Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční analýza a plán (MKF_FAAP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MKF_FAAP - Finanční analýza a plán, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Kurz předpokládá a navazuje na znalosti studentů o příčinných souvislostech vzniku informací o podniku, vyplývajících z jejich účetních závěrek, určených pro vnější i vnitřní uživatele. Má umožnit studentům orientovat se ve finančních výsledcích, zvyšovat jejich vypovídací schopnost a umět je interpretovat. Finanční analýza a plánování v podnicích představují významnou součást soustavy finančního řízení. Zároveň je důležitá i pro vnější subjekty mající zájem o informace týkající se stavu finančního hospodaření firmy. Předmět je proto důležitou součástí přípravy finančních ekonomů. Po absolvování kurzu budou studenti ovládat: 1) teorii finanční analýzy a plánování podniku a budou schopni prakticky uplatnit: 2) metody finanční analýzy využitelné k analýze historického vývoje podniku 3) metody finanční analýzy využitelné ke sledování odchylek od plnění plánu i k predikci budoucího vývoje podniku 4) poznatky, které umožní orientovat se v podnikových výsledcích hospodaření a interpretovat je 5) poznatky, které jim umožní poznávat a kvalifikovat vlivy činitelů, které výsledky hospodaření determinovaly.

Osnova

Tématický plán přednášek: 1) Členění systémů finančního účetnictví a obecně uznávané účetní zásady (ideový základ účetního výkaznictví), oceňování majetku podniku – rekapitulace zásad oceňování v ČR, metody oceňování podniku a jejich vliv na vypovídací schopnost českého výkaznictví 2) Majetková a finanční struktura podniku – věcné vymezení vybraných položek rozvahy v rozšířené verzi (jako výkazu informující o finančním postavení podniku k určitému datu) a výsledovky v rozšířené verzi (jako výkazu informujícím o efektu hospodářské činnosti v intervalu sledovaného období), příloha účetní závěrky v rozšířené verzi 3) Výkaz o peněžních tocích (CASH FLOW) – objasnění metodických postupů při sestavení výkazu o cash flow podle platné právní úpravy, jejich srovnání a posouzení včetně změn, které zvýšily jeho vypovídací schopnost, použití ukazatelů cash flow při dynamické finanční analýze (retrospektivní) a při finančním plánování 4) Konsolidované účetní výkazy– pojmy, postupy, obsah a forma, využití pro finanční analýzu 5) Cíle a základní metodické nástroje finanční analýzy – úloha, etapy, metodické zásady a nástroje používané při finanční analýze, uživatelé finanční analýzy a jejich potřeby, externí finanční analýza 6) Extenzívní ukazatelé finanční analýzy – metoda horizontální a vertikální finanční analýzy, fondy peněžních prostředků a koncepce fondového pojetí výkazu cash flow 7) Ukazatele rentability a jejich použití – ukazatele rentability a jejich použití, základní pyramidový rozklad 8) Ukazatele aktivity – ukazatele sledující složky majetku vázané v jiné než peněžní formě v kontextu různého vlivu na hospodaření podniku 9) Pyramidový rozklad rentability vloženého kapitálu, analýza provozního a finančního rizika – pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, celkového kapitálu, multiplikátor jmění akcionářů (financial leverage), analýza provozního a finančního rizika, příspěvek na úhradu (contribution margin) 10) Analýza zadluženosti – dlouhodobá solventnost, základna úvah o finanční struktuře v kontextu teoretických pravidel a metod optimalizace finanční struktury, Analýza platební schopnosti – měření likvidity 11) Ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu, ukazatelé na bázi CF a ČPK 12) Predikce finanční tísně – Altmanovo Z-skóre, Index IN, Quicktest, Index bonity, Tafflerův model, Beermanův test 13) Aspekty a tvorba finančního plánu, dlouhodobý finanční plán, krátkodobý finanční plán, základní metody sestavení finančního plánu, podnikové rozpočty, tradiční rozpočtové metody (inkrementální, ZBB, CMP) a nové rozpočtové metody (PPB, KAIZEN, WCM a kontingenční přístupy) Tematický plán seminářů: Všechny semináře jsou vedeny aktivní formou, tj. jsou řešeny praktické příklady a případové studie v rámci vymezených témat. 1) Rozvaha – podrobný věcný rozbor rozvahy v plném rozsahu, vytváření skupin majetku a finančních zdrojů a jejich vzájemné souvislosti 2) Výsledovka – podrobný věcný rozbor výsledovky v plném rozsahu, vytváření skupin nákladů a výnosů v kontextu tvorby obchodní marže, přidané hodnoty, provozního, finančního a mimořádného hospodářského výsledku 3) Nestandardní položky aktiv, pasiv, nákladů či výnosů – případy demonstrující vznik vybraných položek a jejich vliv na bilanční sumu či hospodářský výsledek – pohledávky za upsané vlastní jmění, opravné položky, rezervy, finanční investice základní jmění a vlastní akcie, časová rozlišování, odložený daňový závazek či pohledávka, změna stavu vnitropodnikových zásob a jejich vliv na výkony podniku, aktivace vlastní činnosti a její vliv na výkony podniku a celkový vliv na přidanou hodnotu z hospodářské činnosti podniku 4) Cash flow – Využití rozvahy a výsledovky pro sestavení výkazu cash flow nepřímou metodou, analýza provozního, investičního a finančního peněžního toku v případových studiích. Metodické postupy zjišťování peněžního toku z investiční činnosti a peněžní toky související zejména s interním financováním či definancováním v příkladech (fondy ze zisku, hospodářský výsledek minulých let a jeho rozdělení) 5) Retrospektivní komparace právní úpravy přehledu o peněžních tocích (případové studie sestavení výkazu o peněžních tocích tzv. starou a novou verzí a hodnocení jejich vypovídací schopnosti pro hodnocení změn ve finanční situaci podniku) 6) Kontrolní test (1.) 7) Plná konsolidační metoda případová studie použití plné konsolidační metody pro tvorbu konsolidovaných účetních výkazů, konsolidační rozdíl, aspekty pohledu na skupinu podniků jako na jeden ekonomický celek s potlačením výše vlastnických podílů 8) Ekvivalenční konsolidační metody – případová studie použití ekvivalenční metody pro tvorbu konsolidovaných účetních výkazů, konsolidační rozdíl, aspekty pohledu na skupinu podniků na bázi vlastnické koncepce 9) Horizontální a vertikální analýza – případová studie vybraného českého podniku v horizontu 2 – 3 navazujících období 10) Analýza čistého pracovního kapitálu a peněžně pohledávkového fondu v příkladech, v kontextu fondového pojetí výkazu cash flow 11) Rentabilita, aktivita a pyramidové soustavy – rozbor ukazatelů (zejména Du pont a INFA analýza) v případové studii 12) Kontrolní test (2.) 13) Tvorba finančního plánu – použití finanční analýzy při tvorbě finančního plánu – případová studie Náhradní souhrnný kontrolní test

Literatura

povinná literaturaKALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 299 s. ISBN 9788073803155. infodoporučená literaturaSEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. v, 152 s. ISBN 9788025133866. infoMARINIČ, Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 191 s. ISBN 978-80-245-1397-3. infoKISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza :krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xiii, 135. ISBN 978-80-7179-713-5. infoFinančná analýza podniku. Edited by Rastislav Kotulič - Péter Király - Miroslava Rajčániová. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 206 s. +. ISBN 978-80-8078-117-0. info

Garant

Ing. František Kalouda, CSc., MBA

Vyučující

Ing. František Kalouda, CSc., MBAdoc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.