Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení ve veřejné správě (MKV_RVVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MKV_RVVS - Řízení ve veřejné správě, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Role manažera veřejné správy se v souvislosti s novými podmínkami, s transformací a modernizací veřejného sektoru a vzrůstajícími nároky a očekáváními občanů mění. Řízení organizací veřejné správy či veřejného sektoru obecně neznamená pouze uskutečňovat politiku definovanou centrální úrovní veřejné správy. Znamená dosahovat cílů naplňujících poslání organizací veřejného sektoru a zájmy stakeholderů, a to účelně, efektivně a hospodárně, orientovat se na dosahování výsledků a přijímat za ně odpovědnost. Dosahování uvedeného klade značné nároky na kompetence manažerů veřejného sektoru - vyžaduje od nich dovednost kreativně využívat moderní nástroje managementu a aplikovat je ve specifických podmínkách veřejného sektoru.Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o specifikách řízení veřejné správy, a to nejprve obecně a následně se zaměřením na strategické řízení, řízení kvality, řízení organizačních změn a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Využity budou aktuální poznatky ze zahraničí i z české praxe, včetně exkurze a přednášek externistů z manažerských pozic v institucích veřejného sektoru.Po absolvování kurzu studenti budou schopni:- interpretovat význam, specifika a moderní trendy reforem a modernizací řízení ve veřejné správě a ve veřejném sektoru- klasifikovat konkrétní dovednosti potřebné pro úspěšné naplnění role manažera v organizaci veřejné správy- objasnit základní principy strategického řízení a řízení kvality a organizačních změn a orientovat se v cílech a metodě jejích nástrojů- porozumět specifikům řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, specifikovat jednotlivé činnosti při řízení lidských zdrojů- posoudit možnosti využití moderních nástrojů managementu ve specifických podmínkách veřejné správy.

Osnova

Obsah předmětu je rozdělen do tří základních částí.V první části je nastíněn obecný přehled o řízení ve veřejné správě z pohledu současných teorií řízení ve veřejném sektoru (public managementu). Studenti jsou seznámeni i s aktuálními problémy a výzvami, s nimiž se manažeři ve veřejné správě a v organizacích veřejného sektoru v současnosti setkávají.Druhá část předmětu je zaměřena na strategické řízení organizací veřejného sektoru jako klíčový nástroj rozvoje organizace, naplňování mise a uspokojování zájmů stakeholderů. Pozornost bude věnována základním fázím strategického řízení (formulaci a implementaci strategie), se zaměřením na rozpracování organizační strategie do navazujících dílčích strategií, programů a projektů. Zvláštní zřetel bude věnován manažerským postupům a nástrojům potřebným pro naplňování strategických cílů.Vzhledem k tomu, že klíčový význam pro naplňování strategie a dosahování cílů organizace mají lidské zdroje, je třetí část předmětu věnována řízení lidských zdrojů a jeho specifikům ve veřejné správě. Řízení lidských zdrojů přitom není nahlíženo jako separovaná funkce managementu, ale jako klíčová oblast manažerské práce a prostředek naplňování všech dílčích strategií a programů.Rámcová struktura témat:1. Blok1.1 Definice managementu ve veřejné správě, vývoj přístupů1.2 Role a funkce manažera ve VS1.3 Problémy a výzvy managementu ve VS2. Strategické řízení ve veřejném sektoru2.1 Význam strategického řízení v organizacích veřejného sektoru, jeho přínosy a limity2.2 Formulace strategie v podmínkách VS- definice poslání- strategická analýza: analýza vnějšího prostředí (včetně analýzy stakeholderů), analýza vnitřního prostředí, identifikace vnějších hrozeb a příležitostí, vnitřních silných a slabých stránek (základní analytické nástroje)- formulace vize, rozpracování do navazujících dílčích strategií2.3 Implementace strategie- postup a nástroje implementace strategických plánů,- řízení výkonnosti jako nástroj monitorování a vyhodnocování strategických plánů2.4 Řízení kvality- nástroje řízení kvality, jejich účel, přednosti a limity v kontextu VS- měření spokojenosti občanů s poskytovanými službami – nástroje měření a podmínky jejich efektivního využívání2.5 Řízení organizačních změn3. Řízení lidských zdrojů ve VS3.1 Vývoj koncepcí personální práce v organizaci – personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů jako tři základní koncepce a vývojové stupně personální práce v organizaci. Charakteristické znaky řízení lidských zdrojů jako součásti strategického řízení v organizaci.3.2 Základní personální činnosti, strategie řízení lidských zdrojů. Postavení a role personálního útvaru v organizaci3.3 Role výkonných vedoucích pracovníků v personální práci v organizaci. Řízení lidí jako klíčová oblast manažerské práce. Pracovní skupiny a jejich vedení. Motivace pracovníků, nástroje motivování.3.4 Základní personální činnosti. Úloha personálního útvaru a výkonných manažerů v jednotlivých oblastech personálních činností.3.4.1 Plánování pracovních sil3.4.2 Výběr a nábor pracovníků3.4.3 Adaptace pracovníků3.4.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků3.4.5 Hodnocení pracovního výkonu3.4.6 Řízení kariéry

Literatura

povinná literaturaŠPALKOVÁ, Dagmar . Personální management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3502-1. infoPOMAHAČ, Richard. - VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. Richard Pomahač, Olga Vidláková. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2002. xii, 278 s. (Beckovy mezioborové učebnice) ISBN 8071797480doporučená literaturaWRIGHT, Glen a Juraj NEMEC. Management veřejné správy :teorie a praxe : zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy. Translated by František Ochrana. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 80-86119-70-X. infoBRYSON, John Moore. Strategic planning for public and nonprofit organizations :a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. xxi, 325 s. ISBN 0-7879-0141-5. infoŠELEŠOVSKÝ, Jan a David ŠPAČEK . Personalistika ve veřejné správě (manuál pro personalisty územních samosprávných celků). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 180 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3984-1. infoŠELEŠOVSKÝ, Jan , Jan BINEK , Petra DVOŘÁKOVÁ , Pavel FIŠER , Petr HALÁMEK , Simona ŠKARABELOVÁ a David ŠPAČEK . Management regionální a místní správy: metodický text. Editor - Eduard Bakoš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 290 s. ISBN 80-210-4141-2. infoBAKOŠ, Eduard , Jan ŠELEŠOVSKÝ , David ŠPAČEK , Jan BINEK , Petra DVOŘÁKOVÁ , Jarmila FOJTÍKOVÁ , Petr HALÁMEK , Hana JURAJDOVÁ , Ladislav KAVŘÍK , David PÓČ , Martin POP , Jaroslav REKTOŘÍK , Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER . Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6. infoKOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. infoHÁJEK, Vladimír, Aleš ADAMÍK a Miroslav STUCHLÍK. Platové předpisy ve veřejných službách a správě :ve znění platném k 1.1.2010. 2. dopl. vyd. Třinec: RESK, 2010. 163 s. +. ISBN 9788090432420. infoThe new public management in Europe :adaptations and alternatives. Edited by Christopher Pollitt - Sandra van Thiel - Vincent Homburg. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2007. xii, 229 s. ISBN 9780230006935. infoPOLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform :a comparative analysis. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. xiii, 345. ISBN 0-19-926849-5. info

Garant

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBAdoc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.Ing. David Špaček, Ph.D.Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.