Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení rizik v pojišťovnictví (MPF_RRVP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPF_RRVP - Řízení rizik v pojišťovnictví, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o problematice rizik a jejich řízení se zvláštním zřetelem na oblast pojišťovnictví. Během výuky se studenti seznámí s oblastí risk-managementu a jeho pozicí v činnostech komerční pojišťovny.Po absolvování kurzu student bude schopen:− orientovat se v pojmech risk-managementu,− provádět analýzu rizik ohrožujících majetek a výsledky podnikání,− vysvětlit nabídku pojistných produktů na základě analýzy rizik klientely,− ohodnocovat proces a systém risk-managementu v pojišťovnictví,− porovnávat výsledky různých metod identifikace a ohodnocení vlastních a převzatých (cizích) rizik v pojišťovnictví,− navrhnout způsoby snižování/přenosu podnikatelských rizik pojišťovny pomocí finančního trhu.Předpokladem úspěšného zvládnutí předmětu jsou znalosti z kurzů BPF_POJ1 Pojišťovnictví, BPF_FIMA Finanční matematika, BPM_STA1 Statistika 1, BPM_MATE Matematika a BPE_ZAEK Základy ekonometrie.

Osnova

1. Základní definice a pojmy risk-managementu. Nejistota, nebezpečí a riziko. Typologie rizik, portfolio rizik. Homogenní a nehomogenní rizika. Proces řízení rizik. Preventivní a zábranná činnost. Vztah rizika a pojištění.2. Pojetí rizika v mikroekonomické teorii. Averze k riziku a riziková užitková funkce.3. Rizika v podnikání komerční pojišťovny. Klasifikace rizik v pojišťovnictví.4. Základy matematického modelování rizika. Základní předpoklady kvantitativní analýzy rizika. Vymezení modelu počtu událostí a výše škod.5. Pojistná nebezpečí ohrožující majetek.Živelní pojistná nebezpečí (požár, povodeň, záplava, vichřice). Pojistná nebezpečí způsobená člověkem (havárie, vandalismus, odcizení). Modelování výskytu vybraných pojistných nebezpečí jako součást řízení rizika.6. Základy modelování katastrofických rizik. Teorie extrémních hodnot.7. Úloha pojišťovacího makléře. Sestavení rizikové zprávy. Vícekriteriální rozhodování při výběru pojišťovny. Oceňování majetku pro účely pojištění v ČR. Stanovení pojistné hodnoty. Oceňování movitých věcí.8. Rizika podnikání. Řízení rizik podnikatelských subjektů. Studie přerušení provozu. Analýza individuálních rizik podnikatelského subjektu. Integrované řízení rizik (ERM) velkých firem.9. Metody měření rizika. Princip a výpočty hodnoty v riziku. Základy modelování závislosti rizik.10. Podnikatelská rizika pojišťovny. Rizikový kapitál pojišťovny. Vztah podnikatelských rizik a kapitálu pojišťovny. Pojistně technická rizika životního a neživotního pojištění. Způsoby měření a snižování pojistně technických rizik.11. Investiční rizika pojišťovny. Tržní rizika. Úvěrové riziko. Riziko likvidity. Způsoby kvantifikace a snižování investičních rizik.12. Nefinanční rizika pojišťovny. Operační rizika pojišťovny. Metody kvantifikace a snižování operačního rizika.13. Organizace risk-managementu v pojišťovnách. Procesy řízení rizik v pojišťovně (strategie řízení rizik, identifikace, ohodnocení, monitoring, kontrola, měření, řízení, plánování, organizování a řízení kapitálu).

Literatura

povinná literaturaDOFF, René Roelof. Risk management for insurers :risk control, economic capital and solvency II. 2nd ed. London: Riskbooks, 2011. xi, 322 s. ISBN 9781906348618. infodoporučená literaturaKRIELE, Marcus a Jochen WOLF. Value-oriented risk management of insurance companies. London: Springer, 2014. xii, 378 s. ISBN 9781447163046. infoŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 2011. 222 s. ISBN 9788021056756. infoSMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. 354 s. ISBN 978-80-247-3051-6. infoTICHÝ, Milík. Ovládání rizika :analýza a management. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006. xxvi, 396. ISBN 80-7179-415-5. infoTheory of financial risks, from statistical physics to risk management. Cambridge: Cambridge universitz press, 2000. 116 s. ISBN 0521782325. info

Garant

Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Vyučující

Oleg DeevIng. Svatopluk Nečas, Ph.D.