Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KSV / WFFB)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSV / WFFB - Filozofie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Mýtus, náboženství, filosofie. Z dějin pojmu filosofie. Filosofie jako systém.Věda a filosofie. Filosofie a speciální vědy2. Problematika jsoucna a bytí ve filosofii, vývoj předmětu ontologie. Významní představitelé ontologie v dějinách filosofického myšlení.3. Otázky bytí a jsoucna ve filosofii 20. století. M. Heidegger. N. Hartmann.4. Poznání jako filosofický problém. Doxa a epistémé. Poznání a víra. Kritická skepse.5. Racionalismus a empirismus - základní problémy a představitelé. F. Bacon, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume.6. Filosofie osvícenství.7 . Filosofie 19. století. Základní přehled filosofických směrů, osobností, problémů.8 . S. Kierkegaard. Problém vůle ve filosofii 19. století: A. Schopenhauer, F. Nietzsche.9 .Francouzský pozitivismus (A.Comte), anglický pozitivismus (H. Spencer, J.S. Mill), evolucionismus10. Hlavní filosofické směry 20. století. Základní přehled filosofických směrů, osobností, problémů. Filosofický problém času (E. Husserl, H. Bergson)11. Filosofická antropologie (A.Gehlen, H.Plessner, M. Scheler)12. Německá filosofie existence a francouzský existencialismus.13. Poznání a vědění. Obrat k jazyku. Kritický realismus. Novopozitivismus. L. Wittgenstein.14. Postmoderna ve filosofii. M. Foucault, J.-F. Lyotard, J.Derrida

Získané způsobilosti

Student se orientuje v základní filosofické terminologii, dokáže ji využívat při analýze původního filosofického textu, má přehled o jednotlivých etapách vývoje filosofie, o jejích představitelích a dílech. Spojuje filosofické myšlenky s problémy současného světa.

Literatura

Blecha, I.:. Filosofie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2002 (a další vydání). Michálek, J.:. Co je filosofie. OIKOYMENH, Praha 1995. Storig, H.J.:. Malé dějiny filosofie. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007. Anzenbacher, A.:. Úvod do filosofie. Portál, Praha 2004.

Požadavky

Zkouška písemná

Garant

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Vyučující

PhDr. Helena Pavličíková, CSc.