Übungsbuch Deutsch, Grammatik. A2, B2. Ismaning: Hueber, 2012.

Požadavky

docházka 70%, test, ústní zkouška

Garant

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.