Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy a vzdělání (PG51B77)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PG51B77 - Filozofie výchovy a vzdělání, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem kurzu je přivést studenty skrze filozofickou reflexi k vlastnímu filozofickému uvažování. V kurzu je věnována pozornost tématům (viz osnova), jejichž struktura kopíruje zaměření studijního oboru Pedagogika. U každého tématu se ve výuce postupuje stejně a to od interpretace vybraných děl (základní výčet uveden v osnově) přes diskusi a reflexi vybraných témat, které reprezentují vybrané dílo až k vytvoření či přehodnocení vlastního úhlu pohledu. Na konci kurzu mají studenti základní přehled o dílech vybraných představitelů filozofie výchovy a vzdělávání, umí rozlišit jednotlivé úrovně pedagogických diskurzů a jsou schopni rozpoznat filozofické otázky.

Osnova

Osnova1. Filozofický pohled na člověka a jeho výchovu (člověk jako centrální kategorie filozofické antropologie, Diltheyova filozofie života: výchova jako empatie, Buberova filozofie člověka: výchova jako setkání, individualismus ve výchově).Základní díla:Buber, M. (1997). Problém člověka. Praha: KalichBystrzycká, A. (2012). Korczak člověk: filosofie výchovy Janusze Korczaka, lékaře, spisovatele, vychovatele, psychologa, sociologa, humanisty, filosofa, zastánce dětských práv. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakultaFink, E. (1996). Bytí, pravda, svět. Praha: OIKOYMENHPalouš, R. & Svobodová, Z. (2011). Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, 2011Pupala, B. (2004). Narcis vo výchove: Pedagogické súvislosti individualizmu. Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis a Veda2. Filozofie školy a školního vzdělávání (vybrané otázky institucionálního vzdělávání, kritika školního vzdělávání, cíle vzdělávání a cíle výchovy).Základní díla:Dewey, J. (1904). Škola a společnost. Praha: J. LaichterIllich, I. (2001). Odškolnění společnosti. Praha: SLONKaščák, Ondrej (2006). Moc školy: O formatívnej sile organizácie. Bratislava: Veda a Typi Universitatis Tyrnaviensis.Palouš, R. (2008). Heretická škola. Praha: OIKOYMENHVáclavík, V. (1997). Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Líp.3. Filozofie výchovy jako jedna pedagogických disciplín (vývoj vztahu filozofie a pedagogiky, koncepty filozofie výchovy v průběhu 20. století, soudobá vymezení filozofie výchovy a místo filozofie výchovy v souboru pedagogických disciplín).Základní díla:Hessen, S. (1936). Filozofické základy pedagogiky. Praha: Československá grafická unie.Khun, P. (1992). Základní východiska filozofie výchovy v demokratické společnosti. Pedagogická revue 44/3, s. 218–229.Příhoda, V. (1948). Národní filosofie výchovy. První vydání. V Praze: Život a práce, I díl.Palouš, R. (1991). K filozofii výchovy. PrahaPatočka, J. & Palouš R. (1997). Filosofie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta UKStark, S. (2006). Filozofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk4. Filozofie výchovy jako filozofie vědy (filozofická reflexe základních pedagogických pojmů: pojem výchova, vzdělávání, současná filozofie a metodologie vědy, „problémy“ pedagogiky z pohledu filozofie vědy: zákonitosti a teorie v pedagogice, využití teorií v pedagogice).Základní díla:Brezinka, W. (2001). Východiska k poznání výchovy. Brno: L. MarekFay, B. (2002). Současná filozofie sociálních věd. Praha: SLONPalouš, R. (2010). Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky. Praha: Karolinum, 2010

Literatura

povinná literaturaSoučasná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. infoBREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. infoPELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství :filosofie o člověku a výchově. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 163 s. ISBN 80-85866-64-1. infoCORETH, Emerich. Co je člověk ? :základy filozofické antropologie. 2. vyd. Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 1996. 211 s. ISBN 80-7113-170-9. infodoporučená literaturaKOSOVÁ, Beata. Filozofické a globálne súvislosti edukácie. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2013. 173 s. ISBN 9788055704340. infoneurčenoHomo educandus :filosofické základy teorie výchovy. ISBN 9788024619019. infoPALOUŠ, Radim. Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2010. 89 s. ISBN 9788024618333. infoHeretická škola :o filosofii výchovy ve světověku a Patočkově pedagogice čili filipika proti upadlé škole. Edited by Radim Palouš. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2008. 95 s. ISBN 978-80-7298-302-5. infoSTARK, Stanislav. Filozofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 183 s. ISBN 80-7380-012-8. infoKAŠČÁK, Ondrej. Moc školy :o formatívnej sile organizácie. Vyd. 1. [Trnava]: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. 165 s. ISBN 80-224-0905-7. infoILLICH, Ivan. Odškolnění společnosti :(polemický spis). Translated by Jiří Prokop. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 109 s. ISBN 80-85850-96-6. infoHOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 140 s. ISBN 80-210-1470-9. infoBREZINKA, Wolfgang. Filozofické základy výchovy. Translated by Ivan Ozarčuk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1996. 213 s. ISBN 80-7113-169-5. infoPALOUŠ, Radim. K filosofii výchovy :(východiska fundamentální agogiky). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 119 s. ISBN 80-04-25390-3. infoDEWEY, John. Philosophy of education : (problems of men). Reprinted. Paterson, New Jersey: Littlefield, Adams & Co., 1961. 311 s. infoDEWEY, John. O pramenech vychovatelské vědy : autorisovaný překlad s dodatky o výchovných ideálech a filosofii výchovy. 1. vyd. V Praze: Samcovo knihkupectví, 1947. 116 s. infoDEWEY, John. Škola a společnost : tři přednášky, jež měl John Dewey : připojena zpráva o universitní elementární škole. Translated by Jan Mrazík. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1904. 99 s. info

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.