Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrová šetření v sociologii (SOC751)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SOC751 - Výběrová šetření v sociologii, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Kurz navazuje na poznatky z výuky Metodologie sociálních věd. Studenti v kurzu získají znalosti a praktické dovednosti pro přípravu a realizaci kvantitativního výběrového šetření s použitím standardizovaného dotazníku. Obsahově kurz sleduje tyto okruhy: charakteristické fáze výběrového šetření; formulace otázek dotazníku; celková architektura dotazníku; ověření dotazníku v terénu; role tazatelů; metody výběru respondentů; stanovení velikosti výběrového souboru; hlavní způsoby sběru dat; problém kvality šetření; podmínky pro realizaci výběrových šetření v ČR; organizace výběrového šetření; ukázka vybraného výběrového šetření. V průběhu kurzu studenti ve 3-5členných týmech budují projekt výběrového šetření a dotazník (o rozsahu cca 40-50 proměnných). Každý tým dostává zpětnou vazbu od jednoho z asistentů kurzu. Připomínky asistentů studentské týmy průběžně zapracovávají do svých projektů a v závěru semestru odevzdají finální verzi projektu k ohodnocení. Znalosti studentů z povinné četby (jsou to všechny prameny uvedené u témat tohoto sylabu) ověřuje závěrečný písemný test, postavený na uzavřených i otevřených otázkách.

Osnova

(1) Survey a jeho typické kroky; Společný výběr tématu šetření;(2) Postupy a možnosti při formulaci otázek dotazníku a typy otázek;(3) Vybrané problémy formulace otázek v dotazníku: měření faktografických údajů;(4) Vybrané problémy formulace otázek v dotazníku: měření subjektivních stanovisek respondentů;(5) Uspořádání a grafická úprava dotazníku; Pilotáž;(6) Metody výběru vzorku respondentů; Velikost vzorku;(7) Role tazatele;(8) Hlavní způsoby sběru dat; Návratnost;(9) Koncept kvality výběrových šetření;(10) Podmínky pro realizaci výběrových šetření v ČR;(11) Organizační rozvržení výzkumu: co, kdy, kdo (a za kolik);(12) Ukázka vybraného výběrového šetření realizovaného v ČR.

Literatura

BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. infoBLAIKIE, Norman. Designing social research :the logic of anticipation. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 2000. xiv, 338 s. ISBN 0-7456-1767-0. infoCONVERSE, Jean M. a Stanley PRESSER. Survey questions :handcrafting the standardized questionnaire. Newbury Park: SAGE Publications, 1986. 80 s. ISBN 0-8039-2743-6. infoVAUS, D.A. de. Surveys in social research. 4th ed. London: UCL press, 1998. xii, 411 s. ISBN 1-85728-542-5. infoFINK, Arlene. The survey handbook. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995. 129 s. ISBN 0-8039-5934-6. infoFOWLER, Floyd J. Improving survey questions :design and evaluation. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995. viii, 191. ISBN 0-8039-4583-3. infoOPPENHEIM, A. N. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. 1st pub. London: Continuum, 1992. 303 s. ISBN 0-8264-5176-4. infoŠUBRT, Jiří. Kapitoly ze sociologie veřejného mínění :teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 241 s. ISBN 80-7184-522-1. info

Požadavky

SOC706 Metodologie sociálních věd || SOC106 Metodologie sociálních věd

Garant

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Vyučující

Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.Mgr. Michal Šindelář