Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení hodnoty (MPH_RIHO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPH_RIHO - Řízení hodnoty, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit s funkcí, podstatou a metodami zajištění hodnoty pro zákazníka. Hlavním cílem předmětu je především získání znalostí o potřebách zákazníka z hlediska jeho skutečných potřeb, požadavků a tužeb. Základem předmětu je schopnost rozlišení mezi potřebami a tužbami a v konečné podobě schopnosti podniku nabídnout zboží podle představ zákazníka. Hlavní problematikou je schopnost porozumění základů a principů hodnoty pro zákazníka ve smyslu pochopení rozdílů mezi jeho znalostmi a jeho skutečnými požadavky a potřeby. V tomto smyslu se jedná o hodnotu pro zákazníka, jejíž maximální velikost je klíčem k úspěchu v podnikání. Velikost hodnoty pro zákazníka se měří poměrem užitku k nákladům, resp. k ceně potřebné na její dosažení a využívání.Pozornost je rovněž věnována popisu podstaty a možnosti aplikace jednotlivých metod formulace a hodnoceni na co všechno by měl výrobce a podnikatel myslet, co všechno udělat, aby z hlediska jím ovlivnitelných jevů a skutečností byla splněna podmínka trvalého růstu hodnoty pro zákazníka.Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy z oblasti tvorby hodnoty pro zákazníka, vysvětlit rozdíly mezi hodnotou pro zákazníka a užitkovou hodnotou pro zákazníka, bude schopen vysvětlit a zdůvodnit poměr užitku k nákladům, resp. k ceně potřebné na její dosažení a využívání.Student bude schopen zcela racionálně vysvětlit podstatu tohoto nadmíru moderního předmětu, který je kombinací inovační aktivity a schopnosti z tohoto podnikového procesu vygenerovat jednoznačnou konkurenční výhodu strukturálního typu s atributy funkční dokonalosti.

Osnova

1. Hodnota pro zákazníka,kategorie hodnoty pro zákazníka.Maximalizace hodnoty pro zákazníka.Hodnota pro zákazníka a komerční úspěšnost, role hodnoty pro zákazníka při naplňování poslání a cílů podniku, hodnota pro zákazníka v době globalizace a nové ekonomiky, historie a praktické použití hodnoty pro zákazníka,hodnotová kultura, definice resp. ekonomické vyjádření v poměru užitkových nákladů k celkové hodnotě pro zákazníka2. Restrukturalizace produkční funkce podniku,podstata a příčiny restrukturalizace, životní cyklus podniku, strategie prosperity, revitalizace a resuscitace podniku, podmínky úspěšné restrukturalizace podniku3. Inovace produkční funkce podnikuinovace jako faktor rozvoje, klasici inovace Schumperter, Valenta, podněty pro inovaci, ( potřeby, strategie vnímaní novosti výrobku ), management inovací , objekty managementu inovací, stupně managementu inovací, systémový přístup v managementu inovací, základní přístupy v managementu inovací4,5. Metodologie zvyšování hodnoty pro zákazníkahodnotový management jako manažerská disciplina, charakteristika a principy hodnotového managementu, uplatnění v podniku, hodnotový management jako obor a systém, obecná a konstruktivní teorie hodnotového managementu, hodnotová analýza, projektování, hodnotová výrobková strategie6,7,8. Případové studie hodnotového managementupřípadové studie z praxe, hodnotové projektování v praxi9,10. Organizace a řízení hodnotového managementuzavádění , výcvik a organizace hodnotového managementu v podniku,postavení a způsobilost hodnotového manažera, zásady týmové práce v hodnotovém managementu, realizace projektů hodnotového managementu, motivace v oblasti hodnotového managementuTématický plán seminářů ( podle týdnů výuky )11,12,13,14 . semináře k prezentaci případových studiína seminářích budou prezentovány a diskutovány případové studie z oblasti hodnotového managementu dle zadané struktury, je vhodné vytvořit příklad hodnotového managementu

Literatura

VLČEK, Radim. Hodnota pro zákazníka. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002. 443 s. ISBN 80-7261-068-6. infoVODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Management :teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2001. 314 s. ISBN 80-7261-041-4. infoVEBER, Jaromír. Management :základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. infoSTADLER, Susanne. Strategický management : nástroje, aplikace : Strategisches Management : Instrumente, Anwendung (Souběž.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 258 s. ISBN 80-210-2304-X. info

Požadavky

Předpokladem a hlavním cílem předmětu je seznámit s funkcí, podstatou a metodami zajištění hodnoty pro zákazníka. Problematika je zaměřena zejména na vymezení pojetí spokojeného a kupujícího zákazníka, znalost zákazníka, jeho skutečné požadavky a potřeby. Jedná se o hodnotu pro zákazníka, jejíž maximální velikost je klíčem k úspěchu v podnikání. Velikost hodnoty pro zákazníka se měří poměrem užitku k nákladům, resp. k ceně potřebné na její dosažení a využívání.Pozornost je rovněž věnována popisu podstaty a možnosti aplikace jednotlivých metod formulace a hodnoceni na co všechno by měl výrobce a podnikatel myslet, co všechno udělat, aby z hlediska jím ovlivnitelných jevů a skutečností byla splněna podmínka trvalého růstu hodnoty pro zákazníka.. Jde zejména o metody umožňující seznámit studenty s efektivní použitelností způsobu zvyšování hodnoty pro zákazníka, z hlediska uspokojování potřeb vnitřních a vnějších, analyzovat hodnotu pro zákazníka a předpovídat jeho budoucí vývoj, porozumět její pojetí pro komerční úspěšnost, pochopit vlastní pozici hodnoty ve vnitřním živote výrobce a tento jev přenést do tvorby a aplikace hodnoty pro zákazníka navenek. Kurz sestává z přednášek a seminářů. Na seminářích jde o procvičováni tvorby hodnoty pro zákazníka formou případových studií.

Garant

Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.

Vyučující

Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.Ing. Peter Marinič