Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické základy pomáhajících profesí (KFE / YYFIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFE / YYFIL - Filozofické základy pomáhajících profesí, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Přednášky:1. týden Filozofie a základní filozofické disciplíny.2. týden Vztah filosofie a ostatních humanitních věd (psychologie, sociologie).3. týden Křesťanské impulsy pro filosofii.4. týden Filozofie a problém lidské existence.5. týden Filosofická antropologie ve spisech s. Kirkegaarda, M. Heideggera, J. Patočky.6. týden Filosofická východiska psychoterapie.7. týden Filozofie a problém poznání.8. týden Metodologie vědy a meze její kompetence z filosofického hlediska, K. Popper.9. týden Filosofická hermeneutika.10. týden Filosofické zakotvení morálky.11. týden Základní teorie etiky (deontologie, konsekvencionalismus, utilitaristická etika).12. týden Současné teorie etiky (Habermas, Weischedel, Tugenhadt).13. týden Současná praktická etika založená na diskursu.14. týden Problém svobody a problém odpovědnosti.Semináře:1. - 14. týden V seminářích budou vždy diskutována stejná témata, vysvětlená v přednáškách.

Získané způsobilosti

Student/ka bude rozumět základním pojmům a problémovým okruhům z filozofie, bude se orientovat v jednotlivých světových názorech, ve filozofických koncepcích člověka a bude rozumět filosofickým základům morálky

Literatura

Hlavinak, P.:. Dějiny filosofie jasně a stručně. Triton, Praha, 2008. Storig, H. J.:. Malé dějiny filozofie. Zvon, Praha 1991. Grondin, R.:. Úvod do hermeneutiky. Oikoymenh, Praha 1997. Adamová, L.:. Základy filosofie, etiky -- Základy společenských věd. Fortuna, Praha, 2004. Popper, K. R.:. Logika vědeckého zkoumání. OIKOIMENH, Praha 1997. Jonas, H.:. Princip odpovědnosti. Oikoymenh, Praha 1997. Patočka, J.:. Přirozený svět jako filosofický problém. ČS spisovatel, Praha 1992. Bauman, Z.:. Úvahy o postmoderní době. Slon, Praha 1995. (Překlad M. Petrusek). Grenz, S. J.:. Úvod do postmodernismu. (přel. A. Koželuhová). Návrat domů, Praha 1997.

Požadavky

Na závěr si posluchač vybere jeden filosoficky uchopitelný problém (např. poslání manželství v životě jednotlivce, smysl života pracovníka v pomáhajících profesích, etika jako osobní výzva, osobní vývoj člověka, smrtelnost). Tento problém zpracuje formou eseje (rozsah cca 5 str.).

Garant

PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jan Vitoň, Ph.D.