Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Všeobecný úvod do Písma sv. (KTEO / VÚPS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTEO / VÚPS - Všeobecný úvod do Písma sv., Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

*Obecné informace, terminologie, jazyky...*Dějiny starověkého Izraele*Obsah jednotlivých knih a celků*Dějiny textu SZ a NZ*Dějiny kánonu SZ a NZ*Dějiny exegeze ve starověku a středověku*Starověké překlady*Překlady Bible do češtiny*Inspirace Písma*Pravdivost Písma*Smysly Písma

Získané způsobilosti

Student se bude po absolvování kurzu orientovat v základních okruzích biblických věd a bude připraven k dalšímu studiu Bible.

Literatura

2. vatikánský koncil. Dei Verbum. 1990. Lemaire, André . Dějiny hebrejského národa. Praha, 1981. ISBN 80-901477-6-3.Lohfink, N.:. Historický a kresťanský výklad Starého zákona". In LOHFINK, N., BRAULIK, G.Kde sú dnes proroci?. Katolické biblické dielo, 1997. ISBN 80-7165-078-1.Papežská biblická komise. Instrukce o historické pravdivosti evangelií. In FITZMEYR, Joseph A. Co říká Nový zákon o Kristu. Otázky a odpovědi. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000, str. 153-159, včetně komentáře. Lohfink, N.:. Neomylnosť Biblie". In LOHFINK, N., BRAULIK, G.Kde sú dnes proroci?. Katolické biblické dielo, 1997. ISBN 80-7165-078-1.http://www.tf.jcu.cz/getfile/68b81c3667e41574Vlková G. I.:. Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvo do Písma svatého. Univerzita Olomouc, 2004. ISBN 80-244-0786-8.

Požadavky

1) Během semestru student musí plnit menší domácí úkoly zadané v Moodlu. Spočívají obvykle v tom, že student musí načíst příslušný materiál a odpovědět na základní otázky, a to nejpozději do začátku setkání o daném tématu, aby na ně byl připraven. Setkání je pak věnováno diskuzi nad nastudovaným materiálem, jeho objasnění a praktickým ukázkám uplatnění a významu. Plnění těchto domácích úkolů se podílí na závěrečném zápočtu 30 %. 2) Na závěr kurzu student prokáže v písemném zápočtovém testu svou znalost dějin starověkého Izraele. Úspěšné zvládnutí testu je podmínkou pro získání zápočtu a současně se 70% podílí na závěrečném hodnocení k zápočtu. 3) Po úspěšném získání zápočtu prokáže student při ústní zkoušce znalosti ostatních probíraných témat, k čemuž mu slouží uvedená povinná literatura. Tyto znalosti se ověřují na základě seznamu odborných termínů, kterým student musí při závěrečné ústní zkoušce rozumět a které musí být s to podrobně vysvětlit. Seznam je studentům pro lepší přípravu k dispozici od začátku semestru. Kurz je napojen na e-learningový portál Moodle, kde student nalezne bližší vysvětlení, aktuální termíny, testy aj.

Garant

Mgr. Viktor Ber, Th.D.ThLic. Adam Mackerle, Th.D.