Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení ve veřejné správě (MPV_RVVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MPV_RVVS - Řízení ve veřejné správě, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Role manažera veřejné správy se v souvislosti s novými podmínkami, s transformací a modernizací veřejného sektoru a vzrůstajícími nároky a očekáváními občanů mění. Řízení organizací veřejné správy či veřejného sektoru obecně neznamená pouze uskutečňovat politiku definovanou centrální úrovní veřejné správy. Znamená dosahovat cílů naplňujících poslání organizací veřejného sektoru a zájmy stakeholderů, a to účelně, efektivně a hospodárně, orientovat se na dosahování výsledků a přijímat za ně odpovědnost. Dosahování uvedeného klade značné nároky na kompetence manažerů veřejného sektoru - vyžaduje od nich dovednost kreativně využívat moderní nástroje managementu a aplikovat je ve specifických podmínkách veřejného sektoru.Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o specifikách řízení veřejné správy, a to nejprve obecně a následně se zaměřením na strategické řízení, řízení kvality, řízení organizačních změn a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Využity budou aktuální poznatky ze zahraničí i z české praxe, včetně exkurze a přednášek externistů z manažerských pozic v institucích veřejného sektoru.Po absolvování kurzu studenti budou schopni:- interpretovat význam, specifika a moderní trendy reforem a modernizací řízení ve veřejné správě a ve veřejném sektoru- klasifikovat konkrétní dovednosti potřebné pro úspěšné naplnění role manažera v organizaci veřejné správy- objasnit základní principy strategického řízení a řízení kvality a organizačních změn a orientovat se v cílech a metodě jejích nástrojů- porozumět specifikům řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, specifikovat jednotlivé činnosti při řízení lidských zdrojů- posoudit možnosti využití moderních nástrojů managementu ve specifických podmínkách veřejné správy.

Osnova

Obsah předmětu je rozdělen do tří základních částí.V první části je nastíněn obecný přehled o řízení ve veřejné správě z pohledu současných teorií řízení ve veřejném sektoru (public managementu). Studenti jsou seznámeni i s aktuálními problémy a výzvami, s nimiž se manažeři ve veřejné správě a v organizacích veřejného sektoru v současnosti setkávají.Druhá část předmětu je zaměřena na strategické řízení organizací veřejného sektoru jako klíčový nástroj rozvoje organizace, naplňování mise a uspokojování zájmů stakeholderů. Pozornost bude věnována základním fázím strategického řízení (formulaci a implementaci strategie), se zaměřením na rozpracování organizační strategie do navazujících dílčích strategií, programů a projektů. Zvláštní zřetel bude věnován manažerským postupům a nástrojům potřebným pro naplňování strategických cílů.Vzhledem k tomu, že klíčový význam pro naplňování strategie a dosahování cílů organizace mají lidské zdroje, je třetí část předmětu věnována řízení lidských zdrojů a jeho specifikům ve veřejné správě. Řízení lidských zdrojů přitom není nahlíženo jako separovaná funkce managementu, ale jako klíčová oblast manažerské práce a prostředek naplňování všech dílčích strategií a programů.Rámcová struktura témat:1. Blok1.1 Definice managementu ve veřejné správě, vývoj přístupů1.2 Role a funkce manažera ve VS1.3 Problémy a výzvy managementu ve VS2. Strategické řízení ve veřejném sektoru2.1 Význam strategického řízení v organizacích veřejného sektoru, jeho přínosy a limity2.2 Formulace strategie v podmínkách VS- definice poslání- strategická analýza: analýza vnějšího prostředí (včetně analýzy stakeholderů), analýza vnitřního prostředí, identifikace vnějších hrozeb a příležitostí, vnitřních silných a slabých stránek (základní analytické nástroje)- formulace vize, rozpracování do navazujících dílčích strategií2.3 Implementace strategie- postup a nástroje implementace strategických plánů,- řízení výkonnosti jako nástroj monitorování a vyhodnocování strategických plánů2.4 Řízení kvality- nástroje řízení kvality, jejich účel, přednosti a limity v kontextu VS- měření spokojenosti občanů s poskytovanými službami – nástroje měření a podmínky jejich efektivního využívání2.5 Řízení organizačních změn3. Řízení lidských zdrojů ve VS3.1 Vývoj koncepcí personální práce v organizaci – personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů jako tři základní koncepce a vývojové stupně personální práce v organizaci. Charakteristické znaky řízení lidských zdrojů jako součásti strategického řízení v organizaci.3.2 Základní personální činnosti, strategie řízení lidských zdrojů. Postavení a role personálního útvaru v organizaci3.3 Role výkonných vedoucích pracovníků v personální práci v organizaci. Řízení lidí jako klíčová oblast manažerské práce. Pracovní skupiny a jejich vedení. Motivace pracovníků, nástroje motivování.3.4 Základní personální činnosti. Úloha personálního útvaru a výkonných manažerů v jednotlivých oblastech personálních činností.3.4.1 Plánování pracovních sil3.4.2 Výběr a nábor pracovníků3.4.3 Adaptace pracovníků3.4.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků3.4.5 Hodnocení pracovního výkonu3.4.6 Řízení kariéry• 4. Řízení ICT

Literatura

povinná literaturaŠPALKOVÁ, Dagmar . Personální management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3502-1. infoPOMAHAČ, Richard. - VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. Richard Pomahač, Olga Vidláková. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2002. xii, 278 s. (Beckovy mezioborové učebnice) ISBN 8071797480doporučená literaturaWRIGHT, Glen a Juraj NEMEC. Management veřejné správy :teorie a praxe : zkušenosti z transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy. Translated by František Ochrana. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 80-86119-70-X. infoBRYSON, John Moore. Strategic planning for public and nonprofit organizations :a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. xxi, 325 s. ISBN 0-7879-0141-5. infoŠELEŠOVSKÝ, Jan a David ŠPAČEK . Personalistika ve veřejné správě (manuál pro personalisty územních samosprávných celků). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 180 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3984-1. infoŠELEŠOVSKÝ, Jan , Jan BINEK , Petra DVOŘÁKOVÁ , Pavel FIŠER , Petr HALÁMEK , Simona ŠKARABELOVÁ a David ŠPAČEK . Management regionální a místní správy: metodický text. Editor - Eduard Bakoš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 290 s. ISBN 80-210-4141-2. infoBAKOŠ, Eduard , Jan ŠELEŠOVSKÝ , David ŠPAČEK , Jan BINEK , Petra DVOŘÁKOVÁ , Jarmila FOJTÍKOVÁ , Petr HALÁMEK , Hana JURAJDOVÁ , Ladislav KAVŘÍK , David PÓČ , Martin POP , Jaroslav REKTOŘÍK , Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER . Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6. infoKOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. infoHÁJEK, Vladimír, Aleš ADAMÍK a Miroslav STUCHLÍK. Platové předpisy ve veřejných službách a správě :ve znění platném k 1.1.2010. 2. dopl. vyd. Třinec: RESK, 2010. 163 s. +. ISBN 9788090432420. infoThe new public management in Europe :adaptations and alternatives. Edited by Christopher Pollitt - Sandra van Thiel - Vincent Homburg. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2007. xii, 229 s. ISBN 9780230006935. infoPOLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform :a comparative analysis. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. xiii, 345. ISBN 0-19-926849-5. info

Garant

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Vyučující

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBAdoc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.Ing. David Špaček, Ph.D.Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.Ing. Michal Plaček, M.Sc.Ing. David Špaček, Ph.D.Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.Ing. Miloš Fišar