Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie vědy I (VB007)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VB007 - Filosofie vědy I, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Kurs uvádí do základní problematiky vědy jako specifické činnosti člověka. Všímá si vztahu indukce a dedukce, kategorie kvantity a principu kauzality, a kritérií verifikace zhruba od počátku 17. století až na práh 20. století. Vyjadřuje zároveň údiv nad stále rostoucím tempem rozvoje a kvalitou, ale i nečekanými aplikacemi vědy. (Systematicky dochází k informaci o zcela nových poznatcích z věd.)

Osnova

Úvod: Obecně o "předělech času".Zrod vědy jako novověkého fenoménu, její problémy, metody a kritéria. Předpoklady k "paradigmaticky" novému přístupu ke světu a k tradici.Problém geocentrismu jako konfrontace smyslové absurdity s potřebou adekvátnmího popisu umožňujícího predikci. (Od scholastických řešení až po konečný rozchod s aristotelovskou tradicí.)Od sublunárních krůčků k prvému velkému skoku do supralunárního světa.Co je a jaká je realita? Je adekvátním klíčem k ní empirismus, anebo racionalismus?Encyklopedie jako produkt osvícenství.Humeova skepse nad kauzalitou. Zákony a pravděpodobnost.Fyziokratismus jako projekt "harmonického řádu", zároveň jako první uplatnění modelu v ekonomii.Pozitivistický pokus o změnu světa silou idejí.Výchozí varianty fyzikalismu.Problém duchověd koncem 19. století. (Lze uplatnit přírodovědná kritéria v humanitních disciplínách?)"Racionální" boj s "fikcí", anebo existuje neviditelné?Einsteinův a Planckův stín.Rozpačité ohlédnutí vzad i vpřed na prahu 3. millénnia.Začátky filosofie vědy.

Literatura

Literature is being assigned during the lectures.

Požadavky

Předpokládá se zájem o obecné otázky vědy (jako poznávání světa a života v něm). Doporučuje se navázat kursem VB008 Filosofie vědy II. Měli bychom ten intelektuální vývoj nakonec vnímat jako svého druhu už teď závratnou "exponenciálu". (V předchozích dvou letech byla pro pravidelné uvádění nových poznatků z věd uplatněna metoda "talk-show".)

Garant

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc.