Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Morfosyntax I (URO / SMS1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu URO / SMS1 - Morfosyntax I, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. - 2. Předmět studia morfologie, morfémy, morfy, alomorfy. Morfologie flektivní a derivační.3. - 4. Třídění slov, slovní druhy. Kritéria pro zařazení ke slovnímu druhu, rozdíly mezi španělským a českým pojetím.5. - 6. Substantiva a jejich základní morfologické, sémantické a formální charakteristiky. Centrální syntaktické funkce substantiv. Flexe v čísle, přechylování.7. - 8. Adjektiva kvalifikační a jejich základní morfologické, sémantické a formální charakteristiky. Centrální syntaktické funkce adjektiv. Flexe v rodě a v čísle.9. - 10. Adjektiva determinační (číselná, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, tázací, neurčitá). Tvary determinačních adjektiv, jejich funkce a postavení ve větě.11. - 12. Členy. Tvary členů, jejich funkce a postavení ve větě.13. - 14. Zájmena (osobní, číselná, přivlastňovací, ukazovací, vztažná, tázací a neurčitá). Tvary zájmen, jejich funkce a postavení ve větě.

Získané způsobilosti

Student bude uveden do základů problematiky předmětu morfologie. Aktivní znalost španělské gramatiky.

Literatura

Gómez Torrego, L.. Gramática didáctica del espaňol, Madrid, Ediciones SM, 1997. Králová, J. a kol.. Moderní gramatika španělštiny, Plzeň 1999. Černý, J.. Morfología espaňola, Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. Alarcos Llorach, E.. Gramática de la lengua espaňola, Madrid, Espasa, 1994. Fernández, J. et alii. Gramática, Madrid, SGEL,1990. Real Academia Espaňola. Nueva gramática de la lengua espa?ola, 2 vols. Espasa Libros 2010. Černý, J.. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998.

Požadavky

Pravidelná docházka, aktivní účast, zápočtový test, seminární práce.

Garant

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.PhDr. Jana Pešková, Ph.D.