Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozof. zákl. v pomáh. profesích (KFE / XFILO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / XFILO - Filozof. zákl. v pomáh. profesích, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. týden Filozofie a základní filozofické disciplíny.2. týden Vztah filosofie a ostatních humanitních věd (psychologie, sociologie).3. týden Křesťanské impulsy pro filosofii.4. týden Filozofie a problém lidské existence.5. týden Filosofická antropologie ve spisech s. Kirkegaarda, M. Heideggera, J. Patočky.6. týden Filosofická východiska psychoterapie.7. týden Filozofie a problém poznání.8. týden Metodologie vědy a meze její kompetence z filosofického hlediska, K. Popper.9. týden Filosofická hermeneutika.10. týden Filosofické zakotvení morálky.11. týden Základní teorie etiky (deontologie, konsekvencionalismus, utilitaristická etika).12. týden Současné teorie etiky (Habermas, Weischedel, Tugenhadt).13. týden Současná praktická etika založená na diskursu.14. týden Problém svobody a problém odpovědnosti.Semináře:1. - 14. týden V seminářích budou vždy diskutována stejná témata, vysvětlená v přednáškách.

Získané způsobilosti

Studující si uvědomí význam filozofie jako základu světonázorové orientace pro vykonávanou profesi ve zdravotně sociální oblasti. Pochopí kvalitu a smysl lidského života z hlediska filozofie a medicíny. Upevní si pozitivní chápání hodnot jako je zdraví, život, prohloubí svůj pohled na umírání a smrt.

Literatura

Jonáš, H. Etika odpovědnosti. Praha: Oikoymenh, 1997. Triton, 2005. Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Academia, 2001. Anzenbacher, A. Úvod do filosofie. Dolista j., Vurm Vl. Vybrané kapitoly z bioetiky, vyd. ZSF JU, České Budějovice 2004. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0440-4.Aries,P. Dějiny smrti II. Praha: Argo, 2000. Coreth, E. Co je člověk? Základy filosofické antropologie. null. Zvon, Praha, 1994. ISBN null.Gluchman, V. Člověk a morálka. Brno: Doplněk, 1997. Č. Budějovice, 2004. Fearn, N. Jak a o čem přemýšlejí filozofové. Portál, 2004. Kolář, P., Svoboda, V. Logika a etika. Úvod do metaetiky. Praha: Filosofia, 1998. 1998. Honneth, A. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, FÚ AVČR, 1996. Praha, 1996.

Požadavky

Na závěr si posluchač vybere jeden filosoficky uchopitelný problém (např. poslání manželství v životě jednotlivce, smysl života pracovníka v pomáhajících profesích, etika jako osobní výzva, osobní vývoj člověka, smrtelnost). Tento problém zpracuje formou eseje (rozsah cca 5 str.).

Garant

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.

Vyučující

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.