Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KFE / BFILO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / BFILO - Filozofie, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky (dvě dvouhodinové lekce):1.-2. Filozofie a základní filozofické disciplíny. Filozofie a problém bytí.Filozofie a problém poznání. Logika, kritická skepse, poznání a víra, pojetí pravdy.Novodobá gnoseologie. Metodologie vědy.3.-4. Filozofie a problémy člověka.Filozofie dnes, postmoderna. Filozofie jako ucelený světový názor.Filozofie holismu v péči o zdraví člověka.Vztah filozofie a etiky.Semináře (dvě dvouhodinové lekce - výběr z témat):1.-2. Vliv světového názoru na zdravotnické pracovníky a klienty. Hierarchie hodnot. Filozofický pohled na život, zdraví, nemoc a smrt člověka. Vývoj názorů na kvalitu a smysl lidského života u různých věkových skupin.3.-4. Kvalita a smysl lidského života z hlediska filozofie. Kvalita a smysl lidského života ze zdravotnického hlediska. Kvalita a smysl lidského života z hlediska klienta ve zdravotnictví.

Získané způsobilosti

Studující si uvědomí význam filozofie jako základu světonázorové orientace ve své profesi ve zdravotnictví. Pochopí kvalitu a smysl lidského života z hlediska filozofie a medicíny. Upevní si pozitivní chápání hodnot jako je zdraví a život, prohloubí a obohatí o nové poznatky svůj pohled na umírání a smrt.

Literatura

Clarke, N. W. Osoba a bytí. Praha, 2007. Dolista j., Vurm Vl. Vybrané kapitoly z bioetiky, vyd. ZSF JU, České Budějovice 2004. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0440-4.Adamová, Dudák, Ventura. Základy filosofie, etiky. Fortuna, Praha. Praha, 1996. Gluchman, V.:. Člověk a morálka. Brno: Doplněk, 1997. Praha, 2006. Aries,P. Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000. Hanse Jonas. Etika odpovědnosti, Oikoymenh, Praha 1997. Kostelní Vydří, 2005. Janke, W. Filozofie existence. Praha, 1994. Kolář, P., Svoboda, Vl. Logika a eika. Úvod do metaetiky, Filosofia, Praha 1998. Praha, 1990. ISBN 80-7038-158-2.Sokol, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha, 1998.

Požadavky

Studenti se aktivně zúčastňují seminářů, kde se zapojují do diskuze. Na témata seminářů se připravují studiem základní a doporučené literatury. K zápočtu zpracují seminární práci, v níž reflektují, srovnávají a hodnotí různé názory publikované na vybrané filozofické téma v odborné literatuře a na jejich základě se pokoušejí zformulovat vlastní stanovisko, k němuž uvedou odpovídající argumentaci. U kolokvia studenti prokáží orientaci v základních filozofických otázkách, jež se týkají tématu sem. práce, případně jeho širšího záběru, a schopnost vést o nich dialog na odborné úrovni.

Garant

PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.