Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie v ošetřovatelství (KFE / KVFIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / KVFIL - Filozofie v ošetřovatelství, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky (7 dvouhodinových lekcí):1. Filozofie a základní filozofické disciplíny. Filozofie a problém bytí.2. Filozofie a problém poznání. Logika, kritická skepse, poznání a víra, pojetí pravdy.3. Novodobá gnoseologie. Metodologie vědy.4. Filozofie a problémy člověka.5. Filozofie dnes, postmoderna. Filozofie jakoucelený světový názor.6. Filozofie holismu v péči o zdraví člověka.7. Vztah filozofie a etiky.Semináře (7 hodinových lekcí):1. Vliv světového názoru na zdravotnické pracovníky a klienty.2. Hierarchie hodnot.3. Filozofický pohled na život, zdraví, nemoc a smrt člověka.4. Vývoj názorů na kvalitu a smysl lidského života u různých věkových skupin.5. Kvalita a smysl lidského života z hlediska filozofie.6. Kvalita a smysl lidského života ze zdravotnického hlediska.7. Kvalita a smysl lidského života z hlediska klienta ve zdravotnictví.

Získané způsobilosti

Studující si uvědomí význam filozofie jako základu světonázorové orientace pro budoucí profesi ve zdravotnictví. Pochopí kvalitu a smysl lidského života z hlediska filozofie a medicíny. Upevní si pozitivní chápání hodnot jako je zdraví, život, prohloubí svůj pohled na umírání a smrt.

Literatura

Clarke, N. W. Osoba a bytí. Praha, 2007. Dolista j., Vurm Vl. Vybrané kapitoly z bioetiky, vyd. ZSF JU, České Budějovice 2004. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0440-4.Adamová, Dudák, Ventura. Základy filosofie, etiky. Fortuna, Praha. Praha, 1996. Gluchman, V.:. Člověk a morálka. Brno: Doplněk, 1997. Praha, 2006. Aries,P. Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000. Hanse Jonas. Etika odpovědnosti, Oikoymenh, Praha 1997. Kostelní Vydří, 2005. Janke, W. Filozofie existence. Praha, 1994. Kolář, P., Svoboda, Vl. Logika a eika. Úvod do metaetiky, Filosofia, Praha 1998. Praha, 1990. ISBN 80-7038-158-2.Sokol, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha, 1998. Störig,H. Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha. 1991. Hladík,J. Společenské vědy v kostce. Fragment, Praha. 1996. Petříček,M. Úvod do současné filozofie. Praha. 1990.

Požadavky

Studenti se aktivně zúčastňují seminářů, kde se zapojují do diskuze. Na témata seminářů se připravují studiem základní a doporučené literatury. K zápočtu zpracují seminární práci, v níž reflektují, srovnávají a hodnotí různé názory publikované na vybrané filozofické téma v odborné literatuře a na jejich základě se pokoušejí zformulovat vlastní stanovisko, k němuž uvedou odpovídající argumentaci. U kolokvia studenti prokáží orientaci v základních filozofických otázkách, jež se týkají tématu sem. práce, případně jeho širšího záběru, a schopnost vést o nich dialog na odborné úrovni.

Garant

PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.