Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy a vzdělání (PAN112)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PAN112 - Filozofie výchovy a vzdělání, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je přivést studenty skrze filozofickou reflexi výchovy a vzdělávání k vlastnímu filozofickému uvažování. Pozornost je věnována tématům, která zdůrazňují náhled na výchovu a vzdělávání jako nástroje pomoci a podpory jedince. U každého tématu se ve výuce postupuje stejně a to od interpretace vybraných děl přes skupinovou diskusi a reflexi vybraných otázek (např. vzdělavatelnost, vztahy mezi vychovávanými a vychovávajícími), které reprezentují vybrané dílo až k vytvoření či přehodnocení vlastního úhlu pohledu. Na konci kurzu mají studenti základní přehled o dílech vybraných představitelů filozofie výchovy a vzdělávání, umí rozlišit jednotlivé úrovně pedagogických diskurzů a jsou schopni rozpoznat filozofické otázky.

Osnova

Osnova:(1) Filozofický pohled na člověka a jeho výchovu (člověk jako centrální kategorie filozofické antropologie, Diltheyova filozofie života: výchova jako empatie, Buberova filozofie člověka: výchova jako setkání, individualismus ve výchově).Základní díla:Buber, M. (1997). Problém člověka. Praha: Kalich.Bystrzycká, A. (2012). Korczak člověk: filosofie výchovy Janusze Korczaka, lékaře, spisovatele, vychovatele, psychologa, sociologa, humanisty, filosofa, zastánce dětských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.Fink, E. (1996). Bytí, pravda, svět. Praha: OIKOYMENH.Palouš, R. & Svobodová, Z. (2011). Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum.Pupala, B. (2004). Narcis vo výchove: Pedagogické súvislosti individualizmu. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis a Veda.(2) Pohled na výchovu v duchu vybraných filozofických směrů.Základní díla:Dewey, J. (1932). Demokracie a výchova. Praha: Jan Lechter.Grulich, V. (1968). Problémy filozofie výchovy. Praha: SPN.Kratochvíl, Z. (1995). Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Hermann a synové.Michálek, J. (1996). Topologie výchovy. Místo výchovy v životě člověka. Praha: OIKOYMENH.Palouš, R. (1991). Čas výchovy. Praha: SPN.Palouš, R. (2009). Paradoxy výchovy. Praha: Karolinum.Pospíšil, J. (2009). Filosofická východiska cílů výchovy a vzdělávání v období novověkého obratu. Olomouc: Nakladatelství HANEX.(3) Filozofie výchovy jako jedna pedagogických disciplín (vývoj vztahu filozofie a pedagogiky, koncepty filozofie výchovy v průběhu 20. století, soudobá vymezení filozofie výchovy a místo filozofie výchovy v souboru pedagogických disciplín).Základní díla:Hessen, S. (1936). Filozofické základy pedagogiky. Praha: Československá grafická unie.Příhoda, V. (1948). Národní filosofie výchovy. V Praze: Život a práce, I díl.Palouš, R. (1991). K filozofii výchovy. Praha. SPN.Stark, S. (2006). Filozofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Literatura

povinná literaturaSoučasná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. infoBREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. infoPELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství :filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 163 s. ISBN 80-85866-64-1. infoCORETH, Emerich. Co je člověk ? :základy filozofické antropologie. 2. vyd. Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 1996. 211 s. ISBN 80-7113-170-9. infodoporučená literaturaHomo educandus :filosofické základy teorie výchovy. ISBN 9788024619019. infoSTARK, Stanislav. Filozofie člověka v historickém kontextu. 1. vyd. Plzeň: Katedra filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity, 2008. 142 s. ;. ISBN 978-80-7043-711-7. infoSTARK, Stanislav. Filozofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 183 s. ISBN 80-7380-012-8. infoPELCOVÁ, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 201 s. ISBN 80-246-0076-5. infoBREZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. Translated by Ivan Ozarčuk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 213 s. ISBN 80-7113-169-5. infoKRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. V Praze: Herrmann & synové, 1995. 199 s. infoPALOUŠ, Radim. Čas výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 237 s. ISBN 80-04-25415-2. infoPALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy :(východiska fundamentální agogiky). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 119 s. ISBN 80-04-25390-3. infoneurčenoPALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 111 s. ISBN 978-80-246-1650-6. info

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.