Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie v ošetřovatelství (KFE / OVFIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / OVFIL - Filozofie v ošetřovatelství, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky (14 lekcí):1. Co je bioetika? Vznik, historie a předmět bioetiky.2. Přehled jednotlivých tematických oblastí bioetiky.3. Základní metody a koncepce v bioetice.4. Etika výzkumu. Výzkum na lidském subjektu.5. Výzkum na zvířatech.6. Přístup k informacím a ochrana soukromí.7. Genové inženýrství (zásahy do genomu, GMO, genová terapie), patentovatelnost živých organismů.8. Prenatální a preimplantační diagnostika, genetický screening, genetické poradenství.9. Asistovaná reprodukce.10. Kmenové buňky a klonování.11. Nemoc jako fenomén.12. Zdraví: společenská a individuální hodnota.13. Smrt a umírání, asistované suicidum, euthanasie.14. Bioetika jako etika života.Semináře (sedm hodinových lekcí):1. Výklad pojmů péče, odpovědnost, úcta a znalost ve filozofickém pojetí. Služba jako výraz praktické filozofie.2. Mravní jednání a svědomí v dějinách filozofie. Důstojnost lidského života z filozofického aspektu.3. Výklad deklarace lidských práv. Utrpení člověka a příspěvek filozofie pro jeho zmírnění.4. Stáří a smrt jako filozofický problém. Etické filozofické systémy a jejich použití pro službu nemocným a osobám s postižením.5. Analýza práv pacientů a jejich filozofické zdůvodnění. Výchovné aspekty vyplývající z filozofické etiky.6. Názorová pluralita na život a svět a její hranice. Filozofické pojetí dobra a zla ve zdravotně sociální problematice.7. Filozofické pojetí kvality života. Vybraná současná filozofická témata se zaměřením na práci ve zdravotnictví a sociální oblasti.

Získané způsobilosti

Studující si uvědomí význam filozofie jako základu světonázorové orientace ve své profesi ve zdravotnictví. Pochopí kvalitu a smysl lidského života z hlediska filozofie a medicíny. Upevní si pozitivní chápání hodnot jako je zdraví, život, prohloubí a doplní novými poznatky svůj pohled na umírání a smrt.

Literatura

Clarke, N. W. Osoba a bytí. Praha, 2007. Dolista j., Vurm Vl. Vybrané kapitoly z bioetiky, vyd. ZSF JU, České Budějovice 2004. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0440-4.Gluchman, V.:. Člověk a morálka. Brno: Doplněk, 1997. Praha, 2006. Aries,P. Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000. Hanse Jonas. Etika odpovědnosti, Oikoymenh, Praha 1997. Kostelní Vydří, 2005. Janke, W. Filozofie existence. Praha, 1994. Kolář, P., Svoboda, Vl. Logika a eika. Úvod do metaetiky, Filosofia, Praha 1998. Praha, 1990. ISBN 80-7038-158-2.Sokol, J. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha, 1998. Störig,H. Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha. 1991. Jasper, K. Úvod do filozofie. Oikumene, Praha. 1996. Adamová, Dudák, Ventura. Základy filosofie, etiky. Fortuna, Praha. Praha, 1996.

Požadavky

Studenti se aktivně zúčastňují seminářů, kde se zapojují do diskuze. Na témata seminářů se připravují studiem základní a doporučené literatury. K zápočtu zpracují seminární práci, v níž reflektují, srovnávají a hodnotí různé názory publikované na vybrané filozofické téma v odborné literatuře a na jejich základě se pokoušejí zformulovat vlastní stanovisko, k němuž uvedou odpovídající argumentaci. U kolokvia studenti prokáží orientaci v základních filozofických otázkách, jež se týkají tématu sem. práce, případně jeho širšího záběru, a schopnost vést o nich dialog na odborné úrovni.

Garant

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.

Vyučující

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.