Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová praxe (KPE / YPVB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPE / YPVB - Výběrová praxe, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Tento předmět umožní studentovi stát se plnohodnotným členem týmu vybraného pracoviště. Student si sám určuje časový rámec praxe po dohodě se supervizorem a příslušným pracovníkem zařízení či organizace, ve které výběrovou praxi vykonává. Student se aktivně zapojí do přímé práce, zdokonalí se v sociálních a komunikačních dovednostech. Bude aplikovat teoretické poznatky, které získal v rámci studia. Aktivně se zapojí do všech činností, které mu budou během výkonu praxe svěřeny. Při přímé práci s klienty bude užívat správné metody práce s klientem.Student průběžně zaznamenává své aktivity a zjištění do svých studijních materiálů k praxi. Student je vázán mlčenlivostí. Aktivně přistupuje ke všem zadaným úkolům a snaží se o jejich maximální naplnění. Jakékoli nejasnosti či problémy řeší ihned se svým supervizorem.

Získané způsobilosti

Je schopen samostatné činnosti ve vztahu ke klientovi.

Literatura

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky, Společnost sociálních pracovníků ČR, 1994. Matoušek, O.:. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 978-80-7367-502-8.Schmidbauer, W.:. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-312-9.Hawkins, P., Shohet, R.:. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9.

Požadavky

1. Místa výkonu a termíny praxe:Pracoviště pro výkon Výběrové praxe si student/ka pracoviště vyhledá a kontaktuje samostatně, místo výkonu praxe schvaluje vyučující předmětu, který studentovi předá k podpisu smlouvu pro uvádějícího pracovníka a dopis pro vedoucího pracovníka zvoleného pracoviště. Výběrovou praxi student/ka vykonává dle svých časových možností v daném semestru, kdy si praxi zapsal/a. Pokud praxe probíhá v delších či kratších úsecích, je potřeba vyznačit tuto skutečnost v potvrzení z pracoviště. 2. Dokumentace z praxe je zpracována studentem formou zprávy z praxe, která obsahuje: - Záhlaví zprávy z praxe, ve kterém bude uvedeno: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, akademický rok, jméno a příjmení studenta/ky, obor, ročník, forma studia, kontakt na studenta/ku, termín praxe, termín odevzdání zprávy z praxe. - Stručný profil pracoviště s vlastními postřehy studenta/ky. - Cíle a plán praxe (vypracovává student/ka ve spolupráci s uvádějícím pracovníkem, v souladu s náplní praxe stanovenou tématickým plánem).- Krátké reflexe/zdokumentování jednotlivých činností, které student/ka vykonával/a v průběhu příslušné praxe.- Zpracovanou jednu kasuistiku klienta/ky z daného pracoviště.- Popis způsobů financování jednotlivých projektů, které zařízení či nezisková organizace realizuje.- Shrnutí průběhu praxe + popis osobního přínosu praxe pro studenta .- Potvrzení o praxi scan.Odborné vedení v průběhu praxe:V průběhu praxe je studentovi/ce k dispozici vyučující předmětu pro individuální konzultace. Povinná je účast na skupinových reflexích (supervizích), v případě potřeby je možná individuální reflexe (supervize). Na pracovišti má student svého uvádějícího pracovníka, který je spolupracovníkem fakulty, seznamuje studenta/ku s pracovištěm a jeho pravidly, domlouvá s ní/m náplň a cíle praxe, umožňuje studentovi/ce účastnit se přímé práce s klienty v nejvyšší možné míře, do jaké to náplň pracoviště umožňuje, poskytuje studentovi/ce zpětnou vazbu o jeho práci, potvrzuje účast na praxi. V případě potřeby je v kontaktu s vyučujícím předmětu.3. Povinnosti studenta/ky:- Dodržovat etický kodex pracoviště a obecná etická pravidla pracovníka pomáhající profese, včetně zavázání se k mlčenlivosti (Prohlášení se sepisuje s uvádějícím pracovníkem na pracovišti).- Pracovat v souladu s pravidly a řádem pracoviště.- Účastnit se skupinových supervizí a vypracovat výše uvedené náležitosti.- V případě vzniklého problému v průběhu praxe neprodleně informovat uvádějícího pracovníka a vyučujícího předmětu.- Pokud se student/ka nemůže na praxi dostavit např. z důvodu nemoci, neprodleně informuje uvádějícího pracovníka, v případě delší nepřítomnosti i vyučujícího předmětu, a dojedná si s pracovištěm termíny pro náhradu praxe. 4. Hodnocení praxe a získání zápočtu:Podmínkou získání zápočtu je absolvování plné časové dotace praxe, odevzdání výše uvedených náležitostí do data stanoveného garantem praxe a účast na skupinových/individuálních supervizích.

Garant

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.