Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!








Předmět Finanční analýza a plán (MPF_FAAP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPF_FAAP - Finanční analýza a plán, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Kurz navazuje na znalosti studentů o příčinných souvislostech vzniku informací o hospodaření podniků, vyplývajících z podnikových účetních závěrek, určených pro vnější i vnitřní uživatele. Umožní studentům orientovat se ve finančních výsledcích podniku, zvyšovat jejich vypovídací schopnost a umět je interpretovat. Finanční analýza a plánování v podnicích představují významnou součást soustavy finančního řízení. Zároveň jsou důležité i pro vnější subjekty mající zájem o informace týkající se výsledků hospodaření podniku. Předmět je proto důležitou součástí přípravy podnikových finančních specialistů.

Osnova

Tématický plán přednášek:1) Organizace výuky v semestru. Finanční analýza (dále jen FA) jako aplikovaná vědní disciplína. Cíle a metody FA. Interní a externí finanční analýza.2) Oceňování podniku a jeho vazba na přístupy FA – rekapitulace metod oceňování podniku, přístupy FA k hodnocení podniku (datové základny, technická a fundamentální FA, výstupy FA jako finanční posice a nebo potenciál výkonu podniku, hodnocení efektivnosti a výkonnosti podniku).3) Vstupní data procesu FA (účetní dokumentace, majetková a finanční struktura podniku) – věcné vymezení vybraných položek rozvahy (jako výkazu informujícího o majetku a zdrojích podniku k určitému datu) a výsledovky (jako výkazu informujícím o efektu hospodářské činnosti ve sledovaném období). Použití těchto informací k hodnocení rentability podniku, včetně jejich rozkladů (pyramidový systém DuPont a jiné).4) Soustavy poměrových ukazatelů (rentabilita, likvidita, aktivita, ukazatele finančního trhu).5) Horizontální a vertikální analýza.6) CF a ukazatelé na bázi CF.7) Úpravy finančních výkazů pro potřeby FA (úpravy výsledovky a rozvahy, anglosaská podoba těchto výkazů).8) Extenzívní ukazatelé finanční analýzy – metoda horizontální a vertikální finanční analýzy, fondy peněžních prostředků a koncepce fondového pojetí výkazu cash flow9) Ukazatele rentability a jejich použití – ukazatele rentability a jejich použití, základní pyramidový rozklad10) Ukazatele aktivity – ukazatele sledující složky majetku vázané v jiné než peněžní formě v kontextu různého vlivu na hospodaření podniku11) Pyramidový rozklad rentability vloženého kapitálu, analýza provozního a finančního rizika – pyramidový rozklad rentability vlastního kapitálu, celkového kapitálu, multiplikátor jmění akcionářů (financial leverage), analýza provozního a finančního rizika, příspěvek na úhradu (contribution margin)12) Analýza zadluženosti – dlouhodobá solventnost, základna úvah o finanční struktuře v kontextu teoretických pravidel a metod optimalizace finanční struktury, Analýza platební schopnosti – měření likvidity13) Ukazatelé vycházející z údajů kapitálového trhu, ukazatelé na bázi CF a ČPK14) Predikce finanční tísně – Altmanovo Z-skóre, Index IN, Quicktest, Index bonity, Tafflerův model, Beermanův test15) Aspekty a tvorba finančního plánu, dlouhodobý finanční plán, krátkodobý finanční plán, základní metody sestavení finančního plánu, podnikové rozpočty, tradičnírozpočtové metody (inkrementální, ZBB, CMP) a nové rozpočtové metody (PPB,KAIZEN, WCM a kontingenční přístupy)Tematický plán seminářů:Všechny semináře jsou vedeny aktivní formou, tj. jsou řešeny praktické příklady spojené s analýzou daného podniku a případové studie ilustrující v podobě seminárních prací etapy ve vývoji hodnocených podniků.1) Organizace výuky v seminářích. Podmínky přistoupení ke zkoušce. Volba analyzovaného podniku.2) Vytváření souboru vstupních dat (minimálně dva roky plus jeden rok jako „neznámá budoucnost“) a definice minimálního souboru ukazatelů připravované analýzy a ročního plánu na budoucí roční období.3) Apriorní hodnocení výkonnosti podniku (bez využití metodického aparátu FA) – všeobecné hodnocení postavení podniku (fundamentální analýza, strategická posice), slabé a silné stránky, odhad možností změn v podniku, efekty možných změn (v optimálním případě kvantifikované).4) Hodnocení podniku s využitím absolutních ukazatelů (primárně na úrovni minimálního souboru ukazatelů), včetně horizontální a vertikální analýzy.5) Hodnocení podniku s využitím soustav poměrových ukazatelů (s důrazem na rentability) fondy, ukazatele na bázi CF, horizontální a vertikální analýza.6) Dílčí průběžný kontrolní test T1 (cíl FA, etapy FA, inf. zdroje, fundamentální, technická, horizontální, vertikální, poměrové ukazatele, ROA, ROE, fin. zdraví, fin tíseň)7) Analýza s využitím pyramidového rozkladu rentability DuPont.8) Dílčí presentace dosažených výsledků.9) Analýza s využitím bonitních a bankrotních modelů.10) Podrobnější analýzy výkonnosti podniku podle dosud získaných výsledků analýzy, s případným využitím podnikových analytických přístupů.11) Formulace závěrů hodnocení výkonnosti podniku metodami FA (s využitím informačního potenciálu metod FA). Roční finanční plán na minimální množině ukazatelů (predikce výkonnosti podniku s ročním horizontem).12) Dílčí průběžný kontrolní test T2 (přístupy k finančnímu plánování, rozpočty a jejichkritický problém, rozpočtové modely, rozpočtové mýty, rozpočtové metody, pravidla probojovníky v džungli).13) Náhradní souhrnný seminární test. Presentace definitivních výsledků provedené FA.

Literatura

povinná literaturaKALOUDA, František. Finanční řízení podniku. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 299 s. ISBN 9788073803155. infodoporučená literaturaSEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. v, 152 s. ISBN 9788025133866. infoMARINIČ, Pavel. Finanční analýza a finanční plánování ve firemní praxi. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2008. 191 s. ISBN 978-80-245-1397-3. infoKISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza :krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xiii, 135. ISBN 978-80-7179-713-5. infoFinančná analýza podniku. Edited by Rastislav Kotulič - Péter Király - Miroslava Rajčániová. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 206 s. +. ISBN 978-80-8078-117-0. info

Požadavky

! MPF_AFAP Financial Analysis and Plan

Garant

Ing. František Kalouda, CSc., MBA

Vyučující

Ing. František Kalouda, CSc., MBAdoc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.Ing. František Kalouda, CSc., MBA