Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické základy pomáhajících profesí (KFE / UUFIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / UUFIL - Filozofické základy pomáhajících profesí, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky (8 hodinových lekcí):1. Výklad pojmů péče, odpovědnost, úcta a znalost ve filozofickém pojetí. Služba jako výraz praktické filozofie.2. Mravní jednání a svědomí v dějinách filozofie. Důstojnost lidského života z filozofického aspektu.3. Výklad deklarace lidských práv. Utrpení člověka a vliv filozofie na jeho zmírnění.4. Stáří a smrt jako filozofický problém. Etické filozofické systémy a jejich použití pro službu nemocným a osobám s postižením.5. Analýza práv pacientů a jejich filozofické zdůvodnění. Výchovné aspekty vyplývající z filozofické etiky.6. Názorová pluralita na život a svět a její hranice. Filozofické pojetí dobra a zla ve zdravotně sociální problematice.7.-8. Filozofické pojetí kvality života. Vybraná současná filozofická témata se zaměřením na práci ve zdravotnictví a sociální oblasti.Semináře (dvě dvouhodinové lekce, výběr a procvičení vybraných témat):1.-2. Předmět sociální filozofie. Vztahy mezi jednotlivcem a společností. Vztahy sociální filozofie a etiky, ideologie, náboženství, politiky a práva.3.-4. Morálka - základní pojmy a vztahy. Mravní jednání v dějiných myšlení. Filozofické pojetí dobra a zla. Stáří a smrt z aspektu filozofického.

Získané způsobilosti

Studující si uvědomí význam filozofie jako základu světonázorové orientace pro svou profesi ve zdravotnictví či v sociální oblasti. Pochopí kvalitu a smysl lidského života z hlediska filozofie a medicíny. Upevní si a rozšíří pozitivní chápání hodnot jako zdraví a život, prohloubí svůj pohled na umírání a smrt.

Literatura

Jonáš, H. Etika odpovědnosti. Praha: Oikoymenh, 1997. Triton, 2005. Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Academia, 2001. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Dolista j., Vurm Vl. Vybrané kapitoly z bioetiky, vyd. ZSF JU, České Budějovice 2004. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0440-4.Aries,P. Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000. Coreth, E. Co je člověk? Základy filosofické antropologie. null. Zvon, Praha, 1994. ISBN null.Gluchman, V. Člověk a morálka. Brno: Doplněk, 1997. Č. Budějovice, 2004. Fearn, N. Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Portál, 2004. Kolář, P., Svoboda, V. Logika a etika. Úvod do metaetiky. Praha: Filosofia, 1998. 1998. Honneth, A. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, FÚ AVČR, 1996. Praha, 1996.

Požadavky

Studenti se aktivně zúčastňují seminářů, kde se zapojují do diskuze. Na témata seminářů se připravují studiem základní a doporučené literatury. K zápočtu zpracují seminární práci, v níž reflektují, srovnávají a hodnotí různé názory publikované na vybrané filozofické téma v odborné literatuře a na jejich základě se pokoušejí zformulovat vlastní stanovisko, k němuž uvedou odpovídající argumentaci. U zkoušky studenti prokáží orientaci v základních filozofických otázkách, jež se týkají tématu sem. práce, případně jeho širšího záběru, a schopnost vést o nich dialog na odborné úrovni.

Garant

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.

Vyučující

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.