Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupní test A2 - AJ (CJV_AJA2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CJV_AJA2 - Vstupní test A2 - AJ, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Pozn.: Studenti studující cizí jazyk jako hlavní obor předmět CJV_AJA2 nezapisují a níže uvedené pro ně neplatí.)KDO ZAPISUJE PŘEDMĚT VSTUPNÍ TEST A2:Studium cizího jazyka je součástí prezenčních bakalářských programů Sociální pedagogika, Speciální pedagogika, Pedagogické asistentství pro ZŠ a Obory se zaměřením na vzdělávání. Studenti volí z nabídky AJ nebo NJ. V 1. semestru studia si zapisují povinně-volitelný předmět Vstupní test A2 ve zvoleném jazyce. Pokud obdrží zápočet, ve 2. semestru si zapíší předmět "AJ/NJ PRO (SOC./SPEC.) PEDAGOGY A" nebo AJ/NJ PRO DIDAKTICKÉ TECHNOLOGIE A" a ve 3. semestru navazující předmět "B". V případě velmi slabé znalosti je studentům doporučeno předmět Vstupní test A2 poprvé zapsat až ve 3. semestru.CÍLEM PŘEDMĚTU VSTUPNÍ TEST A2 je prověřit, zda student dosáhl minimální požadované vstupní úrovně znalosti jazyka A2, a to zejména s ohledem na zabezpečení kvality následné povinně-volitelné výuky.Navazující výuka povinně-volitelného cizího jazyka na PdF probíhá na úrovních B1 v bakalářském studiu, resp. B2 v magisterském studiu (B2 = úroveň vyšší maturitní zkoušky na gymnáziu). Náplní výuky je odborný a akademický jazyk. Znalost jednoho cizího jazyka minimálně na úrovni B1, resp. B2 je jedním z klíčových pilířů PROFILU ABSOLVENTA MU, což znamená, že cizí jazyk má stejnou důležitost jako Vámi zvolený hlavní obor.

Osnova

Předmět Vstupní test A2 je organizován následovně:1) úvodní konzultace (seznámení s předmětem + jazykovým vzděláváním na PedF) - o termínu konání jsou studenti informováni emailem před začátkem semestru;2) cvičný test v odpovědnících v is.muni;3) samostatná příprava na zápočtový test na základě doporučené literatury a odpovědníků v is.muni;4) zápočtový test ve zkouškovém období (leden/únor);INFORMACE O ZÁPOČTOVÉM TESTU:Test ověřuje, zda student dosáhnul jazykové úrovně A2.Struktura: 1) poslech (cca 10 bodů); 2) porozumění psanému textu (cca 10 bodů); 3) slovní zásoba a gramatika (cca 20 bodů);Pro udělení zápočtu je třeba získat min. 70% bodů, tj. 28/40 bodů;Časový limit: 25 - 30 min (mimo poslech). K přípravě doporučujeme využít např. materiály na:http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1565Výčet gramatických jevů a slovní zásoby na úrovni A2, který by měl student ovládat pro úspěšné zvládnutí testu:GRAMATIKA:to be (časování slovesa “být”),articles (základní pravidla pro používání členů v AJ),this/that/these/those,have got,possessive (přivlastňování v AJ),present simple (přítomný čas prostý),like/hate…sth. /doing sth.,adverbs of frequency (sometimes, often, usually, never, …),can/can’t,there is/are…,some, any, no,countables/uncountables (počitatelná/nepočitatelná podstatná jména),how much, how many,was/were,past simple, regular/irregular verbs (minulý čas prostý, min. 40 nejběžnějších nepravidelných sloves),comparative and superlative adjectives (stupňování přídavných jmen)present continuous (přítomný čas průběhový),future intentions: going to/would like to and want to (vyjádření budoucího záměru/plánu v AJ),infinitive of purpose (infinitiv účelový, ekvivalent české vedlejší věty učelové),will,might,present perfect (předpřítomný čas prostý),time phrases with present perfect and past simple (typická časová určení používaná s minulým/předminulým časem),prepositions of place, movement and time (základní předložky místa, pohybu a času),must,have to,don’t have to.Okruhy SLOVNÍ ZÁSOBY:Countries, nationalities.Jobs.Everyday objects.Family and family relations.Common verbs.Daily routines.Transport.Food, eating out.Dates, years, decades and centuries.Shops and shopping.Clothes.Animals and natural features.Weather.City and countryside.Education and careers.Communication.Describing things, people and events - adjectives.

Literatura

doporučená literaturaMaterials for self-study and practice: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1565Essential grammar in Use :a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. Edited by Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, 319 s. ISBN 978-0-521-67580-2. infoSOARS, Liz a John SOARS. New Headway English course. Oxford: Oxford University Press, 2000. 143 s. ISBN 0-19-436677-4. infoSOARS, Liz a John SOARS. New Headway English course.[s anglicko-českým slovníčkem]. Oxford: Oxford University Press, 2000. 96 s. ISBN 0-19-437572-2. infoCUNNINGHAM, Sarah, Peter MOOR a Frances EALES. Cutting edge.[with mini-dictionary]. Harlow: Longman, 2001. 159 s. ISBN 0-582-40394-4. infoCUNNINGHAM, Sarah a Peter MOOR. Cutting edge :elementary : workbook : [with key]. Harlow: Longman, 2001. 110 s. ISBN 0-582-40393-6. infoElementary language practice with key :English grammar and vocabulary. Edited by Michael Vince - Kevin McNicholas. Oxford: Macmillan, 2003. 288 s. ISBN 978-1-4050-0764-1. infoMCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. English vocabulary in use. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 168 s. ISBN 0-521-59957-1. infoSWAN, Michael a Catherine WALTER. The good grammar book :a grammar practice book for elementary to lower-intermediate students of English : with answers. Oxford: Oxford University Press, 2001. 324 s. ISBN 0-19-431519-3. info

Požadavky

Znalost anglického jazyka na úrovni A2 (Úroveň A2 je definována na základě Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) a průměrný student jí dosáhne za 2 roky pravidelného studia při rozsahu výuky 2 až 3 hodiny týdně).

Garant

Mgr. Veronika Vávrová

Vyučující

Mgr. Daniela DvořákováMgr. Gabriela HublováMgr. Radka MlýnkováMgr. Veronika VávrováMgr. Jana Kollárová