Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pedagogických a sociálních věd (PG51B97)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PG51B97 - Filozofie pedagogických a sociálních věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Kurz je zaměřen na takové problémové okruhy filozofie pedagogických a sociálních věd, které se táhnou jako tenká červená nit od počátku dějin filozofie sociálních věd, ačkoli dnes mají podobu jinou. Posluchači proto budou seznámeni s těmito koncepcemi: perspektivizmus, logický pozitivizmus, relativizmus, racionalizmus, kritický racionalizmus, interakcionismus, interpretativismus, objektivizmus a falibilismus. V seminářích budou na příkladech z literatury jednotlivé postoje diskutovány s cílem preciznějšího a jasnějšího zkoumání kulturních a sociálních otázek, které jsou v intelektuálním prostředí pedagogických a sociálních věd aktuální. Dále bude s posluchači probírána současná podoba výzkumu, a to především podle kvalitativního diskurzu. Každý posluchač by měl být schopen po absolvování kurzu vést kritický diskurz o výše zmíněných koncepcích, o soudobých pedagogicko-sociálně vědních otázkách, a byl schopen myšlenkového dohledání problémů kvalitativního diskurzu v minulých vědeckých koncepcích.Cíl kurzu: Cílem není znát nazpaměť všechny knihy všech filozofů, ani je přečíst. Výstupem pro každého by mělo být, aby si dokázal udělat představu o vztahu filozofie a pedagogiky, o vlivech filozofie na pedagogické koncepce a především na kvalitativní diskurz. Díky tomu by měl být každý posluchač schopen rozpoznat při čtení pedagogických textů i výzkumných zpráv jednotlivé vlivy a tak lépe porozumět studované látce. Dále bude řešen vztah filozofie a pedagogiky, vztah teorie a praxe, vztah politiky k teorii a praxi a současná pozice pedagogického výzkumu.

Osnova

1. Vztah filozofie a edukace. Filozofie edukace, sociálních věd, pedagogického výzkumu a vědy. Vztah filozofie a edukace. Termín, pojem.2. Výzkum jako hledání pravdyTeorie pravdy, logika, validita, reliabilita, data, fakt, pedagogický fakt, akontabilita ped. výzkumu.Co všechno může být předmětem výzkumu: vědomosti, dovednosti, postoje.čtení: Kuhn, T. Struktura vědeckých revolucí. s. 23 - 45.Feyerabend, P. Rozprava proti metodě. s. 21-34.3. Cíle edukaceKurikulum, cíle, ideologie, manipulace, indoktrinace, skryté kurikulum.čtení: Illich, I. Odškolnění společnosti. s. 15-31.Kaščák, O., Filagová, M. Javisko a zákulisie školy. O materskej škole a skrytom kurikulu. Trnava: Typi, 2007.4. Pozitivizmus, logický pozitivismus, post pozitivismusčtení: Durkheim, E.:Pravidla sociologické metody. Praha: 1926, s. 47-78.Durkheim, E. Společenská dělba práce. Brno: CDK, 2004.5. Pragmatismus, Dewey, James, perspektivismusčtení: James, W.: Pragmatismus. Brno: CDK, 2003. Přednáška č. II, s. 37-53.6. Interpretativismusčtení: Geertz, C. Interpretace kultur. Praha: SLON, 2000. Kapitola Zhuštěný popis, s. 13-34.7. Konstruktivismusčtení: Berger, P., Luckmann, T. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: CDK, 1999. první kapitola: s. 25-33Kaščák, O. Poznávanie a učenie sa v teórii radikálneho konštruktivizmu. In Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č. 5, s. 418 - 430.8. Feminismus, relativismusčtení: Gilliganová, C. Jiným hlasem. s. 52-87.Filagová, M. Materská škola cez rodové okuliare. Pedagogika, 2005, č. 3, s. 248-263.9. Etika a pedagogika.Morálka, etika, morální hodnoty, normy a pravidla, společenské normy jako provizorní normy, utilitarismus, Kant.čtení: BERA Ethical guidelines – Etické směrnice, ČAPV Návrh etického kodexu10. Jak psát recenzi?Posouzení recenze, skupinová práce

Literatura

PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK . Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace, Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105. ISSN 1211-4669. Fulltext infoSociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin - Charles Wright Mills, Translated by Václav Dušek. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 310 s. ISBN 978-80-86429-93-9. infoŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7. infoSoučasná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. infoFEYERABEND, Paul. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. 431 s. ISBN 80-7299-047-0. infoBREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy :úvod k základům vědy o výchově, k filozofii výchovy a k praktické pedagogice. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2001. 310 s. ISBN 80-86263-23-1. infoMERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. infoBERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. infoPELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8. infoStruktura vědeckých revolucí. Edited by Thomas S. Kuhn. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 206 s. ISBN 80-86005-54-2. infoHAYEK, Friedrich August von. Kontrarevoluce vědy :studie o zneužívání rozumu. Translated by Ján Pavlík - Danica Slouková. Vyd. 1. Praha: Liberální institut, 1995. 212 s. ISBN 80-85787-87-3. infoHandbook of qualitative research. Edited by Norman K. Denzin - Yvonna S. Lincoln. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994. xii, 643 s. ISBN 0-8039-4679-1. info

Požadavky

PB12JA11 Ped. teorie || PG12A23 Pedagogické teorie || PGK12A23 Pedagogické teorie Předpokladem je mít uzavřené kurzy Obecná pedagogika a Pedagogické teorie.

Garant

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.